Labāks regulējums

Gādāt par labāku regulējumu nozīmē izstrādāt ES politiku un tiesību aktus tā, lai tie sasniegtu savus mērķus ar minimālām izmaksām. Šajā procesā politikas pasākumi tiek sagatavoti, īstenoti un novērtēti atklāti un caurskatāmi, pamatojoties uz labākajiem rīcībā esošajiem datiem un ar ieinteresēto personu līdzdalību.

Lai nodrošinātu ES darbības efektivitāti, Komisija novērtē politikas, tiesību normu un citu svarīgu pasākumu paredzamo un faktisko ietekmi katrā politikas cikla posmā (plānošana, īstenošana, kontrole un pārskatīšana).

Ar 2015. gada 19. maija lēmumu Komisijapdf(172 kB) Izvēlieties saites tulkojumu  izveidoja REFIT platformu, kuras uzdevums ir konsultēt Komisiju par to, kā vienkāršot ES tiesību aktus un padarīt tos efektīvākus.

Komisija regulāri publicē savu iniciatīvu pieņemšanai noteiktos datumuspdf.

Kamēr ES vēl nav sākusi rīkoties

ES rīcības laikā

  • Kad ir pagājis pietiekami daudz laika kopš iniciatīvas ieviešanas, tās efektivitāte tiek novērtēta pēc iepriekš definētiem kritērijiem.
  • Normatīvās atbilstības un izpildes programmā REFIT tiek apzinātas jomas, kurās var samazināt administratīvo prasību slogu un vienkāršot jau esošās tiesību normas, lai politika un tiesību akti varētu sasniegt mērķus efektīvāk.
  • REFIT platformā ir iesaistīti eksperti no uzņēmēju vides, pilsoniskās sabiedrības, sociālo partneru aprindām, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Reģionu komitejas un dalībvalstīm.  Platforma sekmēs politikas mērķu īstenojumu, ierosinot, kā vienkāršot ES tiesību aktus un dalībvalstu īstenošanas pasākumus un samazināt nevajadzīgu regulatīvo slogu.

Apspriešana ar ieinteresētajām personām

Ieinteresētās personas var izteikt viedokli par konkrēto politikas pasākumu neatkarīgi no tā, cik tālu tas pavirzījies. Jau pašos iniciatīvas pirmsākumos tās var paust savas domas par ceļvežiem un sākotnējiem ietekmes novērtējumiem. Komisija arī aktīvi apspriežas ar pilsoņiem un citām ieinteresētajām personām, izstrādājot visas nozīmīgās politikas iniciatīvas. Ieinteresētās personas var arī reaģēt uz Komisijas priekšlikumiem, tiklīdz tie ir pieņemti, kā arī tad, kad tiek analizēta ietekme.

Regulējuma kontroles padome

Regulējuma kontroles padome nodrošina centrālu kvalitātes kontroli un piedāvā atbalstu Komisijai ietekmes analizēšanas un novērtēšanas darbā. Šī padome izskata visus Komisijas ietekmes novērtējumu projektus un sniedz atzinumus par tiem. Tā sniedz atzinumus arī par galvenajām spēkā esošo tiesību aktu “derīguma pārbaudēm” un izvērtējumiem. Principā tās atzinumam ir jābūt pozitīvam, lai kādu iniciatīvu, ko papildina ietekmes novērtējums, Komisija iesniegtu pieņemšanai.

Labāka sadarbība starp iestādēm

2016. gada 13. aprīlī Eiropas Parlaments, ES Padome un Eiropas Komisija parakstīja jaunu iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesupdf(211 kB) Izvēlieties saites tulkojumu . Nolīgums stājās spēkā tā parakstīšanas dienā.  Iestāžu nolīgums par labāku likumdošanas procesu mainīs visu politikas veidošanas ciklu – no ES tiesību aktu apspriešanas un ietekmes novērtējuma līdz pat to pieņemšanai, īstenošanai un izvērtēšanai.

Kā atvieglot slogu – izsakieties!

Aizpildot tiešsaistes saziņas veidlapu, varat Eiropas Komisijai darīt zināmu savu viedokli par to, kā uzlabot ES tiesību aktu efektivitāti. Komisija izskatīs jūsu ierosinājumus un, iespējams, ņems tos vērā, plānojot vienkāršošanas un administratīvā sloga mazināšanas pasākumus programmas REFIT ietvaros.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 
Svarīgi dokumenti
Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?