Ytterligare verktyg

Riktlinjer för samråd med intressenter

Samråd om kommissionens riktlinjer för samråd med intressenter

Syftet med samrådet

Samråd med berörda parter bidrar till att göra EU:s lagstiftning tydlig, ändamålsenlig och konsekvent. Det är inskrivet i fördragen. Tillsammans med konsekvensbedömningar, utvärderingar och expertutlåtanden är samråden ett viktigt verktyg för öppna och väl underbyggda politiska beslut. De gör det lättare att följa principerna om proportionalitet och subsidiaritet och se till att besluten bygger på belägg, erfarenheter och synpunkter från dem som berörs av politiken och ska genomföra den. Kommissionen håller breda samråd under hela beslutsprocessen, respekterar principerna om öppenhet och insyn och följer allmänt erkända miniminormer och internationell bästa praxis. De senaste fem åren har man hållit över 500 samråd, som publicerats på webbplatsen Din röst i Europa.

Riktlinjerna gäller i första hand samråd inför nya initiativ (nya strategier, program, lagförslag, delegerade akter och genomförandeakter – med eller utan konsekvensbedömning). De används också för samråd i samband med utvärderingar. Riktlinjerna gäller alla aspekter av samråden – från syfte till utvärdering.

Även om riktlinjerna bara är för kommissionens eget bruk är intressenternas synpunkter viktiga. Kommissionen uppmanar därför alla berörda parter att delta i samrådet.

Politikområde

Institutionella frågor

Samrådsperiod

Mellan den 18 juni 2014 och den 30 september 2014. The consultation is closed.

Samrådsdokument och frågeformulär

Så här lämnar du ditt bidrag

Du kan skicka ditt bidrag

  • på nätet.
  • med mejl (se adress nedan)
  • med post (se adress nedan)

Du får svara på vilket som helst av de 24 officiella EU-språken. Ditt bidrag kan publiceras på det språk du svarar på. Svar från organisationer som inte är registrerade i öppenhetsregistret kommer att publiceras för sig. Här kan du registrera dig i registret.

Bidragen kommer att läggas ut på den här webbplatsen. Svar som tydligt har märkts med ”anonymt” behandlas därefter och publiceras utan personuppgifter.

Svar som märkts med ”får inte publiceras” behandlas därefter och kommer inte att publiceras. I den bifogade informationen om skydd av personuppgifter kan du läsa om hur dina personuppgifter och svar behandlas.

Kontakt

Ansvarig avdelning: Europeiska kommissionen, Generalsekretariatet, Enhet SG C4 – ”Arbetsprogrammet och samråd med berörda aktörer”

E-postadress: SG-STAKEHOLDER-GUIDELINES-CONSULTATION@EC.EUROPA.EU

Postadress:
Europeiska kommissionen
Generalsekretariatet – Enhet SG C4 – ”Arbetsprogrammet och samråd med berörda aktörer”
BERL 7/16
1049 Bryssel
Belgien

Läs inkomna bidrag

Please click here Visa översättning av föregående länk  to view the contributions received.

För att öka öppenheten uppmanas organisationer att ge allmänheten relevant information om sig själva genom att registrera sig i öppenhetsregistret och förbinda sig att följa dess uppförandekod. Om organisationen inte är registrerad publiceras bidraget som ett enskilt bidrag.

Nästa steg

När samrådet har avslutats analyserar kommissionen svaren. Med utgångspunkt i analysen gör kommissionen sedan klart sin översyn och lägger ut de nya riktlinjerna på sin webbplats.

Bakgrundsmaterial och andra, angränsande samråd

Det pågår också ett samråd om riktlinjerna för konsekvensbedömningar Visa översättning av föregående länk .