Navigacijski put

Kako se koristiti karticom - Latvija

Hitni slučajevi

Nacionālais veselības dienests (NHS – latvijski državni zavod za zdravstvo)
Tel: +371 67043700+37180001234 
Adresa e-pošte: nvd@vmnvd.gov.lv


Liječenje, pokrivenost i troškovi

Liječnici

 • Uz europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) imate pravo na liječničku pomoć u sustavu javnog zdravstva ako vam zatreba hitna/nužna liječnička skrb tijekom privremenog boravka u Latviji.
 • Pružatelji zdravstvenih usluga koji imaju ugovor s latvijskim državnim zavodom za zdravstvo pružaju iječničku pomoć u sustavu javnog zdravstva.
 • Kako biste primili liječničku pomoć u sustavu javnog zdravstva, morate predočiti valjani EKZO i putovnicu (ili drugu osobnu ispravu). Ako to ne učinite, pružatelj zdravstvenih usluga može od vas zatražiti da platite punu cijenu.
 • Pri posjetu liječniku morate platiti naknadu. Tu naknadu ne moraju platiti
  • pacijenti mlađi od 18 godina
  • trudnice koje primaju liječničku skrb povezanu s trudnoćom
  • određene skupine pacijenata s posebnim dijagnozama (tuberkoloza, psihijatrijske dijagnoze, određene zarazne bolesti).
 • Za pregled kod specijalista potrebna vam je liječnička uputnica, uglavnom liječnika opće prakse.
 • Ako bolujete od određenih bolesti, nije vam potrebna uputnica za posjet sljedećim liječnicima: ginekologu, oftalmologu, dječjem kirurgu, pedijatru, psihijatru, specijalistu za ovisnosti, pneumologu specijaliziranom za tuberkulozu, dermatovenerologu (dermatologu specijaliziranom za spolno prenosive bolesti), endokrinologu (npr. ako bolujete od dijabetesa), onkologu, specijalistu za kemoterapiju ili specijalistu za zarazne bolesti (HIV / AIDS).
 • Povrat te naknade ne možete ostvariti u Latviji, ali ga možete zatražiti po povratku kući.

Stomatolozi

 • Država podmiruje troškove stomatološke zdravstvene skrbi samo za djecu.
 • Odrasli plaćaju stomatološko liječenje jer u Latviji nema povrata troškova.
 • Ako je stomatološko liječenje u vašoj zemlji pokriveno, obratite se nacionalnom pružatelju usluga zdravstvenog osiguranja po povratku kući kako biste zatražili povrat.

Bolničko liječenje

 • Ako ste primljeni u bolnicu (u hitnim slučajevima), predočite svoj EKZO i putovnicu (ili drugu osobnu ispravu).
 • Za bolničko liječenje plaćate standardnu naknadu koja se naplaćuje od drugog dana boravka u bolnici. Tu naknadu ne moraju platiti:
  • pacijenti mlađi od 18 godina
  • pacijenti hospitalizirani zbog trudnoće ili radi porođaja
  • pacijenti koji primaju dijalizu ili određene druge vrste liječenja (npr. za određene zarazne bolesti, psihičke bolesti).
 • Dodatne naknade plaćaju se za:
  • CT snimanje (kompjuteriziranu tomografiju)
  • magnetsku rezonanciju (MRI).
 • Osim tih naknada, pružatelj zdravstvenih usluga može naplatiti i participaciju za kirurške postupke provedene u operacijskoj sali.
 • Povrat participacije ne možete ostvariti u Latviji, ali ga možete zatražiti po povratku kući.

Recepti

 • Kao nositelj EKZO-a imate pravo na lijekove na temelju recepta (poseban obrazac recepta) koji vam propiše liječnik koji ima ugovor s latvijskim državnim zavodom za zdravstvo.
 • Od 1. siječnja 2018. recepti za lijekove čiji trošak pokriva država mogu se izdavati elektronički uz određene iznimke (npr. ako je pacijent obavijestio liječnika o tome da će recept upotrijebiti u nekoj od država članica EU-a ili na Islandu, u Norveškoj, Lihtenštajnu ili Švicarskoj).

 • Kako biste kupili lijek na recept otiđite u ljekarnu ima ugovor latvijskim državnim zavodom za zdravstvo. Ondje morate predočiti:
  • svoj EKZO,
  • putovnicu (ili drugu osobnu ispravu)
  • recept (ako vam je potreban lijek čiji trošak ne pokriva država).
 • Država pokriva 100 %, 75 % ili 50 % troška lijekova na recept ovisno o dijagnozi.
 • Povrat novca koji platite unaprijed ne možete ostvariti u Latviji, ali ga možete zatražiti po povratku kući.

Bolničko vozilo

 • Prijevoz vozilom hitne pomoći besplatan je ako ga naruči služba 113.

Hitan zračni medicinski prijevoz

 • Vrijede ista pravila kao za prijevoz drugim vozilima hitne pomoći.

Povrat troškova

 • Latvijski je sustav javnog zdravstva sustav davanja u naravi, stoga nema povrata troškova. Trebali biste platiti samo svoj dio troškova liječenja.
 • Ako morate platiti troškove liječenja, obratite se svojem nacionalnom pružatelju usluga zdravstvenog osiguranja za povrat troškova.

Participacija

 • Izvanbolnički pregledi liječnika opće prakse – 1,42 EUR
 • Dnevna bolnica – 7,11 EUR
 • Trošak specijalističkih pregleda – 4,27 EUR
 • Bolničko liječenje naplaćuje se 10,00 EUR dnevno od drugog dana boravka u bolnici.
 • Bolničko liječenje za pacijente koji boluju od onkoloških bolesti i ovisnike o drogama naplaćuje se 7,11 EUR dnevno od drugog dana boravka u bolnici.
 • Naknada za bolničko liječenje u domu za njegu ili jedinici za njegu naplaćuje se 7,11 EUR od drugog dana boravka.
 • Pacijenti s određenim dijagnozama plaćaju smanjene naknade.
 • Dodatne dijagnostičke pretrage naplaćuju se od 1,42 EUR do 35,57 EUR.
 • Uz te naknade pružatelj zdravstvenih usluga može naplatiti i participaciju u iznosu od 1,42 EUR do 31 EUR (npr. za CT snimanje, magnetsku rezonanciju (MRI), elektroencefalograme (EEG), elektrokardiograme (EKG), rentgenska snimanja i endoskopije).

Dijaliza, kemo i terapija kisikom

 • Kronična hemodijaliza, hemodijafiltracija i peritonealna dijaliza besplatne su uz uputnicu specijalista.
 • Državni zavod za zdravstvo ne pokriva troškove terapije kisikom.
 • Kemoterapija je besplatna uz uputnicu onkologa.

Kako podnijeti zahtjev za EKZO?


Gdje se sve prihvaća EKZO


Izgubljena ili ukradena kartica

Kontakti za nositelje EKZO-ova izdanih u Latviji

Nacionālais veselības dienests (Latvian National Health Service)
Tel: +371 67043700
Adresa e-pošte: nvd@vmnvd.gov.lv