Navigacijski put

Liječenje u inozemstvu - Rumunjska

Hitni slučajevi

Nazovite 112

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (Nacionalni centar za zdravstveno osiguranje)
Tel.: +40 372 309 250; +40 372 309 105


Liječenje, pokrivenost i troškovi

Liječnici

 • Kako biste se koristili pogodnostima europske kartice zdravstvenog osiguranja, obratite se liječniku opće prakse ili liječniku specijalistu koji ima ugovor s lokalnim centrom za zdravstveno osiguranje.
 • Za adrese pružatelja zdravstvene zaštite obratite se lokalnom centru za zdravstveno osiguranje.
 • Ne morate platiti liječenje jer na temelju europske kartice zdravstvenog osiguranja lokalni centar za zdravstveno osiguranje pružatelju zdravstvene zaštite za pružene usluge osigurava povrat.

Stomatolozi

 • Kao biste na temelju europske kartice zdravstvenog osiguranja dobili hitnu stomatološku skrb, obratite se stomatologu koji ima ugovor s lokalnim centrom za zdravstveno osiguranje.
 • Za adrese pružatelja stomatološke skrbi obratite se lokalnom centru za zdravstveno osiguranje.
 • Ne morate platiti liječenje jer na temelju europske kartice zdravstvenog osiguranja lokalni centar za zdravstveno osiguranje pružatelju stomatološke zaštite za pružene hitne stomatološke usluge osigurava povrat.

Bolničko liječenje

 • Kako biste na temelju europske kartice zdravstvenog osiguranja ostvarili pravo na bolničko liječenje, obratite se bolnici koja ima ugovor s lokalnim centrom za zdravstveno osiguranje.
 • Ako imate europsku karticu zdravstvenog osiguranja, imate pravo na sljedeće bolničko liječenje:
  • Bolničko liječenje:
   • za hitne medicinske slučajeve ili operativni zahvat, ako život pacijenta jest ili bi mogao biti u opasnosti tako dugo dok je slučaj hitan
   • za bolesti koje bi mogle biti zarazne ili zahtijevaju izolaciju/karantenu dok se problem u potpunosti ne riješi
   • za porod.
  • Izvanbolničko liječenje uključuje:
   • hitne medicinske slučajeve koji zahtijevaju operativni zahvat
   • liječenje epidemijskih bolesti kod kojih nije potrebna izolacija pacijenta
   • kemoterapije pod ambulantnim nadzorom.

Za te vrste bolničkog liječenja ne trebate imati uputnicu. Troškove snosi lokalni centar za zdravstveno osiguranje.

Liječnički recepti

 • Pacijenti koji imaju europsku karticu zdravstvenog osiguranja mogu dobiti lijek izvan bolnice. Potrebno je imati liječnički recept. Recept se predaje u ljekarni koja ima ugovor s istim lokalnim centrom za zdravstveno osiguranje kao i liječnik koji je izdao recept.
 • Liječnici mogu prepisati lijek s liste koja obuhvaća podliste A, B, C i D. Lokalni centar za zdravstveno osiguranje pokriva iznos dobiven primjenom postotka naknade na referentnu cijenu lijeka.
 • Troškovi lijekova pokriveni su u sljedećim postocima:
  • podlista A – 90 %
  • podlista B – 50 %
  • podlista C – 100 %
  • podlista D – 20 %

Hitna medicinska pomoć i prijevoz

S europskom karticom zdravstvenog osiguranja ostvarujete pravo na sljedeće:

 • hitne preglede u kući u slučaju hitnih medicinskih slučajeva kod kojih je potreban operativni zahvat
 • Prijevoz bez pratnje:
  • u slučaju smrti prijevoz u oba smjera za liječnika koji je službeno ustanovio smrt i izdao potvrdu o smrti, a vrijedi petkom, subotom, nedjeljom i na državni praznik.
  • Prijevoz za pacijente koji nisu u kritičnom stanju i nije im potreban liječnički nadzor ili posebna zdravstvena skrb na putu u zdravstvenu ustanovu, ali im je zbog situacije u kojoj se nalaze ili zdravstvenog stanja potrebna posebna zdravstvena skrb koju ne mogu dobiti kod kuće.

Te usluge pružaju posebne privatne ustanove koje imaju ugovor s lokalnim centrom za zdravstveno osiguranje.

Vozilo hitne pomoći

Usluge hitne pomoći pružaju

Hitan zračni medicinski prijevoz

 • Usluge hitnog zračnog medicinskog prijevoza pružaju se samo unutar Rumunjske i samo u krajnje hitnim slučajevima.

Povrat troškova
 • Usluge zdravstvene skrbi uglavnom se ne naplaćuju te stoga ne postoji sustav nadoknade troškova za nositelje kartice.
 • Doplate (izravno plaćaju nositelji europske kartice zdravstvenog osiguranja):
  • Troškovi svih medicinskih usluga koje nisu obuhvaćene paketom medicinskih usluga na koje nositelji europske kartice zdravstvenog osiguranja imaju pravo.
  • Troškovi medicinskih usluga koje pružaju subjekti koji nemaju ugovor s lokalnim centrom za zdravstveno osiguranje.
  • Ako boravite u bolnici i zahtijevate hranu i smještaj komforniji od standardnog, morat ćete to dodatno platiti.
  • U javnim i privatnim bolnicama s krevetima, osobni doprinos iznosit će najviše 300 leja dnevno.
  • Za bolničku medicinsku skrb bolnice naplaćuju participaciju. Dodatne informacije možete naći u nastavku u odjeljku „Doprinos pacijenta”.
  • Trošak bilo kojeg lijeka koji nije pokriven sustavom zdravstvenog osiguranja.
  • Trošak bilo kojeg lijeka koji izdaje ljekarna koja nema ugovor s lokalnim centrom za zdravstveno osiguranje.
  • S europskom karticom zdravstvenog osiguranja osobni doprinos za lijek iznosi:
   • 10 %, 50 % ili 80 % referentne cijene, ovisno o podlisti na kojoj se lijek nalazi
   • razliku između referentne i maloprodajne cijene.

Participacija
 • Za medicinske usluge tijekom bolničkog liječenja svaki bolnički odjel s krevetima sam određuje participaciju koja iznosi između 5 i 10 leja.
 • Ako ste hitno hospitalizirani, participacija se ne smije naplatiti u gotovini.

Dijaliza, kemo i terapija kisikom

Dijaliza

 • Nositelji europske kartice zdravstvenog osiguranja imaju pravo na liječenje dijalizom pod istim uvjetima kao i osobe koje su osigurane u okviru rumunjskog sustava zdravstvenog osiguranja.
 • Usluge povezane s dijalizom osigurane su u okviru nacionalnog programa dijalize za pacijente s kroničnom bubrežnom insuficijencijom te uključuju:
  • lijekove i poseban medicinski materijal
  • parakliničke medicinske pretrage
  • privatni prijevoz za pacijente koji se liječe dijalizom od njihova doma i natrag
 • Usluge dijalize pružaju javne ili privatne ustanove koje imaju ugovor s lokalnim centrom za zdravstveno osiguranje. Adrese pružatelja usluga dijalize možete dobiti od tih centara.

Terapija kisikom

 • Nositelji europske kartice zdravstvenog osiguranja imaju pravo na terapiju kisikom tijekom boravka u bolnici ako primaju medicinsku pomoć za dugotrajnu hospitalizaciju.
 • Troškove takve vrste medicinske pomoći snosi lokalni centar za zdravstveno osiguranje.
 • Primjenjuju se uvjeti opisani u odjeljku „Bolničko liječenje”.

Kemoterapija

 • Nositelji europske kartice zdravstvenog osiguranja imaju pravo na posebnu terapiju za pacijente s malignim oboljenjima u okviru Potprograma za liječenje pacijenata s onkološkim bolestima kojim se osiguravaju citostatski lijekovi, imunomodulatori, hormoni, čimbenici rasta i inhibitori osteoklasta.
 • Lijekovi se daju na recept koji izdaje liječnik specijalist koji ima ugovor s lokalnim centrom za zdravstveno osiguranje. Možete ih nabaviti u ljekarnama u sklopu medicinskih ustanova koje su uključene u potprogram ili u neovisnim ljekarnama. Liječnici prepisuju lijek s liste C2.
 • Popis medicinskih ustanova, neovisnih ljekarni i specijalista koji imaju ugovor s lokalnim centrom za zdravstveno osiguranje može se naći na internetskim stranicama lokalnog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Izgubljena ili ukradena kartica

Kontakti za nositelje europske kartice zdravstvenog osiguranja izdane u Rumunjskoj

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (Nacionalni zavod za zdravstveno osiguranje)
Tel.: +40 372 309 236
E-pošta: relpubl1@casan.ro