Navigatsioonitee

Erakorraline arstiabi - Rumeenia

Hädaolukord

Helistage numbril 112

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Riiklik ravikindlustusasutus)
Tel: +40 372 309 250; +40 372 309 105

Ravi, kindlustus ja kulud

Arstid

 • Euroopa ravikindlustuskaardi alusel meditsiiniliselt näidustatud ravi saamiseks peaksite pöörduma üld- või eriarsti poole, kes töötab sellise tervishoiuteenuse pakkuja juures, keda tunnustab riiklik ravikindlustusasutus (Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS)) või selle kohalikud bürood.
 • Esitades vastava teabepäringu, edastab CNAS Teile tunnustatud tervishoiuteenuste pakkujate kontaktandmed.
 • Euroopa ravikindlustuskaardi alusel saadud tervishoiuteenustega seotud kulud hüvitab CNAS või selle kohalikud bürood nende teenuste pakkujale.

Hambaarstid

 • Euroopa ravikindlustuskaardi alusel hambaravi saamiseks peaksite pöörduma hambaarsti poole, keda tunnustab CNAS või selle kohalikud bürood. CNASile saab esitada teabepäringu riikliku tervishoiusüsteemi raames tegutsevate hambaraviteenuste pakkujate kontaktandmete kohta.
 • Hambaravi osutatakse üksnes erakorralistel juhtudel. CNAS hüvitab selliste erakorraliste hambaraviteenustega seotud kulud.

Haiglaravi

 • Euroopa ravikindlustuskaardi alusel haiglaravi saamiseks peaksite pöörduma sellisesse haiglasse, millel on CNASiga leping.
 • Euroopa ravikindlustuskaardi omanikel on seoses haiglaraviga järgmised õigused.
  • Statsionaarne ravi:
   • meditsiinilised või kirurgilised hädaolukorrad, mille puhul patsiendi elu on ohus. Ravi jätkatakse kuni potentsiaalse ohu kõrvaldamiseni;
   • nakkushaigused, mille puhul on vaja patsiendi eraldamist/karantiini kuni nakkusohu täieliku kadumiseni;
   • sünnitus.
  • Ambulatoorne ravi:
   • meditsiinilis-kirurgilised hädaolukorrad;
   • haigused, mille puhul ei ole patsiendi eraldamine/karantiin vajalikud.

Sellist liiki ravi, mis saadi haiglas viibimise ajal, hüvitab konkreetse haiglaga seotud kohalik CNASi büroo.

Ravimiretseptid

 • Euroopa ravikindlustuskaardi omanikel on õigus saada ravimeid (kas omaosalusega või ilma selleta) ravimiretsepti alusel, mille on väljastanud arst ja mis on saadud apteegist, kellel/millel on CNASiga leping.
 • Arstid võivad välja kirjutada erinevatesse loeteludesse (alamloetelud A, B ja C) kuuluvad ravimeid. CNAS hüvitab kuni 90% alamloetelus A olevate ravimite piirhinnast; 50% alamloetelus B ning 100% alamloetelus C olevate ravimite piirhinnast.

Erakorralise meditsiini teenused ja transport

Euroopa ravikindlustuskaardi omanikel on järgmised õigused.

 • Arsti erakorraline koduvisiit meditsiinilises või kirurgilises hädaolukorras.
 • Transport:
  • Meditsiinitöötajate transport ning patsiendi ja/või meditsiinitöötajate transport tervishoiuasutusse, kui patsiendi seisund ei ole kriitiline, kuid ta vajab eriarstiabi, mida ei ole võimalik anda kodustes tingimustes.
  • Surmajuhtumi puhul edasi-tagasi transport arstile reedel, laupäeval, pühapäeval ja riiklikul pühal surma tuvastamiseks ja surmatunnistuse väljastamiseks, nagu on seadusega ette nähtud.

Neid erilisi tervishoiuteenuseid pakuvad eraüksused, millel on CNASiga leping.

Kiirabi

Kiirabilennud

 • Kiirabilende teostatakse üksnes Rumeenia territooriumil ning ainult äärmuslikes hädaolukordades.

Hüvitamine

 • Tervishoiuteenused on tavaliselt tasuta, seega kaardiomanike puhul puudub kulude hüvitamise süsteem.
 • Lisatasud (maksavad Euroopa ravikindlustuskaardi omanikud ise)
  • Tervishoiuteenustega seotud kulud, mida Euroopa ravikindlustuskaart ei kata.
  • Kulud, mis on seotud selliste tervishoiuteenustega, mille pakkujaid CNAS ei tunnusta (kellel ei ole CNASiga sõlmitud lepingut).
  • Haiglaraviga seotud eriteenused, nagu mugavam erapalat ja/või eritoit, mida pakutakse patsiendi soovil ning mis on tavamäärast kulukamad. Kindlustatud isiku voodipäevatasu omaosalus on nii riiklikus kui ka erahaiglas maksimaalselt 300 leud päevas.
  • Pikemaajalise haiglaravi eest nõutakse omaosaluse tasumist. Sellekohast teavet leiate altpoolt omaosalust käsitlevast rubriigist.
  • Ravimikulud, mis ei kuulu riikliku tervishoiusüsteemi raames hüvitamisele.
  • Ravimikulud, kui ravimid on ostetud apteegist, millel ei ole CNASiga lepingut.
  • Omaosalus retseptiravimite puhul ehk Euroopa ravikindlustuskaardi omanik maksab järgmiselt:
   • sõltuvalt alamloetelu kategooriast maksab kaardiomanik 10–50% ravimi piirhinnast;
   • maksimaalselt piirhinna ja jaehinna vahelise summa.

Teave omaosaluse kohta

 • Statsionaarse ravi ajal saadud haiglaraviteenuste puhul kehtestab patsiendi omaosaluse suuruse iga haiglaüksus ise ning seepärast võib see olla erinev: minimaalselt 5 ja maksimaalselt 10 leud.
 • Patsiendi omaosalust ei tule tasuda juhul, kui patsient hospitaliseeriti hädaolukorras.

Dialüüs, hapniku- ja keemiaravi

Dialüüs

 • Euroopa ravikindlustuskaardi omanikud saavad dialüüsiteenuseid Rumeenia ravikindlustussüsteemis kindlustatud isikutega samadel tingimustel.
 • Kroonilise neerupuudulikkusega patsientidele mõeldud dialüüsiteenuste riikliku programmi raames hõlmab kindlustus erinevaid dialüüsiteenuseid – ravimid ja meditsiinilised materjalid, mittekliinilised meditsiinilised uuringud, eratransport dialüüsipatsientidele elukohast dialüüsiasutusse ja tagasi, igakuine ravimite ja konkreetsete peritoneaaldialüüsimaterjalide transport patsiendi elukohta.
 • Kindlustus hõlmab dialüüsiteenuseid, mida pakuvad selliste riiklike tervishoiuteenuste või erateenuste pakkujad, kellel on CNASiga leping.

Hapnikuravi

 • Euroopa ravikindlustuskaardi omanikud saavad hapnikuravi, kui nad viibivad pikemaajalisel haiglaravil.
 • CNAS hüvitab sellist liiki ravi.
 • Kehtivad rubriigis „Haiglaravi” kirjeldatud tingimused.

Keemiaravi

 • Euroopa ravikindlustuskaardi omanikud võivad saada onkoloogilistele patsientidele mõeldud ravi alamprogrammi raames kindlustatud ravi (muu hulgas tsütostaatikumid, hormoonravi jne).
 • Patsient saab ravimid ravimiretsepti alusel, mille on väljastanud eriarst, kellel on CNASiga leping. Ta saab need kätte apteegist, mis on seotud alamprogrammi kuuluva raviüksusega, või tavaapteegist. Eriarst määrab vähiravimid eriloetelust (C2).
 • CNASiga lepingut omavate raviüksuste, tavaapteekide ja eriarstide loetelud on kättesaadavad CNASi veebisaidil.

Kadunud või varastatud kaart

Kontaktandmed Rumeenias välja antud Euroopa ravikindlustuskaartide omanikele

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Riiklik ravikindlustusasutus)
Tel: +40 372 309 236
E-post: relpubl1@casan.ro


  Jaga

 • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel