Isikuandmete kaitse

Milliseid andmeid ning kuidas ja milleks kogutakse?

Järgmised andmed saadakse kontaktvormi vahendusel:

Neid andmeid kogutakse selleks, et Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat saaks oma töö käigus kasutajatega ühendust võtta ning selleks, et koguda statistilisi andmeid esitatavate päringute kohta.

Need andmed ei ole vajalikud päringute käsitlemiseks. Kõiki päringuid käsitletakse ja neile vastatakse hoolikalt.

Teavet säilitatakse andmehoidlas, kontrollitakse fiktiivsete või valede andmete suhtes ning kinnitatakse edaspidiseks kasutamiseks.

Kõiki komisjonile esitatud isikuandmeid käsitletakse ranges vastavuses määrusega nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel.  

Andmetöötleja

Teie isikuandmeid töötleb tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi asjaomane osakond, mis tegeleb teie päringuga. Palun tutvuge ühenduse võtmise rubriigiga allpool.

Juurdepääs andmetele

Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi asjaomase osakonna (sõltuvalt teie päringuteemast) volitatud töötajatel on juurdepääs kogutud andmetele ning volitused neid andmeid lugeda ja neid sisestamisel tehtud vea ilmnemise korral ka parandada.

Turvameetmed

Ainult teie konkreetse päringuga seotud küsimustega tegelevatel töötajatel on juurdepääs teie isikuandmetele. Andmeid hoitakse failisüsteemis ja elektroonilistes postkastides, mis on kaitstud juurdepääsu piirangutega.

Andmete kontrollimine, muutmine ja kustutamine

Teil on õigus oma andmeid kontrollida, muuta või paluda need kustutada. Tutvuge asjaomase kontaktaadressiga allpool.

Kui kaua andmeid säilitatakse?

Teie isikuandmeid kasutatakse ainult seni, kuni see on vajalik ülesande täitmiseks (s.o teie päringule vastamiseks). Vastuse andmeid võidakse säilitada võimalike järelmenetluste tarbeks veel kahe aasta jooskul.

Kontaktaadress

Kõik päringud tuleb võimalusel saata kontaktvormi vahendusel. Võite järgmisel aadressil ühendust võtta ka peadirektoraadiga, kes siis teie küsimuse asjaomasele osakonnale edastab:

European Commission
DG Employment, Social Affairs and Inclusion
B-1049 Brussels
BELGIUM 

Kaebused

Teil on alati võimalus esitada kaebus Euroopa andmekaitseinspektorile.