Mõjuhinnang

Enne uue algatuse kohta ettepaneku tegemist hindab komisjon mõjuhinnangus ELi meetme vajalikkust ning alternatiivsete poliitikavalikute võimalikku majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnaalast mõju.

Mõjuhinnanguid koostatakse nende komisjoni algatuste puhul, millel on eeldatav märkimisväärne majanduslik, sotsiaalne või keskkonnaalane mõju. Need võivad olla:

  • seadusandlikud ettepanekud;
  • muud kui seadusandlikud algatused (nt valged raamatud, tegevuskavad, rahastamisprogrammid, rahvusvaheliste kokkulepete läbirääkimissuunised), millega määratletakse edasine poliitika;
  • rakendusaktid ja delegeeritud õigusaktid.

Mõjuhinnangute kavandamisest teavitatakse üldsust esialgsete mõjuhinnangute vahendusel. Sidusrühmadega konsulteeritakse kõigis peamistes mõjuhinnanguga seotud küsimustes selle koostamise ajal.

2015. aasta parema õigusloome suunised hõlmavad juhiseid selle kohta, kuidas komisjoni talitused peaksid mõjuhinnanguid läbi viima. Neile on lisatudtöövahendid, milles antakse komisjoni töötajatele täiendavaid suuniseid konkreetsete mõjuhinnangu elementide kohta.

Kõik mõjuhinnangu aruandeprojektid tuleb esitada kvaliteedikontrolliksõiguskontrollikomiteele (mis asendab alates 1. juulist 2015 mõjuhindamiskomiteed). Komitee positiivne arvamus on vajalik selleks, et algatust, millele on lisatud mõjuhinnang, saaks edasi menetleda. Õiguskontrollikomitee arvamused avaldatakse koos lõpliku mõjuhinnangu aruande ja ettepanekuga nende vastuvõtmise ajal.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 
Põhidokumendid
Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?