Lepšia právna regulácia

Podstatou lepšej právnej regulácie je vypracovávanie politík a právnych predpisov EÚ tak, aby sa ciele dosahovali pri minimálnych nákladoch. Prostredníctvom lepšej právnej regulácie sa zabezpečuje, aby bola politika pripravovaná, vykonávaná a preskúmavaná otvoreným a transparentným spôsobom na základe najlepších dostupných dôkazov a s aktívnym zapojením zainteresovaných strán.

Aby sa zabezpečila účinnosť opatrení EÚ, Komisia hodnotí očakávaný a skutočný vplyv politík, právnych predpisov a iných dôležitých opatrení v každej fáze životného cyklu politiky – od jej plánovania až po vykonávanie, preskúmanie a následnú revíziu.

Komisia 19. mája 2015 rozhodlapdf(172 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  o vytvorení platformy programu REFIT, ktorej úlohou je poskytovať Komisii poradenstvo o tom, ako zjednodušiť a zabezpečiť účinnejšie a efektívnejšie právne predpisy EÚ.

Komisia pravidelne uverejňuje predbežné dátumy prijatia iniciatív Komisiepdf.

Pred prijatím opatrení na úrovni EÚ

  • Komisia uverejňuje plány a úvodné posúdenia vplyvu, v ktorých ponúka prehľad pripravovaných nových iniciatív a hodnotení existujúcich právnych predpisov.
  • V posúdeniach vplyvu, ktoré vypracováva Komisia, sa analyzujú možné hospodárske, sociálne a environmentálne dosahy alternatív navrhovaných opatrení.

Počas vykonávania opatrení EÚ

  • Po uplynutí primeraného obdobia vykonávania iniciatív ich Komisia hodnotí, aby porovnala dosiahnuté výsledky so štandardnými kritériami.
  • REFIT (Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti) identifikuje možnosti zníženia regulačnej záťaže a zjednodušenia existujúcich právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa ciele právnych predpisov alebo politiky dosahovali čo najúčinnejším a najefektívnejším spôsobom.
  • Platforma programu REFIT združuje odborníkov z oblasti podnikania, občiansku spoločnosť, sociálnych partnerov, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov a členské štáty.  Úlohou platformy bude podpora lepšieho dosahovania cieľov politiky na základe návrhov na zjednodušenie práva EÚ a vykonávacích opatrení členských štátov a na zníženie nepotrebnej regulačnej záťaže.

Konzultácie so zainteresovanými stranami

Zainteresované strany môžu vyjadriť svoje stanoviská v priebehu celého životného cyklu politiky. Od momentu začatia prípravy iniciatívy majú možnosť poskytnúť spätnú väzbu k plánom a úvodným posúdeniam vplyvu. Komisia takisto aktívne konzultuje s občanmi a ostatnými zainteresovanými subjektmi pri príprave všetkých hlavných politických iniciatív. Zainteresované strany môžu reagovať na návrhy Komisie aj v štádiu po ich schválení, a takisto môžu podávať pripomienky k súvisiacemu posúdeniu vplyvu.

Výbor pre kontrolu regulácie

Výbor pre kontrolu regulácie zabezpečuje centralizovanú kontrolu kvality a podporné funkcie, pokiaľ ide o činnosti Komisie v oblasti posudzovania vplyvu a hodnotenia. Výbor skúma všetky návrhy posúdení vplyvu, hlavné hodnotenia a kontroly vhodnosti existujúcich právnych predpisov, ktoré vypracováva Komisia, a vydáva k nim stanoviská. V zásade platí, že na to, aby mohla byť iniciatíva, ku ktorej bolo vypracované posúdenie vplyvu, predložená na schválenie Komisii, výbor k nej musí vydať súhlasné stanovisko.

Lepšia spolupráca medzi inštitúciami

Dňa 13. apríla 2016 Európsky parlament, Rada Európskej únie a Európska komisia podpísali novú medziinštitucionálnu dohodu o lepšej tvorbe právapdf(211 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu . Táto dohoda nadobudla platnosť dňom jej podpisu.  Medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva prinesie zmeny v rámci celého cyklu tvorby politík, počnúc konzultáciami a posúdením vplyvu až po prijímanie, vykonávanie a hodnotenie právnych predpisov EÚ.

Obmedzme záťaž – vyjadrite sa!

Komisia by sa prostredníctvom online kontaktného formulára chcela dozvedieť, ako by sa podľa vás dala zvýšiť účinnosť a efektívnosť právnych predpisov EÚ. Vaše návrhy Komisia preskúma a prípadne použije na určenie opatrení na zjednodušenie a zníženie záťaže v rámci programu REFIT.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 
Hlavné dokumenty
Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?