Cosán nascleanúna

REFIT - dlí an Aontais a dhéanamh níos éadroime, níos simplí agus níos neamhchostasaí

Cad é REFIT?

Is é REFIT Clár um Oiriúnacht agus Feidhmíocht Rialála an Choimisiúin Eorpaigh. Faoi REFIT déantar dlí an Aontais a shimpliú agus costais rialála a laghdú. Ar an dóigh sin cinnítear go bhfuil an creat rialála soiléir cobhsaí intuartha agus cuirtear fás agus cruthú post chun cinn.

Chun spriocanna REFIT a bhaint amach, teastaíonn comhiarracht ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle Eorpach, ón gCoimisiún Eorpach, ó na Ballstáit agus ó pháirtithe leasmhara. Ba cheart gach leibhéal rialtais a bheith páirteach ann chun a chinntiú go mbainfear an oiread tairbhe is féidir as ar an gcostas is lú is féidir do shaoránaigh agus do ghnólachtaí. Fáiltíonn an Coimisiún roimh eolas, sonraí agus fianaise a chuirtear faoi bhráid an Chláir Oibre um Oiriúnacht Rialála: Cloisimis uait!

Rómhaorlathas a laghdú – Cloisimis uait!

Is mian leis an gCoimisiún do thuairimí a fháil faoi dhlíthe agus faoi thionscnaimh an Aontais Eorpaigh – tá foirm teagmhála ar líne againn chuige sin. Cé na rudaí a chuireann isteach ort, a mheasann tú a bheith tuirsiúil, nó is gá a fheabhsú, dar leat? Tabharfaidh an Coimisiún freagra ort, sin nó cuirfear ar aghaidh chuig ardán REFIT do mholtaí lena meas tuilleadh.

Cad atá nua?

Le Cinneadh an 19 Bealtaine 2015, bhunaigh an Coimisiún ardán REFIT le plé leanúnach a dhéanamh leis na Ballstáit agus le páirtithe leasmhara maidir le reachtaíocht an Aontais Eorpaigh a fheabhsú i gcomhthéacs an Chláir um Oiriúnacht agus Feidhmíocht Rialála. Tá dhá bhuanghrúpa in ardán REFIT, grúpa amháin do shaineolaithe ó na Ballstáit ("an grúpa rialtais") agus grúpa eile d'ionadaithe ón earnáil gnó, ó na páirtithe sóisialta agus ón tsochaí shibhialta ("an grúpa páirtithe leasmhara").

An 19 Bealtaine 2015 thug an Coimisiún tuairisc ar an dul chun cinn atá déanta i dtaobh REFIT a chur i bhfeidhm mar chuid dá Theachtaireacht "Rialáil níos Fearr ar mhaithe le Torthaí Níos Fearr – Clár Oibre de chuid an Aontais Eorpaigh.

Déantar measúnú ar dhul chun cinn gach tionscnaimh ar leith le scórchlár bliantúil, sa Chomhairle agus sa Pharlaimint freisin.

An 17 Nollaig 2014, ghlac an Coimisiúin a Chlár Oibre don bhliain 2015. Sa chomhthéacs sin, dhearbhaigh an Coimisiún na gníomhaíochtaí REFIT go léir a bhfuil sé beartaithe iad a chur i bhfeidhm le linn 2015. An 7 Márta 2015, aistarraingíodh roinnt tograí reachtacha a bhí fós ar feitheamh ó na Coimisiúin a bhí ann roimhe seo. Ní raibh roinnt de na tograí sin ag teacht le tosaíochtaí polaitiúla an Choimisiúin nua. I gcásanna eile, tá na spriocanna céanna ag an gCoimisiún i gcónaí, ach molfaidh sé bealaí níos fearr chun iad a bhaint amach.

Cad atá bainte amach go dtí seo?

Tá cinntí faoi shimpliú agus faoi ualaí a laghdú déanta i roinnt réimsí cheana féin:

  • Sonrascú CBL Leictreonach
  • Cuntasaíocht/tuairisciú airgeadais
  • Reachtaíocht maidir le ceimiceáin
  • Paitinní
  • Soláthar poiblí
  • Iompar de bhóthar

Céard iad na gníomhaíochtaí atá ar bun?

Is clár rollach é REFIT. Tá níos mó ná 200 gníomhaíocht a ndearnadh cinneadh fúthu i nDeireadh Fómhair 2013pdf Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  agus i Meitheamh 2013pdf(245 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  á gcur i bhfeidhm. Ina measc tá tograí maidir le simpliú a rachaidh chun tairbhe do lucht gnó, ar tograí iad atá glactha ag an gCoimisiún agus atá ag fanacht ar chinneadh ón reachtóir:

  • Dearbhú CBL caighdeánach ar fud an Aontais Eorpaigh
  • An nós imeachta Eorpach um éilimh bheaga a fheabhsú

Cuimsíonn siad meastóireachtaí éagsúla agus seiceálacha oiriúnachta éagsúla, sna réimsí seo mar shampla:

Sa bhreis air sin, ghlac an Coimisiún Treoirlínte nua maidir le Rialáil Níos Fearr a chuimsíonn pleanáil, measúnú tionchair, ullmhú tograí, cur chun feidhme agus tras-suíomh, monatóireacht, meastóireacht agus dul i gcomhairle le páirtithe leasmhara.

Aistarraingtí

Faoi chlár REFIT is minic a aistarraingíonn an Coimisiún tograí atá as dáta nó nach dtacaíonn an reachtóir leo. Aistarraingíodh beagnach 400 togra ó bhí 2006 ann. Ar na tograí a aistarraingíodh in 2015 tá tograí maidir le scéimeanna cúitimh infheisteoirí, an reacht um fhoras Eorpach agus prionsabail cáilíochta Eorpacha don turasóireacht.

Naisc mhóréilimh

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 
Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?