Measúnú tionchair

Sula molann an Coimisiún Eorpach tionscnamh nua, déanann sé measúnú tionchair féachaint an bhfuil gá le beart ón Aontas Eorpach agus cén tionchar a d'fhéadfadh a bheith ag na roghanna beartais éagsúla ar an ngeilleagar, ar an tsochaí agus ar an gcomhshaol.

Ullmhaítear measúnuithe tionchair le haghaidh tionscnaimh ón gCoimisiún a meastar a mbeidh tionchar suntasach acu ar an ngeilleagar, ar an tsochaí nó ar an gcomhshaol. Orthu sin tá:

  • tograí reachtacha,
  • tionscnaimh neamhreachtacha (e.g. páipéir bhána, pleananna gníomhaíochta, cláir airgeadais, treoirlínte caibidlíochta do chomhaontuithe idirnáisiúnta) a bheidh mar bhonn le beartais amach anseo,
  • gníomhartha cur chun feidhme agus tarmligthe.

Is trí mheasúnuithe tionchair tosaigh a chuirtear an pobal ar an eolas faoi phleanáil na measúnuithe tionchair. Nuair atá measúnú tionchair á ullmhú, déantar comhairle na bpáirtithe leasmhara a lorg i ndáil leis na príomhghnéithe uile a bhaineann leis.

Tá treoir sna Treoirlínte is déanaí maidir le Rialáil níos fearr (2015) i dtaobh an chaoi ar cheart do sheirbhísí an Choimisiúin measúnuithe tionchair a dhéanamh. Tá bosca uirlisí ag gabháil leis na Treoirlínte. Is é atá ann treoir bhreise do bhaill foirne an Choimisiúin i dtaobh gnéithe áirithe den mheasúnú tionchair.

Is gá na dréacht-tuarascálacha ar fad maidir le measúnú tionchair a chur faoi bhráid an Bhoird um Ghrinnscrúdú Rialúcháin (a tháinig in áit an Bhoird um Measúnú Tionchair an 1 Iúil 2015). Déanann an Bord scrúdú cáilíochta orthu. I bprionsabal, caithfear tuairim dhearfach a fháil ón mBord chun gur féidir tionscnamh, agus an measúnú tionchair atá ag gabháil leis, a chur ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile. Déantar tuairimí an Bhoird um Ghrinnscrúdú Rialúcháin a fhoilsiú maille leis an tuarascáil deiridh ar an measúnú tionchair agus leis an tionscnamh a glacadh.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 
Príomhdhoiciméid
Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?