Inne narzędzia

Konsultacje społeczne dotyczące przeglądu wytycznych Komisji w sprawie oceny skutków

Konsultacje społeczne w sprawie przeglądu wytycznych Komisji dotyczących oceny skutków

Cel konsultacji

Komisja Europejska zamierza realizować cele polityczne przy minimalnych kosztach, z korzyścią dla obywateli, przedsiębiorstw i pracowników, przy jednoczesnym unikaniu wszelkich niepotrzebnych obciążeń regulacyjnych. Aby to osiągnąć, Komisja stosuje szeroki zestaw narzędzi z zakresu inteligentnych regulacji. Ocena skutków jest jednym z takich narzędzi, przeprowadzana jest na wczesnym etapie cyklu kształtowania polityki, kiedy opracowywane są nowe wnioski ustawodawcze. Przyczynia się ona do jakości procesu kształtowania polityki przez zagwarantowanie, że inicjatywy Komisji oraz wnioski ustawodawcze UE będą przygotowywane w oparciu o przejrzyste, kompleksowe i zrównoważone dowody dotyczące charakteru problemu, który należy rozwiązać, uwzględnią wartość dodaną działań UE oraz kosztów i korzyści wynikających z alternatywnych kierunków działania dla wszystkich zainteresowanych stron.

Komisyjny system oceny skutków poddawany był ciągłym usprawnieniom i ulepszeniom od momentu jego utworzenia w 2002 r., do opublikowania w 2009 r. wytycznych i dodatkowych wytycznych dotyczących różnych kategorii skutków (np. wpływu na konkurencyjność i mikroprzedsiębiorstwa, prawa podstawowe, społeczne i skutki terytorialne). W oparciu o zdobyte doświadczenia Komisja zobowiązała się do przeglądu opracowanych przez siebie wytycznych w sprawie oceny skutków w 2014 r. Niniejsze wytyczne przeznaczone są do użytku wewnętrznego w Komisji, ale celem tych konsultacji jest uzyskanie opinii zainteresowanych podmiotów na temat nowego projektu wytycznych.

Obszary polityki

Sprawy instytucjonalne

Czas trwania konsultacji

Od 18/06/2014 do 30/09/2014

Dokument konsultacyjny oraz kwestionariusz

Kwestionariusz jest dostępny we wszystkich 24 językach urzędowych UE.

Towarzyszący mu dokument konsultacyjny można znaleźć tutajpdf(185 kB).

Jak przesłać odpowiedź

Odpowiedź powinna zostać przekazana:

  • poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza on-line.
  • pocztą elektroniczną na przeznaczony do tego celu adres poczty elektronicznej wskazany w punkcie „Kontakt”;
  • na adres pocztowy wskazany w tej samej sekcji;

Mogą Państwo udzielić odpowiedzi w każdym z 24 języków urzędowych UE. Odpowiedzi mogą zostać opublikowane w języku, w którym je nadesłano. Odpowiedzi od organizacji niezarejestrowanych w rejestrze służącym przejrzystości zostaną opublikowane oddzielnie. Tutaj można się zarejestrować.

Otrzymane odpowiedzi zostaną opublikowane na tej stronie. Odpowiedzi, które zostaną wyraźnie oznaczone jako anonimowe, będą traktowane jako takie i publikowane bez danych osobowych.

Odpowiedzi oznaczone jako „nie do publikacji” będą traktowane jako takie i nie zostaną opublikowane. Prosimy zapoznać się z załączonym do niniejszej konsultacji oświadczeniem o ochronie prywatności, w którym znajdą Państwo informacje o tym, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe respondentów i udzielone przez nich odpowiedzi.

Dane kontaktowe

Odpowiedzialne służby: Komisja Europejska, Sekretariat Generalny, Dział SG C 2 – „Ocena wpływu”

Funkcyjna skrzynka pocztowa: SG-IMPACT-ASSESSMENT-CONSULTATION@ec.europa.eu

Adres pocztowy:
European Commission
Secretariat-General – Unit SG C2 "Impact Assessment"
BERL 6/29
Rue de la Loi 200,
1040 Bruksela
Belgia

Zobacz otrzymane odpowiedzi

Odpowiedzi zostaną opublikowane według kategorii respondentów, zgodnie z datą ich otrzymania.

Aby zapewnić przejrzystość, organizacje proszone są o podanie do wiadomości publicznej istotnych informacji na swój temat poprzez zarejestrowanie się w rejestrze służącym przejrzystości oraz zobowiązanie się do przestrzegania związanego z nim kodeksu postępowania. Odpowiedzi przedłożone przez organizacje niezarejestrowane są publikowane oddzielnie.

Dalsze działania

Po zamknięciu konsultacji publicznych Komisja przetworzy i przeanalizuje otrzymane odpowiedzi. W oparciu o wyniki konsultacji publicznych Komisja zakończy przegląd wytycznych w sprawie oceny skutków oraz opublikuje je w portalu Europa.

Dokumenty źródłowe i inne powiązane konsultacje

Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie internetowej Komisji poświęconej ocenie skutków: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_en.htm

Konsultacje społeczne przeprowadza się równolegle na podstawie wytycznych Komisji dotyczących konsultacji z zainteresowanymi stronami, z którym można się zapoznać tutaj.