Lisätyökalut

Sidosryhmien kuulemista koskevat ohjeet

Julkinen kuuleminen sidosryhmien kuulemista koskevista komission ohjeista

Kuulemisen tavoite

Sidosryhmien kuulemisen avulla voidaan varmistaa, että EU:n lainsäädännön valmistelu on avointa, kohdennettua ja johdonmukaista. Kuulemisten järjestäminen on vahvistettu perussopimuksissa. Kuulemiset ovat keskeinen avoimen ja asiatietoon perustuvan päätöksenteon väline yhdessä vaikutusarviointien, yleisten arviointien ja asiantuntijatiedon jakamisen kanssa. Ne auttavat tekemään päätöksiä, joissa noudatetaan suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteita ja jotka perustuvat niiltä tahoilta kerättyyn näyttöön, kokemuksiin ja mielipiteisiin, joihin politiikat vaikuttavat ja jotka osallistuvat niiden täytäntöönpanoon. Komissio järjestää kaikissa poliittisen prosessin vaiheissa laajoja kuulemisia avoimuuden ja läpinäkyvyyden periaatteita noudattaen. Kuulemiset noudattavat vähimmäisnormeja, joita pidetään yleisesti sopivina sekä parhaiden kansainvälisten käytäntöjen mukaisina. Kolmen viime vuoden aikana sidosryhmien näkemyksiä kerättiin yli 500 avoimen kuulemisen avulla. Kuulemisista tiedotetaan ”Sinun äänesi Euroopassa” -verkkosivulla.

Ohjeissa keskitytään politiikan valmisteluun liittyviin kuulemisiin, joiden aiheena voivat olla mm. uudet toimintapolitiikat, meno-ohjelmat ja muut ohjelmat, lainsäädäntöehdotukset, delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset –, joiden valmisteluun saattaa liittyä myös vaikutusarviointi. Ohjeita sovelletaan myös muunlaisiin arviointeihin liittyviin kuulemisiin. Niistä saa neuvoja ja tukea kaikkiin kuulemisten järjestämisvaiheisiin tavoitteiden määrittelystä kuulemismenettelyn arviointiin.

Vaikka ohjeet on tarkoitettu komission sisäiseen käyttöön, sidosryhmien osallistumisella ja kannanotoilla on suuri vaikutus siihen, että prosessin lopputulos on laadukas. Tämän vuoksi komissio kannustaa eri sidosryhmiä osallistumaan kuulemiseen.

Politiikan ala

Institutionaaliset asiat.

Kuulemisen kesto

18.6.–30.9.2014. The consultation is closed.

Kuulemisasiakirja ja kyselylomake

Kuulemisasiakirja on saatavilla tästäpdf(332 kB).

Miten kuulemiseen voi osallistua?

Voit osallistua kuulemiseen:

  • täyttämällä verkkolomakkeen
  • lähettämällä vastauksesi sähköpostissa Yhteystiedot-kohdassa annettuun osoitteeseen
  • lähettämällä vastauksesi postitse Yhteystiedot-kohdassa annettuun osoitteeseen.

Voit vastata millä tahansa EU:n 24 virallisella kielellä. Vastaus voidaan julkaista vastauskielellä. Avoimuusrekisteriin rekisteröitymättömien organisaatioiden vastaukset julkaistaan erikseen. Voit rekisteröityä tästä.

Vastaukset julkaistaan tällä sivustolla. Jos vastaukseen on selvästi merkitty "anonyymi", sitä käsitellään anonyyminä ja se julkaistaan ilman henkilötietoja.

Jos vastaukseen on selvästi merkitty "ei julkaistavaksi", sitä ei julkaista. Vastaajia pyydetään myös lukemaan liitteenä olevat tietosuojaperiaatteet, joissa annetaan tietoja henkilötietojen suojaamisesta ja vastausten käsittelystä.

Yhteystiedot

Asiasta vastaava yksikkö: European Commission, Secretariat-General, Unit SG C4 – "Work Programme and Stakeholder Consultation"

Sähköposti: SG-STAKEHOLDER-GUIDELINES-CONSULTATION@EC.EUROPA.EU

Postiosoite:
European Commission
European Commission, Secretariat-General, Unit SG C4 – "Work Programme and Stakeholder Consultation"
BERL 7/16
1049 Brussels
Belgium

Vastaukset

Please click here to view the contributions received.

Avoimuuden varmistamiseksi organisaatioita pyydetään rekisteröitymään avoimuusrekisteriin, johon kirjataan tietyt tiedot organisaation toiminnasta julkisesti nähtäviksi. Rekisteröityessään organisaatio sitoutuu noudattamaan rekisterissä määriteltyä hyvää edunvalvontatapaa. Jos organisaatiota ei ole rekisteröity, sen vastaus julkaistaan rekisteröityjen organisaatioiden vastauksista erillään.

Seuraavat vaiheet

Kun kuuleminen on ohi, komissio analysoi ja käsittelee saadut vastaukset. Kuulemisessa saadun palautteen perusteella komissio viimeistelee sidosryhmien kuulemista koskevat ohjeensa ja julkaisee ne Europa-sivustolla.

Viiteasiakirjat ja muut asiaan liittyvät kuulemiset

Samaan aikaan järjestetään kuuleminen vaikutusarviointia koskevien komission suuntaviivojen tarkistamisesta, joka on saatavilla tästä.