Διαδρομή πλοήγησης

REFIT – για μια απλούστερη, πιο κατανοητή και λιγότερο δαπανηρή ευρωπαϊκή νομοθεσία

Τι είναι το REFIT;

Το REFIT είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει στη βελτίωση της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας των κανονιστικών διατάξεων, με τη λήψη μέτρων απλούστευσης της νομοθεσίας της ΕΕ και μείωσης του κανονιστικού κόστους, ώστε να υπάρχει ένα σαφές, σταθερό και προβλέψιμο κανονιστικό πλαίσιο που να ευνοεί την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Για την επιτυχία του REFIT απαιτείται συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων μερών. Κρίνεται σκόπιμο να συμμετέχουν όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης ώστε να επιτυγχάνονται οφέλη με το ελάχιστο δυνατό κόστος για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται ευχαρίστως παρατηρήσεις και στοιχεία σχετικά με το πρόγραμμά της για τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου: Πείτε τη γνώμη σας!

Βοηθήστε μας να μειώσουμε τον φόρτο - Πείτε τη γνώμη σας!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να μάθει τη γνώμη σας -μέσω του δελτίου επικοινωνίας που διατίθεται ηλεκτρονικά- όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η νομοθεσία της ΕΕ μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη. Τι θεωρείτε ότι είναι ενοχλητικό, επιβαρυντικό, ή κρίνετε ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί; Θα δώσουμε συνέχεια παρακολουθώντας το θέμα απευθείας ή διαβιβάζοντας τις παρατηρήσεις σας για περαιτέρω εξέταση στη νέα πλατφόρμα REFIT.

Τι αλλάζει;

Με την απόφαση της 19ης Μαΐου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε την πλατφόρμα REFIT για τη διεξαγωγή συνεχούς διαλόγου με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη γύρω από τη βελτίωση της νομοθεσίας της ΕΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου. Η πλατφόρμα REFIT αποτελείται από δύο μόνιμες ομάδες. Στη μία από αυτές συμμετέχουν εμπειρογνώμονες των κρατών μελών («ομάδα εκπροσώπων των κυβερνήσεων») και στην άλλη εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών («ομάδα των ενδιαφερόμενων μερών»).

Στις 19 Μαΐου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρόοδο εφαρμογής του προγράμματος REFIT σε ανακοίνωσή της με τίτλο «Βελτίωση της νομοθεσίας για καλύτερα αποτελέσματα – Ένα θεματολόγιο της ΕΕ».

Η πρόοδος κάθε πρωτοβουλίας αξιολογείται με βάση έναν ετήσιο πίνακα αποτελεσμάτων, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

Στις 17 Δεκεμβρίου 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Πρόγραμμα Εργασίας της για το 2015. Στο πλαίσιο αυτό, επιβεβαίωσε όλες τις δράσεις REFIT που προβλέπεται να υλοποιηθούν το 2015. Ορισμένες εκκρεμείς νομοθετικές προτάσεις από προηγούμενες θητείες της Επιτροπής αποσύρθηκαν στις 7 Μαρτίου 2015. Μερικές από αυτές δεν ανταποκρίνονται στις πολιτικές προτεραιότητες της νέας Επιτροπής. Σε άλλες περιπτώσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να δεσμεύεται ως προς τους στόχους, αλλά σκοπεύει να προτείνει νέους, καλύτερους τρόπους επίτευξής τους.

Τι έχει ήδη επιτευχθεί;

Έχουν ήδη ληφθεί αποφάσεις για την απλούστευση και τη μείωση του κανονιστικού φόρτου σε διάφορους τομείς:

  • Ηλεκτρονική τιμολόγηση του ΦΠΑ
  • Υποβολή λογιστικών και δημοσιονομικών στοιχείων
  • Νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα
  • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
  • Δημόσιες συμβάσεις
  • Οδικές μεταφορές

Ποιες δράσεις είναι σε εξέλιξη;

Το πρόγραμμα REFIT είναι ένα κυλιόμενο πρόγραμμα. Σήμερα υλοποιούνται σχεδόν 200 δράσεις που αποφασίστηκαν τον Οκτώβριο του 2013pdf Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  και τον Ιούνιο του 2014pdf(245 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου . Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται προτάσεις απλούστευσης προς όφελος των επιχειρήσεων, που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένουν την απόφαση του νομοθέτη:

  • Τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ για όλες τις χώρες της ΕΕ
  • Βελτίωση της Ευρωπαϊκής Διαδικασίας Μικροδιαφορών.

Περιλαμβάνονται επίσης διάφορες αξιολογήσεις και έλεγχοι καταλληλότητας, όπως για τους εξής τομείς:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επίσης νέες κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας, οι οποίες αφορούν τον σχεδιασμό, την εκτίμηση επιπτώσεων, την προετοιμασία προτάσεων, την υλοποίηση και τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τις διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Αποσύρσεις

Στο πλαίσιο του REFIT, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποσύρει τακτικά προτάσεις που είτε είναι παρωχημένες είτε δεν έχουν την υποστήριξη του νομοθέτη. Από το 2006 έχουν αποσυρθεί σχεδόν 400 προτάσεις. Στις προτάσεις που αποσύρθηκαν το 2015 περιλαμβάνονται τα συστήματα αποζημίωσης επενδυτών, το θεσμικό πλαίσιο ενός Ευρωπαϊκού Ιδρύματος και οι αρχές ποιότητας του ευρωπαϊκού τουρισμού.

Δημοφιλείς σύνδεσμοι

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 
Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;