Ietekmes novērtējums

Eiropas Komisija nāk klajā ar jaunu iniciatīvu tikai pēc tam, kad, veicot ietekmes novērtējumu, ir novērtējusi nepieciešamību pēc ES rīcības un to, kāda ir alternatīvu politikas risinājumu iespējamā ietekme uz ekonomiku, sociālo jomu un vidi.

Ietekmes novērtējumi tiek sagatavoti Komisijas iniciatīvām, kurām var būt būtiska un tieša ietekme uz ekonomiku, sociālo jomu vai vidi. Tos izstrādā šādiem dokumentiem:

  • tiesību aktu priekšlikumiem;
  • neleģislatīvām iniciatīvām (baltajām grāmatām, rīcības plāniem, finanšu programmām, starptautisku nolīgumu apspriešanas pamatnostādnēm), kuras nosaka turpmāko politiku;
  • īstenošanas un deleģētajiem aktiem.

Par plānotajiem ietekmes novērtējumiem plašu sabiedrību informē sākumposma jeb sākotnējos ietekmes novērtējumos. Ietekmes novērtējuma sagatavošanās posmā ar ieinteresētajām personām tiek apspriesti visi ietekmes novērtējuma svarīgākie aspekti.

Jaunākajās labāka regulējuma pamatnostādnēs (2015) ir norādījumi par to, kā Komisijas dienestiem veikt ietekmes novērtējumus. Tās papildina instrumentu kopums, kas nodrošina papildu norādes Komisijas darbiniekiem par atsevišķiem novērtējuma elementiem.

Ietekmes novērtējuma ziņojumu projekti ir jāiesniedz kvalitātes kontrolei Regulējuma kontroles padomē (RKP) (kura 2015. gada 1. jūlijā aizstāja Ietekmes novērtējuma padomi). Principā ir vajadzīgs Padomes pozitīvs atzinums, lai iniciatīva, kurai ir ietekmes novērtējums, tiktu turpināta. RKP atzinumus kopā ar galīgo ietekmes novērtējuma ziņojumu un priekšlikumu publicē pieņemšanas brīdī.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 
Svarīgi dokumenti
Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?