Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
Δεξιότητες και προσόντα


Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης


Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης

Φορείς και εταίροι


Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη


Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεωνΧρηματοδότηση
 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 10 of 113

First phase consultation of Social Partners on a possible action addressing the challenges of access to social protection - Letter  (2017)

Second phase consultation of Social Partners under Article 154 TFEU on a possible revision of the Written Statement Directive  (2017)

First phase consultation of Social Partners on a possible action addressing the challenges of access to social protection  (2017)

First phase consultation of Social Partners on a possible revision of the Written Statement Directive (Directive 91/533/EEC) - Letter  (2017)

First phase consultation of Social Partners on a possible revision of the Written Statement Directive (Directive 91/533/EEC)  (2017)

Commission Staff Working Document - REFIT Evaluation of the ‘Written Statement Directive’ (Directive 91/533/EEC)  (2017)

List of consulted organisations  (2017)

1st phase Consultation of the social partners on possible future reviews of the Carcinogens and Mutagens Directive (Directive 2004/37/EC), letter  (2017)

Analytical Document accompanying the Consultation Document: Second Phase Consultation of Social Partners on a possible action addressing the challenges of access to social protection for people in all forms of employment in the framework of the European Pillar of Social Rights  (2017)

Second phase consultation of Social Partners under Article 154 TFEU on the Carcinogens and Mutagens Directive (Directive 2004/37/EC) (2017)  (2017)
Second phase consultation of Social Partners under Article 154 TFEU on the Carcinogens and Mutagens Directive (Directive 2004/37/EC) (2017)