Uirlisí breise

Measúnú Tionchair

Measúnú Tionchair

Sula molann sé tionscnamh nua, déanann an Coimisiún Eorpach meastóireacht ar na hiarmhairtí eacnamaíocha, sóisialta agus comhshaoil a d'fhéadfadh a bheith ag baint leis an tionscnamh sin.

Tugann an measúnú tionchair fianaise do lucht déanta cinntí go bhfuil gá le beart ón AE, agus mínítear ann na buntáistí agus na míbhuntáistí a bhaineann leis na roghanna beartais éagsúla. É sin nó moltar ann nach cóir aon bheart a dhéanamh ar leibhéal an AE.

Ullmhaítear measúnuithe tionchair i gcás tionscnamh ón gCoimisiún a bhféadfadh iarmhairtí suntasacha eacnamaíocha, sóisialta agus comhshaoil a bheith ag baint leo. Orthu sin tá:

  • tograí reachtacha
  • tionscnaimh neamhreachtacha (páipéir bhána, pleananna gníomhaíochta, cláir airgeadais, treoirlínte caibidlíochta do chomhaontuithe idirnáisiúnta) a bheidh mar bhonn le beartais amach anseo
  • bearta cur chun feidhme agus gníomhartha tarmligthe.

Is trí treochláir a chuirtear an pobal ar an eolas faoi phleanáil measúnuithe tionchair.

Téitear i gcomhairle leis na páirtithe leasmhara i ndáil leis na príomhghnéithe uile a bhaineann le measúnuithe tionchair agus bíonn tuarascálacha deiridh na measúnuithe tionchair ar fáil don phobal.