Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Bulharsko

Núdzové volania

 • Zatelefonujte na 112

Sanitné vozidlo

 • Zatelefonujte na 150

Национална здравноосигурителна каса
(Národná zdravotná poisťovňa)
Tel.: +359 2 965 9116
Hotline linka: 0800 14 800


Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Väčšina lekárov v Bulharsku má uzavretú zmluvu s národnou zdravotnou poisťovňou (NZP).
 • Mali by vás ošetriť po predložení vášho európskeho preukazu zdravotného poistenia.
 • Za konzultáciu vám bude účtovaný poplatok vo výške 2,90 BGN.
 • Tento poplatok sa v Bulharsku neprepláca.

Zubní lekári

 • Väčšina stomatologických služieb nie je krytá poistením.
 • Ak zubný lekár nemá zmluvu s NZP, budete musieť zaplatiť náklady liečby v plnej výške, ktoré sa nepreplácajú.

Nemocničná liečba

 • Nemocničná liečba v nemocniciach alebo klinikách, ktoré majú zmluvu s NZP, je bezplatná po predložení vášho európskeho preukazu zdravotného poistenia.
 • Za prvých 10 dní pobytu v nemocnici zaplatíte štandardný denný poplatok (5,40 BGN).
 • Po prepustení máte nárok na dve dodatočné prehliadky ako súčasť vašej hospitalizácie.

Predpisy

 • Výdavky za lieky sa v Bulharsku nenahrádzajú.
 • Lieky, ktorý vám predpíše zmluvný lekár NZP, si môžete vybrať za čiastočnú úhradu v zmluvných lekárňach NZP. Tieto lekárne sú označené logom NZP.
 • Na získanie zdravotného krytia NZP pri určitých obzvlášť drahých liekoch na chronické ochorenia budete potrebovať tzv. predpisový hárok, ktorý možno získať prostredníctvom zmluvného lekára NZP po konzultácii so špecialistom. V takomto prípade si musíte dočasne vybrať všeobecného lekára.
 • Ak ste za zdravotnú starostlivosť museli zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o náhradu výdavkov.

Sanitné vozidlo

 • V naliehavých prípadoch je preprava sanitným vozidlom bezplatná.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Nie sú dostupné žiadne informácie.

Úhrada

Lekári

 • Poplatok za konzultáciu je v Bulharsku nenávratný.

Zubní lekári

Predpisy

 • Výdavky za lieky sa v Bulharsku nenahrádzajú.
 • Ak za zdravotnú starostlivosť musíte zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na svoju zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o náhradu výdavkov.

Spoluúčasť pacienta
 • Doplatky za služby zdravotného poistenia (ako sú klinické skúšky, stomatologické služby, nemocničné a ambulantné služby a nákup liekov) sa účtujú vtedy, keď NZP nepokrýva všetky náklady na poskytnutú zdravotnú starostlivosť.
 • Niekoľko nemocníc vyberá od všetkých svojich pacientov dodatočné poplatky, na ktoré musia vydať faktúru.
 • Čaká vás hospitalizácia? Vopred si od nemocnice vyžiadajte informácie o tom, či vám za liečbu budú účtovať dodatočné poplatky a v akej výške.
 • Ako pacient budete musieť zaplatiť všetky neregulované príplatky a používateľské poplatky, ktoré nie sú predmetom náhrady.
 • Príklady doplatkov:
  • štandardné poplatky pacientov za nemocničnú a ambulantnú starostlivosť,
  • zdravotnícke pomôcky a poskytnutý materiál,
  • platby za výber lekára alebo zdravotníckeho tímu v prípade nemocničnej liečby,
  • poplatok za jednoposteľovú/dvojposteľovú izbu v nemocnici,
  • osobitné stravovacie požiadavky.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

Dialýza

 • Chronická dialýza a peritoneálna dialýza [kontinuálna ambulantná peritoneálna dialýza (CPAD), automatizovaná peritoneálna dialýza (SAP) a dialýza v naliehavých prípadoch] sú kryté NZP za predpokladu, že ich poskytuje nemocnica/dialytická klinika, ktorá má akreditáciu NZP na príslušné klinické postupy (č. 1, 2, 3 a 4).
 • Klinický postup“ je systém požiadaviek a usmernení na vykonávanie pokračujúcich nevyhnutných lekárskych ošetrení, pri ktorých si samotné ošetrenie a stav pacienta nevyžaduje jeho pobyt v nemocnici v trvaní viac ako 12 hodín.

Kyslíková terapia

 • NZP uhrádza len postupy kontinuálneho pozitívneho tlaku v dýchacích cestách (CPAP) alebo dvojúrovňového pozitívneho tlaku v dýchacích cestách (BiPAP) poskytované nemocnicami, ktoré majú akreditáciu NZP na poskytovanie príslušneho klinického postupu (č. 17).
 • Tento klinický postup sa uplatňuje len v prípade pacientov s neuromuskulárnymi chorobami trpiacimi chronickou respiračnou nedostatočnosťou, ktorým už bol predpísaný program podpory dýchania s neinvazívnou ventiláciou (CPAP alebo BiPAP). Tento postup umožňuje, aby sa podpora dýchania poskytla podľa vopred diagnostikovaných potrieb pacientov.
 • NZP platí za ošetrenie podľa klinického postupu č. 17 raz ročne.
 • Informácie o zmluvných zdravotníckych inštitúciách NZP nájdete na
  • webovom sídle NZP/RZP (v bulharčine)
  • alebo o ne môžete požiadať priamo v NZP/RZP.

Chemoterapia

 • Chemoterapia sa môže vykonávať v nemocniciach a onkologických klinikách, ktoré sú uznané NZP ako oprávnené na klinické postupy č. 5 alebo klinickú procedúru č. 298.
 • „Klinická procedúra“ je systém požiadaviek a usmernení pre zdravotníckych odborníkov, ktorí vykonávajú diagnostické a terapeutické postupy v prípade pacientov trpiacich určitými chorobami vyžadujúcimi si hospitalizáciu.

Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Bulharsku

Национална здравноосигурителна каса

Tel.: +359 2 965 9116

Hotline linka: 0800 14 800

E-mail: jvatkova@nhif.bg