REFIT — опростяване на законодателството на ЕС и намаляване на свързаните с него разходи

Какво представлява REFIT?

REFIT е името на програмата на Европейската комисия за пригодност и резултатност на регулаторната рамка. Предприемат се действия, за да се опрости правото на ЕС и да бъдат намалени регулаторните разходи, като по този начин се допринася за създаването на ясна, стабилна и предвидима регулаторна рамка в подкрепа на растежа и заетостта.

За да се постигне това, REFIT изисква съвместни усилия от страна на Европейския парламент, Европейския съвет, Европейската комисия, страните от ЕС и заинтересованите лица. Трябва да участват всички равнища на управление, за да се гарантира, че ползите се постигат при минимални разходи за гражданите и предприятията. Комисията приканва да се изпращат мнения, данни и факти във връзка с нейната програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка: Кажете си думата!

Облекчете товара — споделете мнението си!

Използвайте онлайн формуляра за контакт, за да споделите с Комисията вашите мнения и коментари за правото и инициативите на ЕС. Какво според вас е дразнещо, обременяващо или се нуждае от подобряване? Ще отговорим направо с последващи действия или ще изпратим коментарите ви на новата платформа REFIT за по-нататъшно разглеждане.

Какво е новото?

С решение от 19 май 2015 г. Комисията създаде платформата REFIT, за да провежда диалог с държавите от ЕС и заинтересованите лица за подобряване на законодателството на ЕС в контекста на програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка. Платформата REFIT се състои от две постоянни групи — една за експерти на държавите членки („правителствена група“) и една за представители на бизнеса, социалните партньори и гражданското общество“ („група на заинтересованите лица“).

На 19 май 2015 г. Комисията докладва за напредъка в изпълнението на REFIT в рамките на своето съобщение „По-добро регулиране за постигане на по-добри резултати – Програма на ЕС“.

Чрез ежегоден анализ се оценява напредъкът на всяка отделна инициатива, включително на равнище Парламент и Съвет.

На 17 декември 2014 г. Комисията прие своята работна програма за 2015 г. В този контекст Комисията потвърди всички действия по REFIT, планирани за изпълнение през 2015 г. Редица законодателни предложения в процес на разглеждане, внесени от предишни Комисии, бяха оттеглени на 7 март 2015 г. Някои от тях не съответстват на политическите приоритети на новата Комисия. В други случаи Комисията остава ангажирана с целите, но ще предложи нови, по-добри начини за постигането им.

Какво е постигнато досега?

Вече бе взето решение за опростяване и намаляване на тежестта в няколко области:

  • електронно фактуриране на ДДС;
  • счетоводно/финансово отчитане;
  • законодателство в областта на химикалите;
  • патенти;
  • обществени поръчки;
  • автомобилен транспорт

Какви действия са в процес на изпълнение?

REFIT е непрекъсната програма. В процес на изпълнение са близо 200 действия, за които бе взето решение през октомври 2013 г.pdf Избор на превод за предходната връзка  и юни 2014 г.pdf(245 kB) Избор на превод за предходната връзка  Сред тях са предложения за опростяване в полза на бизнеса, приети от Комисията и очакващи решението на законодателя:

  • стандартна справка-декларация за ДДС за целия ЕС;
  • подобряване на европейската процедура за искове с малък материален интерес.

Сред тези действия са и различни оценки и проверки за пригодност — например в следните области:

Освен това Комисията прие нови Насоки за по-добро регулиране, които обхващат планирането, оценката на въздействието, подготовката на предложения, транспонирането и прилагането, мониторинга, оценката и консултациите със заинтересованите лица.

Оттегляне на предложения

В рамките на REFIT Комисията редовно оттегля предложения, които са остарели или не се ползват с подкрепата на законодателя. От 2006 г. досега са оттеглени близо 400 предложения. През 2015 г. са били оттеглени например предложения за схеми за компенсация на инвеститорите, устав на европейска фондация и принципи за качество на европейския туризъм.

Популярни връзки

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 
Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?