Dodatna orodja

Javno posvetovanje o reviziji smernic Komisije za ocenjevanje učinka

Javno posvetovanje o reviziji smernic Komisije za ocenjevanje učinka

Namen posvetovanja

Evropska komisija je trdno odločena, da uresniči cilje politike s kar najmanjšimi stroški in tako ravna v korist državljanov, podjetij in delavcev, pri tem pa se izogne nepotrebni regulatorni obremenitvi. Komisija v ta namen uporablja različna orodja pametne pravne ureditve. Tako orodje je tudi ocena učinka, ki se uporablja v zgodnji fazi priprave politike, ko nastajajo novi predlogi. Ocena učinka pripomore h kakovostnemu oblikovanju politike, saj zagotavlja, da se pobude in zakonodajni predlogi Evropske komisije pripravijo na podlagi preglednih, celovitih in nepristranskih dejstev o obravnavanem problemu, dodani vrednosti ukrepanja EU ter stroških in koristih alternativnih ukrepov za vse deležnike.

Evropska komisija je uvedla sistem ocenjevanja učinka leta 2002 in ga nato nenehno utrjevala in izpopolnjevala, tudi z objavo smernic leta 2009 in potem dopolnilnih navodil glede posameznih kategorij učinka (npr. konkurenčnost in mala podjetja, temeljne pravice, socialne in teritorialne posledice). Komisija se je na podlagi pridobljenih izkušenj zavezala, da bo leta 2014 pripravila revizijo smernic za ocenjevanje učinka. Smernice so namenjene interni rabi služb Komisije, s posvetovanjem pa želi Komisija spoznati mnenje deležnikov o osnutku revidiranih smernic.

Področje

Institucionalne zadeve

Posvetovalno obdobje

Od 18. 6. 2014 do 30. 9. 2014

Dokument o posvetovanju in vprašalnik

Vprašalnik je sestavljen v vseh 24 uradnih jezikih EU in dostopen tukaj.

Spremni dokument o posvetovanju je dostopen tukajpdf(185 kB).

Kako predložiti prispevek

Izpolnjeni vprašalnik pošljite:

  • ali izpolnite spletni vprašalnik tukaj.
  • po elektronski pošti na e-naslov, naveden v kontaktnih podatkih,
  • z navadno pošto na poštni naslov, naveden v kontaktnih podatkih

Na vprašanja lahko odgovarjate v kateremkoli od 24 uradnih jezikov EU. Odgovore bomo morda objavili v jeziku, v katerem odgovarjate. Odgovore organizacij, ki niso vpisane v register za preglednost, bomo objavili ločeno. Registracija je možna tudi zdaj.

Vaše prispevke bomo objavili na tej spletni strani. Prispevke, pri katerih bo jasno označeno „objava anonimno‟, bomo objavili brez osebnih podatkov.

Prispevkov, pri katerih bo označeno „objava ni dovoljena‟, ne bomo objavili. Več o tem, kako obravnavamo vaše osebne podatke in prispevke, lahko preberete v posebni izjavi o varstvu podatkov, priloženi temu posvetovanju.

Kontaktni podatki

Pristojna služba: Evropska komisija, Generalni sekretariat, enota SG C2 (Ocena učinka)

E-poštni predal: SG-IMPACT-ASSESSMENT-CONSULTATION@ec.europa.eu

Poštni naslov:
Evropska komisija
Secretariat-General – Unit SG C2 "Impact Assessment"
BERL 6/29
Rue de la Loi 200
1040 Bruxelles/Brussel
Belgija

Prikaz prispevkov

Prejete prispevke bomo objavili razvrščene po kategoriji sodelujočih.

Organizacije vabimo, da v interesu preglednosti javno objavijo ustrezne podatke o sebi, tako da se vpišejo v register za preglednost ter sprejmejo njegov kodeks ravnanja. Če organizacija ni vpisana v registru, bomo njen prispevek objavili posebej.

Nadaljnji koraki

Po zaključku posvetovanja bo Evropska komisija analizirala in obdelala prejete odgovore. Na podlagi rezultatov javnega posvetovanja bo Komisija dokončala revizijo smernic za ocenjevanje učinka in jih javno objavila na spletišču Europa.

Referenčni dokumenti in druga podobna posvetovanja

Več osnovnih informacij boste našli na spletišču Evropske komisije o oceni učinka: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_en.htm

Javno posvetovanje se izvaja vzporedno s posvetovanjem o smernicah Komisije za posvetovanje z deležniki, objavljenim tukaj.