Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk

Logo i ostatní vizuální prvky Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (2012) lze použít pro jakékoli aktivity, jež jsou slučitelné se zásadami a cíli tohoto evropského roku. Toto povolení je nevýlučné.

Všechny aktivity a iniciativy, pro které se logo použije, se musí oznámit Evropské komisi. Komise může těmto iniciativám na internetových stránkách Evropského roku poskytnout prostor. Vyhrazuje si však právo toto podmínečné povolení k použití loga kdykoli zrušit, pokud se domnívá, že je používáno nevhodně (např. za obchodním účelem). Komise neodpovídá za jakékoli použití tohoto materiálu třetími stranami.

Pokud máte pochybnosti o tom, zda můžete logo použít, obraťte se prosím na nás.