Navigacijski put

Dodatni alati

Planirane ocjene učinka – „planovi djelovanja” – ocjena učinka

Planovi djelovanja

Planovi djelovanja pružaju prvi opis planiranih inicijativa Komisije. Sadržavaju opis problema koji se namjerava riješiti inicijativom i političke mogućnosti. Njima se pruža i pregled različitih planiranih faza razvoja inicijative, uključujući savjetovanje sa dionicima i ocjenu učinka rada. Planovi djelovanja sadržavaju obrazloženja u slučaju kada se ocjena učinka ne provodi.

Njima se osigurava informiranost dionika o radu Komisije i omogućuje dodavanje njihovih komentara u ranoj fazi. Omogućuju dionicima i planiranje i organizaciju njihova sudjelovanja na javnim raspravama.

Planovi djelovanja obvezni su za inicijative Komisije koje mogu imati znatne izravne gospodarske, socijalne i ekološke učinke, a obuhvaćaju:

  • zakonodavne prijedloge
  • nezakonodavne inicijative (bijele knjige, akcijske planove, programe financiranja, pregovaračke smjernice za međunarodne sporazume)
  • provedbene mjere i delegirane akte.

Plan djelovanja ili ocjena učinka nisu potrebni za inicijative bez znatnog izravnog učinka.

Da biste e-poštom primali obavijesti o novim planovima i/ili javnim savjetovanjima, pretplatite se na Rad Europske komisije – obavijesti ili, ako ste predstavnik organizacije ili samozaposleni pojedinac i obavljate djelatnosti koje utječu na postupke donošenja politika i odluka u institucijama EU-a, pretplatite se na Registar transparentnosti EU-a.

Možete nas pratiti i na RSS sažetku Ikona RSS-a