Ytterligare verktyg

Planer för konsekvensbedömningar – Färdplaner – Konsekvensbedömning

Färdplaner

Färdplaner beskriver initiativ som kommissionen planerar. De beskriver det problem som initiativet ska lösa och möjliga handlingsalternativ. De ger också en översikt över de planerade faserna för initiativet, bl.a. samråd med intressenter och arbetet med en konsekvensbedömning. Om man inte gör någon konsekvensbedömning, förklarar man i färdplanen varför.

Med hjälp av färdplanerna får intressenter information om kommissionens arbete och kan tidigt lämna synpunkter. De kan också planera för och organisera hur de ska delta i samrådet.

Kommissionen måste utarbeta färdplaner för initiativ som kan få stora direkta ekonomiska, sociala eller miljömässiga konsekvenser, bland annat

  • lagförslag
  • andra initiativ (vitböcker, handlingsplaner, finansieringsprogram, förhandlingsriktlinjer för internationella avtal)
  • genomförandeåtgärder och delegerade akter.

Det behövs ingen färdplan eller konsekvensbedömning för initiativ som inte väntas ha större direkta konsekvenser.

Om du vill få mejl när det kommer nya färdplaner eller samråd prenumererar du via Kommissionens arbete – Meddelanden. Om du företräder en organisation eller är egenföretagare som bedriver lobbyverksamhet vid EU:s institutioner kan du prenumerera via EU:s öppenhetsregister.

Du kan också följa vårt RSS-flöde RSS Icon