Extra tools

Richtsnoeren voor de raadpleging van belanghebbenden

Openbare raadpleging over de richtsnoeren van de Commissie voor de raadpleging van belanghebbenden

Doel van de raadpleging

Het raadplegen van belanghebbenden draagt ertoe bij dat Europese wetgeving transparant, doelgericht en samenhangend is. Het is bovendien verankerd in de Verdragen. Raadpleging, effectbeoordeling, evaluatie en deskundigheid zijn belangrijke instrumenten voor transparante en gefundeerde beleidsvorming. Zij helpen bij het nemen van beslissingen op grond van de beginselen van evenredigheid en subsidiariteit en die gebaseerd zijn op feiten, ervaringen en standpunten van degenen die betrokken zijn bij het beleid en bij de uitvoering ervan. De Commissie houdt raadplegingen over tal van onderwerpen, in alle fasen van de beleidscyclus, waarbij zij openheid en transparantie hoog in het vaandel draagt. Ze voldoet zo ook aan de algemeen erkende minimale eisen die stroken met de internationale goede praktijken. De afgelopen vijf jaar zijn belanghebbenden geraadpleegd via ruim 500 open raadplegingen op de website "Uw stem in Europa" .

De richtsnoeren hebben betrekking op raadplegingen over beleid in voorbereiding (nieuw beleid, (uitgaven)programma’s, wetgevende voorstellen, gedelegeerde en uitvoeringshandelingen, met of zonder effectbeoordeling). Zij zijn ook van toepassing op raadplegingen in het kader van evaluaties. De richtsnoeren bevatten advies en ondersteuning over alle aspecten van de uitvoering van raadplegingen van het bepalen van de doelstellingen van de raadpleging tot de evaluatie van de bijdragen.

De richtsnoeren zijn alleen bestemd voor intern gebruik binnen de Commissie maar de input van de belanghebbenden is van essentieel belang voor de kwaliteit van het eindproduct. De Commissie spoort belanghebbenden daarom aan om aan deze raadpleging deel te nemen.

Beleidsterreinen

Institutionele zaken

Termijn

Van 18/06/2014 tot 30/09/2014. The consultation is closed.

Discussienota en vragenlijst

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw bijdrage versturen:

  • via internet, door het onlineformulier in te vullen of
  • naar het e-mailadres dat is aangegeven in de rubriek "contactgegevens" of
  • naar het daar vermelde postadres

U kunt reageren in een van de 24 officiële talen van de EU. Uw bijdrage kan in de originele taal worden gepubliceerd. Antwoorden van organisaties die niet in het Transparantieregister zijn opgenomen, worden apart gepubliceerd. U kunt zich nu inschrijven in het Transparantieregister.

De bijdragen worden op deze website gepubliceerd. Als u anoniem wilt blijven, wordt uw bijdrage anoniem behandeld en zonder persoonlijke informatie gepubliceerd.

Bijdragen die u aanmerkt als "niet voor publicatie”, worden niet gepubliceerd. In de specifieke privacyverklaring bij deze raadpleging leest u hoe uw persoonsgegevens en uw bijdrage worden behandeld.

Contactgegevens

Verantwoordelijke dienst: Europese Commissie, Secretariaat-generaal, eenheid SG C4 - "Werkprogramma en raadpleging van belanghebbenden"

E-mail: SG-STAKEHOLDER-GUIDELINES-CONSULTATION@EC.EUROPA.EU

Postadres:
Europese Commissie
Secretariaat-generaal, eenheid SG C4 - "Werkprogramma en raadpleging van belanghebbenden"
BERL 7/16
B-1049 Brussel
België

Bekijk de bijdragen

Please click here Bekijk deze link in een andere taal  to view the contributions received.

Omwille van de transparantie vragen wij organisaties om bepaalde gegevens openbaar te maken door zich in te schrijven in het Transparantieregister en de bijbehorende gedragscode te ondertekenen. Reacties van organisaties die niet in dat register staan, worden apart gepubliceerd.

Volgende stappen

Na afloop van de openbare raadpleging zal de Commissie de ontvangen bijdragen analyseren en verwerken. Op basis van de resultaten van de openbare raadpleging zal de Commissie haar richtlijnen voor de raadpleging van belanghebbenden afronden en ze publiceren op de Europa-website.

Referentiedocumenten en andere, relevante raadplegingen

Parallel aan deze raadpleging wordt ook een openbare raadpleging over de herziening van de richtsnoeren voor effectbeoordelingen Bekijk deze link in een andere taal  gehouden.