Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Základné informácie

Z kontaktného formulára sa získavajú tieto údaje:

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie (GR EMPL) zbiera tieto údaje za účelom poskytovania informácií pre používateľov týchto stránok v rámci svojich komunikačných aktivít a za účelom zberu štatistických údajov o žiadostiach.

Tieto údaje nesúvisia so spracovávaním žiadostí, ktoré budú všetky starostlivo vybavené a zodpovedané.

Informácie sa ukladajú do archívu, overujú, či neobsahujú fiktívne alebo nesprávne údaje a potvrdzujú na ďalšie použitie.

Všetky osobné údaje, ktoré poskytnete Komisii, sa spracovávajú striktne v súlade s nariadením č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov.  

Prevádzkovateľ údajov

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je príslušný odbor GR EMPL. V prípade otázok sa môžete obrátiť na jeho zamestnancov. Kontaktné údaje nájdete v časti „Kontakty“.

Prístup k údajom

Prístup k zozbieraným údajom majú len oprávnené osoby v príslušnom útvare GR EMPL (v závislosti od predmetu vašej žiadosti). Tieto osoby majú zároveň ako jediné právomoc prezerať a opravovať údaje, ktoré neboli zadané správne.

Bezpečnostné opatrenia

Prístup k vašim osobným údajom budú mať len zamestnanci, ktorí zodpovedajú za vyriešenie vašej konkrétnej žiadosti. Údaje sú uložené v systéme súborov a schránkach elektronickej pošty, ktoré sú chránené heslom.

Kontrola, zmena alebo vymazanie údajov

Máte právo požiadať o kontrolu, zmenu alebo vymazanie svojich osobných údajov. Viac informácií nájdete v časti „Kontakty“.

Ako dlho sa uchovávajú vaše údaje?

Vaše osobné údaje sa uchovávajú iba na obdobie, počas ktorého plnia svoj účel (t. j. kým sa zodpovie vaša otázka). Následne je ich možné uchovať počas obdobia dvoch rokov, ak existuje možnosť ďalšieho administratívneho postupu.

Kontakty

Všetky žiadosti zasielajte prostredníctvom kontaktného formulára. V prípade potreby sa však môžete obrátiť na generálne riaditeľstvo, ktoré vašu žiadosť posunie príslušnému odboru. Adresa:

Európska komisia
GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie (GR EMPL)
B-1049 Brusel
BELGICKO

Opravné prostriedky

Kedykoľvek môžete podať sťažnosť v súvislosti so spracovaním osobných údajov európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.