Papildomos priemonės

Konsultacijų su suinteresuotosiomis šalimis gairės

Viešos konsultacijos dėl Komisijos konsultacijų su suinteresuotosiomis šalimis gairių

Konsultacijų tikslas

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis padeda užtikrinti ES teisėkūros skaidrumą, tikslingumą ir nuoseklumą. Tai įtvirtinta Sutartyse. Konsultacijos kartu su poveikio vertinimais, vertinimais ir specialistų žiniomis yra svarbios priemonės, užtikrinančios skaidrų ir informacija pagrįstą politikos formavimą. Jos padeda priimti sprendimus, kuriais laikomasi proporcingumo ir subsidiarumo principų ir kurie grindžiami įrodymais, patirtimi bei nuomonėmis subjektų, kuriems politika daro poveikį ir kurie dalyvauja ją įgyvendinant. Komisija kiekviename politikos ciklo etape plačiai konsultuojasi vadovaudamasi atvirumo bei skaidrumo principais ir laikydamasi būtiniausių standartų, kurie visuotinai pripažinti tinkamais ir atitinka geriausią tarptautinę praktiką. Per pastaruosius penkerius metus suinteresuotųjų šalių nuomonės klausta per daugiau kaip 500 atvirų konsultacijų, paskelbtų interneto svetainėje „Jūsų balsas Europoje“.

Gairės daugiausia skirtos konsultacijoms, vykdomoms rengiant politiką (naują politiką, (išlaidų) programas, teisės aktų pasiūlymus, deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus – su poveikio vertinimu arba be jo). Jos taip pat taikomos konsultacijoms rengiant vertinimus. Jomis patariama ir suteikiama paramos visais konsultacijų vykdymo aspektais – nuo konsultacijų tikslų apibrėžties iki konsultacijų įvertinimo.

Nors šios gairės skirtos tik Komisijos vidaus reikmėms, suinteresuotųjų šalių nuomonės yra būtinos užtikrinant galutinio produkto kokybę. Todėl Komisija ragina suinteresuotąsias šalis dalyvauti šiose konsultacijose.

Politikos sritys

Instituciniai reikalai

Konsultacijų laikotarpis

Nuo 2014-06-18 iki 2014-09-30. The consultation is closed.

Konsultacijų dokumentas ir klausimynas

Pridėtas konsultacijų dokumentas pateikiamas čiapdf(332 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus .

Kaip dalyvauti konsultacijose

Savo atsakymus turėtumėte siųsti:

  • internetu čia užpildę internetinę formą;
  • specialiu e. pašto adresu, nurodytu dalyje „Kontaktiniai duomenys“;
  • toje pačioje dalyje nurodytu paprasto pašto adresu.

Galite atsakyti bet kuria iš 24 oficialiųjų ES kalbų. Atsakymas gali būti paskelbtas ta kalba, kuria buvo pateiktas. Skaidrumo registre neregistruotų organizacijų atsakymai bus skelbiami atskirai. Registruotis galite čia.

Atsakymai bus paskelbti šiame tinklalapyje. Jei aiškiai nurodoma, kad atsakymai anonimiški, jie bus skelbiami nenurodant asmens duomenų.

Jei nurodoma, kad atsakymai neskelbtini, jie nebus skelbiami. Pareiškime apie privatumo apsaugą vykdant šias konsultacijas rasite informaciją, kaip bus naudojami jūsų asmens duomenys ir atsakymai.

Kontaktiniai duomenys

Atsakinga tarnyba – Europos Komisijos Generalinio sekretoriato SG C4 skyrius „Darbo programa ir konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis“

Specialus e. pašto adresas – SG-STAKEHOLDER-GUIDELINES-CONSULTATION@EC.EUROPA.EU

Pašto adresas:
European Commission
Secretariat-General – Unit SG C4 – "Work Programme and Stakeholder Consultation"
BERL 7/16
B-1049 Brussels
Belgium

Gautų atsakymų rodymas

Please click here Pasirinkti šios nuorodos vertimus  to view the contributions received.

Skaidrumo sumetimais organizacijos raginamos visuomenei apie save pateikti svarbią informaciją. Tam jos turėtų užsiregistruoti Skaidrumo registre ir įsipareigoti laikytis Elgesio kodekso. Jei organizacija registre neįregistruota, jos pateikta nuomonė skelbiama atskirai nuo registruotų organizacijų nuomonių.

Tolesni veiksmai

Pasibaigus viešoms konsultacijoms Komisija gautus atsakymus išanalizuos ir apdoros. Remdamasi viešų konsultacijų rezultatu, Komisija baigs rengti savo Konsultacijų su suinteresuotosiomis šalimis gaires ir viešai jas paskelbs portale „Europa“.

Susiję dokumentai ir kitos šios srities konsultacijos

Tuo pat metu vykdomos kitos viešos konsultacijos dėl Komisijos poveikio vertinimo gairių persvarstymo. Jas rasite čia Pasirinkti šios nuorodos vertimus .