Navigatsioonitee

Noortele pakutavate võimaluste algatus

Algatus kujutab endast 2012. ja 2013. aastaks kavandatud meetmeid, mille eesmärk on vähendada noorte töötuse määra. See on osa ELi haridus- ja tööhõivealgatusest Noorte liikuvus.

Eesmärgid

Toetada töötuid noori. Eelkõige on selle eesmärk aidata:

 • kooli või koolituse pooleli jätnud keskhariduseta inimestel kooli naasta või osaleda kutsekoolitusel oskuste omandamiseks, mille järele on nõudlus;
 • koolilõpetanutel saada esimene töökogemus.

Meetodid

Noorte tööhõive edendamine järgmiste vahendite abil:

 • Euroopa Sotsiaalfondi suurem kasutamine;
 • innovaatilised lähenemisviisid;
 • teises ELi liikmesriigis töökoha leidmise lihtsustamine noorte jaoks;
 • tugevamad partnerlussidemed poliitiliste esindajate, ettevõtjate ning ametiühingute vahel nii ELi kui ka riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil.
 • poliitilised suunised ja abi Euroopa Komisjonilt.

2012. aastal hindab komisjon nn Euroopa poolaasta (majandus- ja eelarvepoliitika koordineerimise iga-aastane tsükkel) raames liikmesriikide reformiprogramme.

15 riigis on noorte töötuse määr kõrgem kui ELi keskmine (22,3% novembris 2011). Neile andis komisjon juhiseid noortele pakutavate võimaluste algatuse rakendamise kohta, korraldades kahepoolseid kohtumisi Brüsselis või saates vastava töörühma asjaomasesse riiki.

Põhimeetmed

Euroopa Sotsiaalfond (ESF):

 • ESFi suurem kasutamine riikide valitsuste poolt, et kasutada ära 30 miljardit eurot, mida ei ole veel eraldatud konkreetsetele projektidele ajavahemikus 2007–2013;
 • 1,3 miljonit eurot ESFi tehnilist abi, et luua väljaõppeprogramme – ELi liikmesriikidel palutakse and panus praktikavõimaluste suurendamiseks 10% võrra, mille eesmärk on 370 000 uut praktikakohta 2013. aasta lõpuks;
 • 3 miljonit eurot ESFi tehnilist abi ettevõtlusega alustajate ja sotsiaalsete ettevõtjate toetuseks.

Muud ELi meetmed:

  Jaga

 • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel