Citi rīki

Ietekmes novērtējums

Ietekmes novērtējums

Pirms jaunas iniciatīvas ierosināšanas Eiropas Komisija novērtē iespējamās ekonomiskās, sociālās un ekoloģiskās sekas.

Ietekmes novērtējums lēmumu pieņēmējiem sniedz informāciju par ES rīcības nepieciešamību un citu politisko risinājumu priekšrocībām un trūkumiem. Novērtējumā arī var tikt konstatēts, ka ir rīcība ES līmenī nav nepieciešama.

Ietekmes novērtējumi tiek sagatavoti Komisijas iniciatīvām, kurām var būt būtiska un tieša ekonomiskā, sociālā vai ekoloģiskā ietekme. Runa var būt par:

  • likumdošanas priekšlikumiem;
  • neleģislatīvām iniciatīvām (baltajām grāmatām, rīcības plāniem, finanšu programmām, starptautisku nolīgumu apspriešanas pamatnostādnēm), kuras nosaka turpmāko politiku;
  • īstenošanas pasākumiem un deleģētajiem aktiem.

Par plānotiem ietekmes novērtējumiem sabiedrību informē ar tā sauktajiem ceļvežiem.

Visi ietekmes novērtējuma svarīgākie aspekti tiek apspriesti ar ieinteresētajām personām, un ietekmes novērtējumu galīgie ziņojumi tiek publicēti.