Citi rīki

Pamatnostādnes par apspriedēm ar ieinteresētajām personām

Komisijas pamatnostādņu par apspriedēm ar ieinteresētajām personām sabiedriskā apspriešana

Apspriešanas mērķis

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām palīdz ES likumdošanu padarīt pārskatāmāku, mērķtiecīgu un saskaņotu. Šādas konsultācijas ir paredzētas ES līgumos. Šādas apspriedes (kopā ar ietekmes novērtējumiem un ekspertīzi) ir svarīgs caurskatāmas un ar pietiekamu informācijas apjomu pamatotas politikas veidošanas rīks. Tās palīdz pieņem lēmumus, kuros ievērots proporcionalitātes un subsidiaritātes princips un kuru pamatā ir pierādījumi, pieredze un to personu viedoklis, kurus attiecīgā politika ietekmē un kuri iesaistīti tās īstenošanā. Komisija nodrošina plašu apspriešanos katrā politikas izstrādes cikla posmā, ievērojot atklātības un pārredzamības principus un minimālos standartus, kas ir vispārēji atzīti par piemērotiem un atbilst starptautiskai paraugpraksei. Pēdējos trijos gados ieinteresētās personas tika lūgtas izteikt viedokli vairāk nekā 500 sabiedriskajās apspriešanās, kas publicētas tīmekļa vietnē ,“Jūsu balss Eiropā”.

Pamatnostādņu uzmanības centrā ir apspriešanas, kuras veic, izstrādājot politiku (vai jaunas politikas, (ieguldījumu) programmas, tiesību aktu priekšlikumus, deleģētos un īstenošanas aktus  — ar ietekmes novērtējumu vai bez tā). Tās attiecas arī uz apspriešanām, kuru konteksts ir novērtēšana. Pamatnostādnes sniedz padomu par visiem apspriešanas aspektiem, sākot no apspriešanas mērķu definēšanas līdz pat tās rezultātu izskatīšanai.

Lai arī šīs pamatnostādnes ir paredzētas tikai iekšējai lietošanai Komisijā, galaprodukta kvalitāte ir ļoti atkarīga arī no ieinteresēto personu ieguldījuma. Tāpēc Komisija aicina ieinteresētās personas piedalīties šajā apspriešanā.

Politikas jomas

Institucionālās lietas

Apspriešanas periods

No 18.06.2014. līdz 30.09.2014.

Apspriežamais dokuments un anketa

Anketa ir pieejama visās 24 Eiropas Savienības oficiālajās valodās, un to varat atrast te.

Apspriežamajam dokumentam varat piekļūt tepdf(324 kB) Izvēlieties saites tulkojumu .

Kā iesniegt komentārus

Atbildes varat iesniegt ar kādu no šīm metodēm:

  • tīmeklī aizpildot veidlapu, kurai varat piekļūt te;
  • pa e-pastu uz adresi, kas norādīta sadaļā “Kontaktinformācija”;
  • pa parasto pastu uz tajā pašā sadaļā norādīto adresi.

Varat uz anketas jautājumiem atbildēt jebkurā no Eiropas Savienības 24 oficiālajām valodām. Atbildi uz anketas jautājumiem, iespējams, publicēs (tajā pašā valodā, kādā tā iesniegta). Atbildes, kas saņemtas no Pārredzamības reģistrā nereģistrētām organizācijām, tiks publicētas atsevišķi. Reģistrēties varat te.

Saņemtās atbildes publicēs šajā tīmekļa vietnē. Atbildes, kurās skaidri norādīts, ka tās ir anonīmas, tiks publicētas, nenorādot ziņas par šīs atbildes sniedzēju, un pret tām izturēsies kā pret anonīmām.

Atbildes, kuru autors norādījis, ka tās nav atļauts publicēt, netiks publicētas. Lai uzzinātu, kā tiks apstrādāti jūsu personas dati un iesniegtā anketa, izlasiet šai apspriešanai paredzēto paziņojumu par personas datu aizsardzību.

Kontaktinformācija

Atbildīgais dienests: European Commission, Secretariat-General, Unit SG C4 – "Work Programme and Stakeholder Consultation"

E-pasta adrese: SG-STAKEHOLDER-GUIDELINES-CONSULTATION@EC.EUROPA.EU

Pasta adrese:
European Commission
Secretariat-General – Unit SG C4 – "Work Programme and Stakeholder Consultation"
BERL 7/16
B-1049 Brussels
Belgium

Skatīt saņemtos komentārus

Saņemtās atbildes augšupielādēs, iedalītas respondentu kategorijās (tādā secībā, kā atbildes saņemtas).

Pārredzamības interesēs organizācijas aicinām sniegt atklātībai visu būtisko informāciju par tām, reģistrējoties Interešu pārstāvju reģistrā un pieņemot tā ētikas kodeksu. Nereģistrēto organizāciju iesniegtos komentārus publicēs atsevišķi no tiem, kurus iesniegušas reģistrētās organizācijas.

Kas notiks tālāk

Kad sabiedriskā apspriešana būs beigusies, Eiropas Komisija analizēs un apstrādās saņemtās atbildes. Pamatojoties uz šīs sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, Komisija pabeigs Pamatnostādņu par apspriedēm ar ieinteresētajām personām pārskatīšanu un pamatnostādnes publicēs portālā “Europa”.

Atsauces un cita veida dokumenti, saistītās apspriešanas

Vienlaicīgi notiek sabiedriskā apspriešana par Komisijas pamatnostādnēm attiecībā uz ietekmes novērtējumu. Tai varat piekļūt te.