Ďalšie nástroje

Verejná konzultácia o revízii usmernení Komisie pre posudzovanie vplyvu

Verejná konzultácia o revízii usmernení Komisie pre posudzovanie vplyvu

Účel konzultácie

Európska komisia je odhodlaná splniť ciele politiky, ktoré prinesú úžitok občanom, podnikom a pracovníkom s minimálnymi nákladmi a bez nadbytočného regulačného zaťaženia. V záujme dosiahnutia tohto cieľa Komisia využíva celý súbor nástrojov inteligentnej regulácie. Posúdenie vplyvu je takýmto nástrojom, ktorý sa využíva na začiatku politického cyklu, keď sa pripravujú nové návrhy. Prispieva ku kvalite tvorby politiky tým, že zabezpečuje, aby sa iniciatívy Komisie a návrhy právnych predpisov EÚ pripravovali na základe transparentných, komplexných a vyvážených dôkazov o povahe problému, ktorý sa má riešiť, o pridanej hodnote opatrení EÚ a nákladoch a prínosoch alternatívnych postupov pre všetky zainteresované strany.

V roku 2002 Komisia zaviedla systém posudzovania vplyvu, ktorý sa odvtedy neustále posilňuje a zlepšuje. V roku 2009 boli uverejnené usmernenia a odvtedy sa prijímali doplňujúce usmernenia týkajúce sa rôznych kategórií vplyvov (napr. konkurencieschopnosti a mikropodnikov, základných práv či sociálnych a územných vplyvov). Na základe získaných skúseností sa Komisia zaviazala prehodnotiť svoje usmernenia pre posudzovanie vplyvu. Tieto usmernenia sú určené na interné použitie v rámci Komisie, ale cieľom tejto konzultácie bolo zhromaždiť názory zainteresovaných strán o navrhovaných revidovaných usmerneniach.

Oblasti politiky

Inštitucionálne záležitosti

Obdobie trvania konzultácie

Od 01.07.2014 do 30.09.2014 Konzultácia je ukončená.

Konzultačný dokument

Kontaktné údaje

Zodpovedný útvar: Európska komisia, generálny sekretariát, oddelenie SG C2 – „Posúdenie vplyvu“

E-mailová adresa: SG-IMPACT-ASSESSMENT-CONSULTATION@ec.europa.eu

Poštová adresa:
European Commission
Secretariat-General – Unit SG C2 "Impact Assessment"
BERL 6/29
Rue de la Loi 200
1040 Brusel
Belgicko

Výsledky konzultácie

Komisia ďakuje všetkým účastníkom, ktorí sa zapojili do verejnej konzultácie.

Hlavné výsledky verejnej konzultáciepdf(750 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  sú už k dispozícii.

Doručené príspevky

Zobraziť Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  všetky doručené príspevky.

Ďalšie kroky

Komisia bude analyzovať a spracovávať doručené odpovede. Na základe výsledkov verejnej konzultácie Komisia dokončí revíziu svojich usmernení pre posudzovanie vplyvu a uverejní ich na portáli Europa.

Referenčné dokumenty a ďalšie súvisiace konzultácie

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej lokalite Komisie o posudzovaní vplyvu: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_en.htm Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Verejná konzultácia prebieha súbežne s konzultáciou o usmerneniach Komisie pre konzultácie so zainteresovanými stranami, ktorá je k dispozícii tu Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu .