Оценка на въздействието

Преди да предложи нова инициатива, Европейската комисия оценява нуждата от действия на ЕС и потенциалните икономически, социални и екологични последици в оценка на въздействието за различните варианти на политиката.

Оценки на въздействието се изготвят за инициативи на Комисията, за които се очаква да имат значително икономическо, социално или екологично въздействие. Това включва:

  • законодателни предложения;
  • незаконодателни инициативи (бели книги, планове за действие, финансови програми, указания за водене на преговори по международни споразумения), с които се определят бъдещи политики;
  • актове за изпълнение и делегирани актове.

На обществеността се съобщава за планираните оценки на въздействието чрез оценки на въздействието от етапа на създаване. Заинтересованите страни се консултират по всички основни аспекти на оценката на въздействието по време на нейната подготовка.

Най-новите насоки за по-добро регулиране (2015 г.) съдържат указания за провеждането на оценки на въздействието от службите на Комисията. Те са придружени от набор от инструменти, в който се съдържат допълнителни указания за служителите на Комисията, насочени към конкретни елементи от оценката на въздействието.

Всички проектодоклади за оценки на въздействието трябва да се изпращат за проверка на качеството от Комитета за регулаторен контрол (КРК), който замести Комитета по оценка на въздействието от 1 юли 2015 г. По принцип е необходимо положителното становище на комитета, за да може да се даде ход на инициатива, придружена от оценка на въздействието. Становищата на КРК се публикуват заедно с окончателния доклад от оценката на въздействието и съответното предложение след неговото приемане.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 
Ключови документи
Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?