Navigacijski put

Kako se koristiti karticom - Slovačka

Integrirani sustav spašavanja

Nazovite 112

Hitni slučajevi

Nazovite 155

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Tijelo za nadzor zdravstvene skrbi)
Žellova 2
SK – 829 24 Bratislava 25
Tel.: +421 2 20 856 226


Liječenje, pokrivenost i troškovi

Liječnici

 • Da biste iskoristili europsku karticu zdravstvenog osiguranja, obratite se liječniku koji radi u okviru slovačkog sustava javnog zdravstvenog osiguranja.
 • Može vam se naplatiti naknada. U Slovačkoj nema povrata za takve troškove, no možete zatražiti povrat kada se vratite kući.

Stomatolozi

 • Da biste iskoristili europsku karticu zdravstvenog osiguranja, obratite se stomatologu koji radi u okviru slovačkog sustava javnog zdravstvenog osiguranja.
 • Hitno stomatološko liječenje uglavnom je besplatno, no ovisno o materijalu koji stomatolog upotrijebi, može vam se naplatiti naknada.
 • Za druge stomatološke zahvate naplaćuje se naknada. U Slovačkoj nema povrata za takve troškove, no možete zatražiti povrat kada se vratite kući.

Bolničko liječenje

 • Hitna zdravstvena skrb dostupna je u hitnoj službi svake bolnice. Uputnica nije potrebna.
 • Usluge i lijekovi obično su besplatni, no za složenije zahvate katkad se plaćaju znatne nepovratne naknade. Ti su troškovi u Slovačkoj nepovratni, ali nakon povratka u svoju zemlju možete zatražiti da vam se ti troškovi nadoknade.

Liječnički recepti

 • Za svaki se recept plaća standardna naknada.
 • Možda ćete morati platiti dio cijene lijeka ako taj lijek nije obuhvaćen sustavom zdravstvenog osiguranja. U Slovačkoj nema povrata za takve troškove, no možete zatražiti povrat kada se vratite kući.
 • U ljekarnama se nalazi popis subvencioniranih lijekova.

Vozilo hitne pomoći

 • Besplatno

Hitan zračni medicinski prijevoz

 • Nazovite 18155
 • Besplatno

Povrat troškova

 • U Slovačkoj ne postoji sustav povrata troškova.
 • Morate li platiti troškove zdravstvene skrbi, za povrat troškova obratite se svojem nacionalnom pružatelju usluga zdravstvenog osiguranja.

Participacija

Osoba u pratnji hospitaliziranog bolesnika

 • Plaća 3,30 EUR po danu.
 • Može boraviti besplatno ako se radi o:
  • majci koja doji i boravi s djetetom/djecom,
  • osobi u pratnji djeteta mlađeg od tri godine,
  • osobi u pratnji osobe mlađe od 18 godina koja se liječi od karcinoma.

Lijekovi, medicinski proizvodi i dijetetska hrana

 • Naplatit će vam se 0,17 EUR za statističku obradu recepta ili kupona za medicinski proizvod.
 • Naknada u iznosu od 0,17 EUR ne naplaćuje se ako osigurana osoba:
  • predoči presliku recepta (ako ide u više od jedne ljekarne),
  • predoči recept za lijekove ili dijetetsku hranu te ih plati u cijelosti,
  • predoči recept za obvezna cjepiva,
  • primatelj je zlatne medalje Jansky (ili višeg priznanja) ili
  • predoči elektronički zdravstveni karton (e-karticu) u kojem se nalazi recept.

Hitna služba

Naknada ovisi o vrsti pruženih hitnih usluga i hitne zdravstvene skrbi.

 • Za hitne izvanbolničke usluge ili hitne stomatološke usluge osigurana osoba plaća 2,00 EUR, osim ako se tu osiguranu osobu odmah pošalje na hitno bolničko liječenje.
 • U slučaju fiksnih hitnih izvanbolničkih usluga kod kuće ili u drugom uobičajenom okruženju osigurane osobe, naknada iznosi 10,00 EUR.
 • U slučaju hitnog bolničkog liječenja osiguranoj osobi naplaćuje se iznos od 2,00 EUR u sljedećim slučajevima:
  • ako osoba stigne u bolnicu u vremenu između 16 i 22 h radnim danom, odnosno 7 i 22 h vikendom i blagdanima na području gdje se ne pružaju usluge hitnog izvanbolničkog liječenja ili
  • ako je osigurana osoba onamo poslana odmah nakon pružanja hitnih izvanbolničkih usluga.
 • U svim ostalim slučajevima osigurana osoba hitne bolničke usluge plaća 10,00 EUR.

Sve prethodno navedene vrste hitnih usluga besplatne su ako se pružena zdravstvena skrb odnosi na:

 • hitne izvanbolničke ili bolničke usluge povezane s nesrećom odmah nakon te nesreće, osim ako je do nesreće došlo zbog zloupotrebe alkohola ili bilo koje druge tvari koja izaziva ovisnost ili zbog upotrebe lijeka na način različit od onoga koji je preporučio liječnik,
 • hitne bolničke usluge ako je pružanje zdravstvene skrbi trajalo dulje od dva sata,
 • hitne izvanbolničke ili bolničke usluge koje rezultiraju primanjem u bolničku skrb (npr. hospitalizacija),
 • hitne izvanbolničke ili bolničke usluge pružene maloljetnoj osobi u ustanovi koju je odredio sud ili služba za zaštitu djece, pri čemu je pruženu zdravstvenu skrb zatražila služba za zaštitu djece,
 • osiguranu osobu koja je primatelj zlatne medalje Jansky (ili višeg priznanja).

Prijevoz

 • Prijevoz vozilom hitne pomoći naplaćuje se 0,10 EUR po kilometru.
 • Ta se naknada ne naplaćuje u sljedećim slučajevima:
  • ako osigurana osoba treba kroničnu dijalizu ili transplantaciju,
  • ako osigurana osoba treba liječenje zbog karcinoma ili kardiokirurško liječenje,
  • ako osigurana osoba ima težak invaliditet i ovisi o prijevozu privatnim vozilima,
  • ako se osigurana osoba prevozi iz jedne u drugu bolnicu na temelju naloga pružatelja usluga bolničke zdravstvene skrbi,
  • ako je osigurana osoba primatelj zlatne medalje Jansky (ili višeg priznanja).

Ostalo

Za izdavanje dokumentacije za medicinsku evidenciju naplaćuje se naknada u iznosu od 2,00 EUR.


Dijaliza, kemo i terapija kisikom

 • Uz predočenje europske kartice zdravstvenog osiguranja u Slovačkoj možete biti dijalizirani, primiti terapiju kisikom i kemoterapiju.
 • Prije dolaska u Slovačku morate se o tome dogovoriti s nekim od pružatelja zdravstvene skrbi u okviru slovačkog sustava javnog zdravstva.
 • Pružatelju zdravstvene skrbi potrebno je predočiti i medicinske potvrde kojima se dokazuje nužnost takve zdravstvene skrbi.
 • Popis pružatelja zdravstvene skrbi u okviru sustava javnog zdravstva možete pronaći na internetskim stranicama ustanova prema mjestu boravka:
 • Popis centara za dijalizu (samo na slovačkom)

Kako podnijeti zahtjev za EKZO?


Gdje se sve prihvaća EKZO


Izgubljena ili ukradena kartica

Kontakti za nositelje europskih kartica zdravstvenog osiguranja (EKZO) izdanih u Slovačkoj

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Tijelo za nadzor zdravstvene skrbi)
Žellova 2
SK – 829 24 Bratislava 25
Tel.: +421 2 20 856 226