Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Rakúsko

Stav núdze


Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Navštívte lekára, ktorý má zmluvu s jednou z regionálnych pobočiek zdravotnej poisťovne v Rakúsku (Gebietskrankenkasse). Títo poskytujú služby bezplatne. Na ambulancii majú zvyčajne nápis „Kassenarzt“ (zmluvný lekár) alebo „Alle Kassen“.

Zubní lekári

 • V rámci štátneho systému zdravotnej starostlivosti je dostupné len obmedzené množstvo stomatologických ošetrení.
 • U zubných lekárov, ktorí majú zmluvu s regionálnou pobočkou zdravotnej poisťovne, neplatíte. Na ambulancii majú zvyčajne nápis „Kassenarzt“ (zmluvný lekár) alebo „Alle Kassen“.

Nemocničná liečba

 • Liečba (vo všeobecnej cenovej kategórii) je bezplatná v univerzitných a regionálnych nemocniciach, ktoré majú zmluvu s fondom zdravotnej starostlivosti dotknutej spolkovej krajiny (Landesgesundheitsfonds).
 • Vyžaduje sa odporúčanie od lekára (okrem urgentných prípadov).
 • Za prvých 28 dní pobytu v nemocnici sa účtuje denný poplatok. Poplatok je rôzny v jednotlivých spolkových krajinách (od 12,50 EUR do 20,60 EUR v roku 2016).
 • Podrobné informácie (v nemčine) o nemocniciach poskytujúcich akútnu starostlivosť a ich službách: Österreichischer Spitalkompass.

Predpisy

 • Za predpis sa platí poplatok, ktorý je v súčasnosti 5,70 EUR (2016).
 • Predpísané lieky sú k dispozícii v ktorejkoľvek lekárni (štandardná cena).
 • Vyhľadávanie lekární (v nemčine).

Sanitné vozidlo

 • Nevyhnutná preprava je predmetom poistenia.

Letecká zdravotnícka pomoc


Úhrada

 • Ak ste museli zaplatiť za ošetrenie, pretože ste si vybrali lekára, ktorý nemá zmluvu s regionálnou pobočkou zdravotnej poisťovne v Rakúsku (niekedy majú na ambulancii nápis „Wahlarzt“ alebo Keine Kassen"), môžete požiadať o preplatenie nákladov až do výšky 80 % sumy, ktorú by za rovnaké ošetrenie zaplatila zdravotná poisťovňa zmluvnému lekárovi.
 • Žiadosť o úhradu predložte priamo jednej z pobočiek rakúskej zdravotnej poisťovne Gebietskrankenkassen.
 • K žiadosti pripojte originály faktúr. Nezabudnite si uschovať kópie všetkých predložených dokumentov.
 • Nemôžete podať žiadosť o úhradu nákladov počas vášho pobytu? Obráťte sa so žiadosťou na svoju zdravotnú poisťovňu po návrate domov.

Spoluúčasť pacienta

Nemocničná liečba

 • Za hospitalizáciu pacienta sa platí poplatok, ktorý sa mení v závislosti od jednotlivých spolkových krajín (od 12,50 EUR do 20,60 EUR v roku 2016).
 • Poplatky za hospitalizáciu platíte najviac za 28 kalendárnych dní v rámci jedného kalendárneho roka.

Predpisy

Za vystavenie predpisu sa platí poplatok, ktorý je v súčasnosti (2016) 5,70 EUR.

Zdravotnícke pomôcky a prístroje

 • Zdravotnícke pomôcky a prístroje (napr. okuliare, ortopedické vložky do topánok) možno získať na lekársky predpis.
 • Ak ste poistený, musíte sa podieľať na nákladoch – všeobecne 10 % z nákupnej ceny a v súčasnosti najmenej 32,40 EUR alebo za okuliare 97,20 EUR (2016).

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

 • Takáto liečba sa musí vykonať v zariadení, ktoré má so zdravotnou poisťovňou uzavretú príslušnú zmluvu.
 • Ak chcete získať informácie o dotknutých zariadeniach, obráťte sa na regionálne pobočky zdravotnej poisťovne.
 • Informácie o dialýze (v nemčine): http://www.nephro-zentren.at
 • Kyslíková terapia (v nemčine): Viedenský úrad zdravotného poistenia

Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Rakúsku