Extra tools

Effectbeoordeling

Effectbeoordeling

Voordat de Europese Commissie nieuwe initiatieven voorstelt, evalueert zij de mogelijke economische, sociale en milieugevolgen.

Met een effectbeoordeling kunnen beleidsmakers nagaan of EU-maatregelen nodig zijn en wat de voor- en nadelen van de verschillende beleidsopties zijn. De conclusie kan ook zijn dat de EU helemaal geen maatregelen hoeft te nemen.

Een effectbeoordeling is verplicht voor Commissie-initiatieven waarvan aanzienlijke economische, sociale en milieugevolgen worden verwacht. Het kan gaan om:

  • wetgevingsvoorstellen
  • niet-wetgevende initiatieven (witboeken, actieplannen, financiële programma’s, onderhandelingsrichtsnoeren voor internationale overeenkomsten) waarin toekomstig beleid wordt uitgestippeld
  • uitvoeringshandelingen en gedelegeerde handelingen

De geplande effectbeoordelingen worden bekendgemaakt via de zogenaamde routekaarten.

De belanghebbenden worden geraadpleegd over alle belangrijke aspecten van de effectbeoordeling, en het definitieve effectbeoordelingsrapport wordt gepubliceerd.