Εκτίμηση επιπτώσεων

Προτού προτείνει μια νέα πρωτοβουλία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί εκτίμηση των επιπτώσεων αξιολογώντας την ανάγκη για ανάληψη δράσης από την ΕΕ καθώς και τις ενδεχόμενες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες εναλλακτικών πολιτικών επιλογών.

Εκτιμήσεις επιπτώσεων πραγματοποιούνται για πρωτοβουλίες της Επιτροπής που αναμένεται να έχουν σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές συνέπειες. Πρόκειται κυρίως για:

  • νομοθετικές προτάσεις,
  • μη νομοθετικές πρωτοβουλίες (λευκές βίβλους, σχέδια δράσης, δημοσιονομικά προγράμματα, κατευθυντήριες γραμμές για τη διαπραγμάτευση διεθνών συμφωνιών) που καθορίζουν μελλοντικές πολιτικές,
  • εκτελεστικές πράξεις και πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση.

Ο προγραμματισμός των εκτιμήσεων επιπτώσεων ανακοινώνεται στο κοινό με αρχικές εκτιμήσεις επιπτώσεων. Πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με όλα τα σημαντικά ζητήματα μιας εκτίμησης επιπτώσεων κατά την προετοιμασία της.

Οι τελευταίες κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας (2015) περιέχουν οδηγίες για το πώς οι υπηρεσίες της Επιτροπής πρέπει να διενεργούν τις εκτιμήσεις επιπτώσεων. Οι οδηγίες αυτές συνοδεύονται από μια εργαλειοθήκη, η οποία παρέχει συμπληρωματικές οδηγίες προς το προσωπικό της Επιτροπής για συγκεκριμένες πτυχές μιας εκτίμησης επιπτώσεων.

Όλα τα σχέδια εκθέσεων σχετικά με εκτιμήσεις των επιπτώσεων πρέπει να υποβάλλονται για ποιοτικό έλεγχο στην Επιτροπή Ρυθμιστικού Ελέγχου (που αντικατέστησε την Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων την 1η Ιουλίου 2015). Για να προχωρήσει μια πρωτοβουλία που συνοδεύεται από εκτίμηση επιπτώσεων απαιτείται κατ’ αρχήν η θετική γνώμη της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου. Οι γνωμοδοτήσεις της επιτροπής αυτής δημοσιεύονται μαζί με την πρόταση και την τελική έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων, τη στιγμή της έγκρισης.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 
Έγγραφα-κλειδιά
Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;