Lepsze uregulowania prawne

Lepsze stanowienie prawa polega na kształtowaniu unijnych polityk i przepisów tak, aby osiągały swoje cele przy minimalnych kosztach. Proces lepszego stanowienia prawa gwarantuje, że polityka jest opracowywana, realizowana i poddawana przeglądowi w sposób otwarty i przejrzysty w oparciu o najlepsze dostępne dowody oraz przy zaangażowaniu zainteresowanych stron.

Aby zagwarantować, że działania UE są skuteczne, Komisja dokonuje oceny przewidywanego i rzeczywistego wpływu polityki, przepisów i innych ważnych środków na wszystkich etapach kształtowania polityki – od planowania do wdrażania, przeglądu i późniejszych korekt.

19 maja 2015 r. Komisja podjęła decyzjępdf(172 kB) Wybierz wersję językową tego linka  o utworzeniu platformy programu REFIT, która będzie doradzać Komisji w sprawach związanych z usprawnieniem prawa UE i uczynieniem go skuteczniejszym.

Komisja regularnie publikuje orientacyjne daty przyjęcia swoich inicjatywpdf.

Zanim UE podejmie działania

  • Komisja publikuje plany działania i wstępne oceny skutków zawierające opisy planowanych nowych inicjatyw oraz oceny istniejących przepisów.
  • W przeprowadzanych przez Komisję ocenach skutków badane są potencjalne skutki ekonomiczne, społeczne i środowiskowe proponowanych wariantów działania.

Po wprowadzeniu środków UE

  • Po wdrożeniu tych inicjatyw przez wystarczająco długi czas, są one poddawane ocenie, aby monitorować ich skuteczność pod kątem standardowych kryteriów.
  • W ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej REFIT identyfikowane są możliwości w zakresie ograniczenia obciążeń regulacyjnych i uproszczenia istniejących przepisów. Chodzi o zagwarantowanie bardziej efektywnej i sprawnej realizacji celów prawodawstwa i polityki.
  • Platforma REFIT łączy ekspertów reprezentujących przedsiębiorstwa, społeczeństwo obywatelskie, partnerów społecznych, Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów i państwa członkowskie.  Platforma będzie wspierać skuteczniejsze osiąganie celów politycznych przez proponowanie sposobów uproszczenia prawa Unii i środków wykonawczych państw członkowskich oraz ograniczenia niepotrzebnych obciążeń regulacyjnych.

Konsultacje z zainteresowanymi stronami

Zainteresowane strony mogą wyrażać swoją opinię na wszystkich etapach kształtowania danej polityki. Już na początkowym etapie można przedstawić swoje uwagi na temat planów działania i wstępnych ocen skutków. Komisja również konsultuje się z obywatelami i innymi zainteresowanymi stronami na temat wszelkich przygotowywanych przez nią ważniejszych inicjatyw politycznych. Zainteresowane strony mogą wypowiadać się na temat wniosków ustawodawczych Komisji także po ich przyjęciu oraz na temat oceny skutków, która towarzyszy tym wnioskom.

Rada ds. Kontroli Regulacyjnej

Rada ds. Kontroli Regulacyjnej jest głównym organem kontroli jakości, który wspiera Komisję w przeprowadzaniu oceny skutków i pracach związanych z oceną. Rada bada wszystkie projekty ocen skutków Komisji, ważniejsze oceny oraz „kontrole sprawności” istniejącego prawodawstwa i wydaje opinie w ich sprawie. Aby dana inicjatywa wraz z oceną skutków mogła zostać przyjęta przez Komisję, niezbędna jest pozytywna opinia Rady.

Lepsza współpraca pomiędzy instytucjami

13 kwietnia 2016 r. Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska podpisali nowe Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawapdf(211 kB) Wybierz wersję językową tego linka . Porozumienie weszło w życie w dniu jego podpisania.  Porozumienie to przyniesie zmiany w całym cyklu kształtowania polityki, od konsultacji i oceny skutków aż po przyjęcie, wdrożenie i ocenę unijnego prawodawstwa.

Jak uprościć przepisy – wyraź swoją opinię!

Komisja chciałaby poznać Państwa opinie na temat tego, jak usprawnić i uprościć unijne przepisy. Zachęcamy do przesyłania swoich uwag za pomocą tego formularza online. Komisja przeanalizuje nadesłane uwagi, które być może pomogą nam w stwierdzeniu, jakie działania należałoby podjąć, aby uprościć i usprawnić przepisy w ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 
Kluczowe dokumenty
Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?