Lisätyökalut

Vaikutusarviointi

Vaikutusarviointi

Ennen kuin komissio ehdottaa uusia aloitteita, se selvittää niiden mahdolliset taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön kohdistuvat vaikutukset nk. vaikutusarvioinneissa.

Vaikutusarviointi antaa päätöksentekijöille näyttöä EU-tason toimenpiteiden tarpeesta ja vaihtoehtoisten poliittisten ratkaisujen eduista ja haitoista. Siinä voidaan myös todeta, että EU-tasolla ei pitäisi toteuttaa toimenpiteitä.

Vaikutusarvioinnit on laadittava komission aloitteista, joilla odotetaan olevan merkittäviä ja välittömiä taloudellisia, yhteiskunnallisia tai ympäristövaikutuksia. Näihin kuuluvat muun muassa:

  • lainsäädäntöehdotukset
  • muut kuin lainsäädäntöaloitteet (esimerkiksi valkoiset kirjat, toimintasuunnitelmat, rahoitusohjelmat, kansainvälisiä sopimuksia koskevat neuvotteluohjeet), joissa määritellään tulevaa politiikkaa
  • täytäntöönpanosäädökset ja delegoidut säädökset.

Suunnitelluista vaikutusarvioinneista tiedotetaan nk. toteutussuunnitelmissa.

Sidosryhmiä kuullaan kaikista vaikutusarviointeihin liittyvistä keskeisistä seikoista ja lopulliset vaikutusarviointiraportit ovat julkisia.