Navigatsioonitee

Lisatööriistad

Kavandatud mõjuhinnangud – „Tegevuskavad” – Mõjuhinnang

Tegevuskavad

Tegevuskavades esitatakse esialgsed kirjeldused kavandatavate komisjoni algatuste kohta. Nendes kirjeldatakse probleemi, mida asjaomase algatusega püütakse lahendada, ja võimalikke poliitikavalikuid. Samuti antakse neis ülevaade algatuse väljatöötamise erinevatest kavandatud etappidest, sealhulgas sidusrühmadega konsulteerimine ja mõju hindamine. Kui mõjuhinnangut ei tehta, siis selgitakse tegevuskavas selle põhjuseid.

Tegevuskavad võimaldavad sidusrühmadel olla kursis komisjoni tööga ja esitada oma märkusi protsessi varajases etapis. Samuti saavad nad nende abil kavandada ja korraldada oma osalemist avalikus konsultatsioonis.

Tegevuskavad on kohustuslikud nende komisjoni algatuste puhul, millel võib olla märkimisväärne otsene majanduslik, sotsiaalne või keskkonnamõju. Selliste algatuste hulka kuuluvad:

  • seadusandlikud ettepanekud;
  • muud kui seaduslikud algatused (valged raamatud, tegevuskavad, rahastamisprogrammid, rahvusvaheliste lepingute läbirääkimisjuhised);
  • rakendusmeetmed ja delegeeritud õigusaktid.

Algatuste puhul, millel eeldatavasti puudub märkimisväärne otsene mõju, ei ole tegevuskava ega mõjuhindamist vaja.

Uute tegevuskavade ja/või avalike konsultatsioonide kohta e-posti vahendusel teadete saamiseks tellige Euroopa Komisjoni töö – teated või kui esindate ELi institutsioonide poliitikat ja otsustusprotsesse mõjutavat organisatsiooni või olete samalaadne füüsilisest isikust ettevõtja, siis registreeruge ELi läbipaistvusregistris.

Või jälgige meie RSS-kanalit RSS-ikoon