Navigacijski put

Kako se koristiti karticom - Rumunjska

Hitni slučajevi

Nazovite 112 

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (Nacionalni zavod za zdravstveno osiguranje)
Tel.: +40 372 309 250+40 372 309 105


Liječenje, pokrivenost i troškovi

Liječnici

 • Kako biste se koristili pogodnostima europske kartice zdravstvenog osiguranja, obratite se liječniku opće prakse ili liječniku specijalistu koji ima ugovor s lokalnim zavodom za zdravstveno osiguranje.
 • Za adrese pružatelja zdravstvene zaštite obratite se lokalnom zavodu za zdravstveno osiguranje.
 • Ne morate platiti liječenje jer na temelju europske kartice zdravstvenog osiguranja lokalni zavod za zdravstveno osiguranje pružatelju zdravstvene zaštite za pružene usluge osigurava povrat.

Stomatolozi

 • Kako biste na temelju europske kartice zdravstvenog osiguranja dobili hitnu stomatološku skrb, obratite se stomatologu koji ima ugovor s lokalnim zavodom za zdravstveno osiguranje.
 • Za adrese pružatelja stomatološke skrbi obratite se lokalnom zavodu za zdravstveno osiguranje.
 • Ne morate platiti liječenje jer na temelju europske kartice zdravstvenog osiguranja lokalni zavod za zdravstveno osiguranje pružatelju stomatološke zaštite za pružene hitne stomatološke usluge osigurava povrat.

Bolničko liječenje

 • Kako biste na temelju europske kartice zdravstvenog osiguranja ostvarili pravo na bolničko liječenje, obratite se bolnici koja ima ugovor s lokalnim zavodom za zdravstveno osiguranje.
 • Ako imate europsku karticu zdravstvenog osiguranja, imate pravo na sljedeće:
  • Bolničko liječenje:
   • za hitne medicinske slučajeve ili operativni zahvat, ako život pacijenta jest ili bi mogao biti u opasnosti tako dugo dok je slučaj hitan
   • za bolesti koje bi mogle biti zarazne ili zahtijevaju izolaciju/karantenu dok se problem u potpunosti ne riješi
   • za porod.
  • Izvanbolničko liječenje koje obuhvaća:
   • hitne medicinske slučajeve koji zahtijevaju operativni zahvat
   • liječenje epidemijskih bolesti kod kojih nije potrebna izolacija pacijenta
   • kemoterapije pod ambulantnim nadzorom.

Za te vrste bolničkog liječenja ne trebate imati uputnicu. Troškove snosi lokalni zavod za zdravstveno osiguranje.

Liječnički recepti

 • Pacijenti koji imaju europsku karticu zdravstvenog osiguranja mogu dobiti lijek izvan bolnice. Potrebno je imati liječnički recept. Recept se predaje u ljekarni koja ima ugovor s istim lokalnim centrom za zdravstveno osiguranje kao i liječnik koji je izdao recept.
 • Liječnici mogu prepisati lijek s liste koja obuhvaća podliste A, B, C i D. Lokalni centar za zdravstveno osiguranje pokriva iznos dobiven primjenom postotka naknade na referentnu cijenu lijeka.
 • Troškovi lijekova pokriveni su u sljedećim postocima:
  • podlista A – 90 %
  • podlista B – 50 %
  • podlista C – 100 %
  • podlista D – 20 %

Hitna medicinska pomoć i prijevoz

S europskom karticom zdravstvenog osiguranja ostvarujete pravo na sljedeće:

 • hitne preglede u kući u slučaju hitnih medicinskih slučajeva kod kojih je potreban operativni zahvat.
 • Prijevoz bez pratnje:
  • u slučaju smrti prijevoz u oba smjera za liječnika koji je službeno ustanovio smrt i izdao potvrdu o smrti, a vrijedi petkom, subotom, nedjeljom i na državni praznik.
  • za ekipu hitne pomoći koja dolazi u pacijentov dom i, prema potrebi, prijevoz za pacijente koji nisu u kritičnom stanju i nije im potreban liječnički nadzor ili posebna zdravstvena skrb na putu u zdravstvenu ustanovu, ali im je zbog situacije u kojoj se nalaze ili zdravstvenog stanja potrebna posebna zdravstvena skrb koju ne mogu dobiti kod kuće.

Te usluge pružaju posebne privatne ustanove koje imaju ugovor s lokalnim zavodom za zdravstveno osiguranje.

Vozilo hitne pomoći

Usluge hitne pomoći pružaju

Hitan zračni medicinski prijevoz

 • Usluge hitnog zračnog medicinskog prijevoza pružaju se samo unutar Rumunjske i samo u krajnje hitnim slučajevima.

Povrat troškova

 • Usluge zdravstvene skrbi uglavnom se ne naplaćuju te stoga ne postoji sustav nadoknade troškova za nositelje kartice.
 • Doplate (izravno plaćaju nositelji europske kartice zdravstvenog osiguranja):
  • Troškovi svih medicinskih usluga koje nisu obuhvaćene paketom medicinskih usluga na koje nositelji europske kartice zdravstvenog osiguranja imaju pravo.
  • Troškovi medicinskih usluga koje pružaju subjekti koji nemaju ugovor s lokalnim centrom za zdravstveno osiguranje.
  • Ako boravite u bolnici i zahtijevate hranu i smještaj komforniji od standardnog, morat ćete to dodatno platiti.
  • U javnim i privatnim bolnicama s krevetima, osobni doprinos iznosit će najviše 300 leja dnevno.
  • Za bolničku medicinsku skrb bolnice naplaćuju participaciju. Dodatne informacije možete naći u nastavku u odjeljku „Doprinos pacijenta”.
  • Trošak bilo kojeg lijeka koji nije pokriven sustavom zdravstvenog osiguranja.
  • Trošak bilo kojeg lijeka koji izdaje ljekarna koja nema ugovor s lokalnim centrom za zdravstveno osiguranje.
  • S europskom karticom zdravstvenog osiguranja osobni doprinos za lijek iznosi:
   • 10 %, 50 % ili 80 % referentne cijene, ovisno o podlisti na kojoj se lijek nalazi
   • razliku između referentne i maloprodajne cijene.

Participacija

 • Za medicinske usluge tijekom bolničkog liječenja svaki bolnički odjel s krevetima sam određuje participaciju koja iznosi između 5 i 10 leja.
 • Ako ste hitno hospitalizirani, participacija se ne smije naplatiti u gotovini.

Dijaliza, kemo i terapija kisikom

Dijaliza

 • Nositelji europske kartice zdravstvenog osiguranja imaju pravo na liječenje dijalizom pod istim uvjetima kao i osobe koje su osigurane u okviru rumunjskog sustava zdravstvenog osiguranja.
 • Usluge povezane s dijalizom osigurane su u okviru nacionalnog programa dijalize za pacijente s kroničnom bubrežnom insuficijencijom te uključuju:
  • lijekove i poseban medicinski materijal
  • parakliničke medicinske pretrage
  • privatni prijevoz za pacijente koji se liječe dijalizom od njihova doma i natrag
 • Usluge dijalize pružaju javne ili privatne ustanove koje imaju ugovor s lokalnim zavodom za zdravstveno osiguranje. Adrese pružatelja usluga dijalize možete dobiti od tih centara.

Terapija kisikom

 • Nositelji europske kartice zdravstvenog osiguranja imaju pravo na terapiju kisikom tijekom boravka u bolnici ako primaju medicinsku pomoć za dugotrajnu hospitalizaciju.
 • Troškove takve vrste medicinske pomoći snosi lokalni centar za zdravstveno osiguranje.
 • Primjenjuju se uvjeti opisani u odjeljku „Bolničko liječenje”.

Kemoterapija

 • Nositelji europske kartice zdravstvenog osiguranja imaju pravo na posebnu terapiju za pacijente s malignim oboljenjima u okviru Potprograma za liječenje pacijenata s onkološkim bolestima kojim se osiguravaju citostatski lijekovi, imunomodulatori, hormoni, čimbenici rasta i inhibitori osteoklasta.
 • Lijekovi se daju na recept koji izdaje liječnik specijalist koji ima ugovor s lokalnim zavodom za zdravstveno osiguranje. Možete ih nabaviti u ljekarnama u sklopu medicinskih ustanova koje su uključene u potprogram ili u neovisnim ljekarnama. Liječnici prepisuju lijek s liste C2.
 • Popis medicinskih ustanova, neovisnih ljekarni i specijalista koji imaju ugovor s lokalnim zavodom za zdravstveno osiguranje može se naći na internetskim stranicama lokalnog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Kako podnijeti zahtjev za EKZO?


Gdje se sve prihvaća EKZO


Izgubljena ili ukradena kartica

Kontakti za nositelje europske kartice zdravstvenog osiguranja izdane u Rumunjskoj

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (Nacionalni zavod za zdravstveno osiguranje)
Tel.: +40 372 309 236
E-poštarelpubl1@casan.ro