Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Logo a iné vizuálne prvky Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 (ďalej len „európsky rok“) sa môžu použiť na propagáciu činností, ktoré sú v súlade so zásadami a cieľmi európskeho roka. Udelené povolenie je nevýlučné.

Činnosti a iniciatívy, v prípade ktorých sa logo európskeho roka použije, musia byť oznámené Európskej komisii. Komisia môže takéto iniciatívy uviesť na webovej lokalite európskeho roka. Ak sa Komisia domnieva, že sa logo používa nevhodne (napr. je využité na komerčné účely), môže podmienečné povolenie na používanie loga zrušiť. Komisia nie je zodpovedná za použitie týchto materiálov tretími stranami.

Ak máte pochybnosti o tom, či môžete logo použiť, kontaktujte nás.