Navigačný riadok

REFIT – zjednodušovanie právnych predpisov EÚ a znižovanie nákladov spojených s ich uplatňovaním

Čo je REFIT?

REFIT je program regulačnej vhodnosti a efektívnosti Európskej komisie. Obsahuje opatrenia na zjednodušenie právnych predpisov EÚ a na zníženie regulačných nákladov. REFIT tak prispieva k jasnému, stabilnému a predvídateľnému regulačnému rámcu podporujúcemu rast a zamestnanosť.

Splnenie cieľov programu REFIT si vyžaduje spoločné úsilie Európskeho parlamentu, Európskej rady, Európskej komisie, členských štátov a zainteresovaných strán. Aby sa zabezpečilo, že prínosy sa realizujú s minimálnymi nákladmi pre občanov a podniky, do programu by mali byť zapojené všetky úrovne verejnej správy. Komisia víta príspevky, údaje a dôkazy týkajúce sa programu regulačnej vhodnosti: Vyjadrite sa!

Obmedzme záťaž – vyjadrite sa!

Komisia by prostredníctvom online kontaktného formulára chcela získať vaše stanoviská a pripomienky k právnym predpisom a iniciatívam EÚ. Ktoré z nich sú podľa vás zbytočné, zaťažujúce a ktoré potrebujú zlepšenie? Zareagujeme priamo, alebo postúpením vašej pripomienky na ďalšie posúdenie cestou novej platformy REFIT.

Čo je nové?

Rozhodnutím z 19. mája 2015 Komisia zriadila platformu REFIT, prostredníctvom ktorej bude viesť stály dialóg s členskými štátmi a zainteresovanými stranami o zlepšovaní právnych predpisov EÚ v kontexte Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti. Platformu REFIT tvoria dve stále skupiny, jedna pre expertov z členských štátov („vládna skupina“) a jedna pre zástupcov podnikov, sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti („skupina zainteresovaných strán“).

Dňa 19. mája 2015 Komisia podala správu o pokroku pri vykonávaní programu REFIT, ktorá je súčasťou jej oznámenia „Lepšia právna regulácia v záujme lepších výsledkov – program EÚ“.

V rámci výročného prehľadu výsledkov sa posudzuje pokrok v jednotlivých iniciatívach, a to aj na úrovni Parlamentu a Rady.

Dňa 17. decembra 2014 Komisia prijala svoj pracovný program na rok 2015. Komisia v ňom potvrdila všetky opatrenia REFIT, ktorých vykonanie je naplánované na rok 2015. Niekoľko zatiaľ neprijatých legislatívnych návrhov predchádzajúcich Komisií bolo 7. marca 2015 vzatých späť. Niektoré z nich nezodpovedajú novým politickým prioritám Komisie. V ostatných prípadoch Komisia naďalej podporuje ciele, ale navrhne nové, lepšie spôsoby, ako ich dosiahnuť.

Doterajšie úspechy

O zjednodušení a znížení administratívneho zaťaženia sa už rozhodlo vo viacerých oblastiach:

  • elektronická fakturácia DPH,
  • účtovníctvo a finančné výkazníctvo,
  • právne predpisy týkajúce sa chemických látok,
  • patenty,
  • verejné obstarávanie,
  • cestná doprava.

Aké opatrenia prebiehajú?

REFIT je priebežný program. V súčasnosti sa vykonáva takmer dvesto opatrení, o ktorých sa rozhodlo v októbri 2013pdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  a júni 2014pdf(245 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu . Patria sem návrhy na zjednodušenie právneho rámca v prospech podnikov, ktoré prijala Komisia a ktoré čakajú na rozhodnutie legislatívnych orgánov:

  • jednotné daňové priznanie k DPH v EÚ,
  • zlepšenie európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Opatrenia zahŕňajú aj rôzne hodnotenia a kontroly vhodnosti, napríklad v oblastiach:

Okrem toho Komisia prijala nové usmernenia Komisie pre lepšiu právnu reguláciu, ktoré sa týkajú plánovania, posúdenia vplyvu, prípravy návrhov, vykonávania a transpozície, monitorovania, hodnotenia a konzultácií so zainteresovanými stranami.

Späťvzaté návrhy

V rámci programu REFIT Komisia pravidelne sťahuje návrhy, ktoré sú zastarané alebo nemajú podporu zákonodarcu. Od roku 2006 bolo späťvzatých celkovo 400 návrhov. Medzi návrhy, ktoré boli vzaté späť v roku 2015, patria systémy náhrad pre investorov, štatút európskej nadácie a európske zásady kvality v oblasti cestovného ruchu.

Obľúbené odkazy

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 
Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?