Ďalšie nástroje

Usmernenia pre konzultácie so zainteresovanými stranami

Verejná konzultácia o usmerneniach Komisie pre konzultácie so zainteresovanými stranami

Cieľ konzultácie

Konzultácia so zainteresovanými stranami prispieva k transparentnej, dobre cielenej a koherentnej tvorbe právnych predpisov EÚ. Táto forma zapojenia verejnosti do tvorby právnych predpisov EÚ je zakotvená v zmluvách. Konzultácie spolu s posúdeniami vplyvu, hodnoteniami a odbornými znalosťami predstavujú kľúčový nástroj pre transparentné a informované politické rozhodovanie. Vďaka nim je možné prijímať rozhodnutia, ktoré rešpektujú zásady proporcionality a subsidiarity a ktoré sú založené na dôkazoch, skúsenostiach a názoroch tých, ktorých sa politiky týkajú a ktorí sa zapájajú do ich vykonávania. Komisia konzultuje celý rad zainteresovaných strán v každej fáze cyklu tvorby politiky. V rámci konzultácií dodržiava zásady otvorenosti a transparentnosti a minimálne normy, ktoré sa vo všeobecnosti považujú za primerané a ktoré zodpovedajú medzinárodným osvedčeným postupom. V priebehu uplynulých piatich rokov sa zainteresované strany mohli zapojiť do viac než 500 otvorených konzultácií uverejnených na webovej lokalite „Váš hlas v Európe“.

Cieľom usmernení sú konzultácie vykonávané v rámci prípravy politiky [nové politiky, programy (čerpania), legislatívne návrhy, delegované a vykonávacie akty, ktorých súčasťou môžu byť posúdenia vplyvu]. Takisto sa týkajú konzultácií v rámci postupov hodnotenia. Usmernenia poskytujú poradenstvo a podporu, pokiaľ ide o všetky aspekty uskutočnenia konzultácie, od vymedzenia cieľov konzultácie po jej vyhodnotenie.

Hoci sú tieto usmernenia určené iba na interné účely Komisie, príspevky zainteresovaných strán sú dôležitým prvkom pri zabezpečovaní kvality konečného produktu. Komisia preto vyzýva zainteresované strany, aby sa zapojili do tejto konzultácie.

Oblasti politiky

Inštitucionálne záležitosti

Obdobie trvania konzultácie

Od 18.06.2014 do 30.09.2014. The consultation is closed.

Konzultačný dokument a dotazník

Spôsob predkladania príspevkov

Váš príspevok by ste mali poslať:

  • alebo online prostredníctvom tohto formulára.
  • e-mailom na adresu funkčnej e-mailovej schránky uvedenej v časti „Kontaktné údaje“;
  • na poštovú adresu uvedenú v tej istej časti;

Odpovedať môžete v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ. Odpoveď môže byť uverejnená v jazyku príspevku. Odpovede od organizácií, ktoré nie sú zaregistrované v registri transparentnosti, budú uverejnené oddelene. Môžete sa zaregistrovať tu.

Príspevky uverejníme na tejto webovej stránke. Príspevky zreteľne označené ako „anonymné“ sa podľa toho budú spracovávať a budú uverejnené bez uvedenia osobných údajov.

Príspevky s označením „nie na uverejnenie“ sa za také budú považovať a nebudú uverejnené. Prečítajte si vyhlásenie o ochrane osobných údajov pripojené k tomuto oznámeniu o konzultácii, aby ste sa informovali o tom, ako sa bude zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi a príspevkami.

Kontaktné údaje

Zodpovedný útvar: Európska komisia, generálny sekretariát, oddelenie SG C4 – „Pracovný program a konzultácie so zainteresovanými stranami“

Funkčná e-mailová schránka: SG-STAKEHOLDER-GUIDELINES-CONSULTATION@EC.EUROPA.EU

Poštová adresa:
European Commission
Secretariat-General – Unit SG C4 – "Work Programme and Stakeholder Consultation"
BERL 7/16
B-1049 Brussels
Belgicko

Doručené príspevky

Please click here to view the contributions received.

V záujme transparentnosti boli organizácie vyzvané, aby o sebe verejnosti poskytli relevantné informácie formou registrácie v registri transparentnosti a prijatím Etického kódexu. Príspevky organizácií, ktoré sa nezaregistrovali, sa uverejňujú oddelene od príspevkov registrovaných organizácií.

Ďalšie kroky

Po ukončení verejnej konzultácie bude Komisia analyzovať a spracúvať prijaté odpovede. Na základe výsledkov verejnej konzultácie Komisia dokončí svoje usmernenia pre konzultácie so zainteresovanými stranami a uverejní ich na portáli Europa.

Referenčné dokumenty a ďalšie súvisiace konzultácie

Verejná konzultácia sa vykonáva súbežne s revíziou usmernení Komisie pre posudzovanie vplyvu, ktorá je k dispozícii tu.