Πρόσθετα εργαλεία

Εκτίμηση του αντικτύπου

Εκτίμηση του αντικτύπου

Προτού προτείνει μια νέα πρωτοβουλία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί τις ενδεχόμενες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες.

Η εκτίμηση του αντικτύπου παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ανάγκη για δράση της ΕΕ, καθώς και για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των εναλλακτικών πολιτικών επιλογών. Μπορεί επίσης να οδηγεί στη διαπίστωση ότι δεν είναι σκόπιμο να αναληφθεί δράση σε επίπεδο ΕΕ.

Εκτιμήσεις του αντικτύπου πραγματοποιούνται για πρωτοβουλίες της Επιτροπής που αναμένεται να έχουν σημαντικές άμεσες οικονομικές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές συνέπειες. Πρόκειται κυρίως για:

  • νομοθετικές προτάσεις
  • μη νομοθετικές πρωτοβουλίες (λευκές βίβλους, σχέδια δράσης, δημοσιονομικά προγράμματα, κατευθυντήριες γραμμές για τη διαπραγμάτευση διεθνών συμφωνιών) που καθορίζουν μελλοντικές πολιτικές
  • εκτελεστικά μέτρα και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Ο σχεδιασμός των εκτιμήσεων του αντικτύπου ανακοινώνεται στο κοινό με χάρτες πορείας.

Πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με όλα τα σημαντικά ζητήματα των εκτιμήσεων αυτών και οι σχετικές τελικές εκθέσεις είναι διαθέσιμες σε όλους.