Inne narzędzia

Konsultacje społeczne dotyczące przeglądu wytycznych Komisji w sprawie oceny skutków

Konsultacje społeczne w sprawie przeglądu wytycznych Komisji dotyczących oceny skutków

Cel konsultacji

Komisja Europejska zamierza realizować cele polityczne przy minimalnych kosztach, z korzyścią dla obywateli, przedsiębiorstw i pracowników, przy jednoczesnym unikaniu wszelkich niepotrzebnych obciążeń regulacyjnych. Aby to osiągnąć, Komisja stosuje szeroki zestaw narzędzi z zakresu inteligentnych regulacji. Ocena skutków jest jednym z takich narzędzi – stosuje się ją na wczesnym etapie cyklu kształtowania polityki, kiedy opracowywane są nowe wnioski ustawodawcze. Przyczynia się ona do lepszej jakości procesu kształtowania polityki dzięki zapewnieniu, że inicjatywy Komisji oraz wnioski dotyczące prawodawstwa UE będą przygotowywane w oparciu o przejrzyste, kompleksowe i zrównoważone dowody dotyczące charakteru problemu, który należy rozwiązać, o wartość dodaną działań UE oraz koszty i korzyści wynikające z alternatywnych kierunków działania dla wszystkich zainteresowanych stron.

Komisyjny system oceny skutków poddawany był ciągłym usprawnieniom i ulepszeniom od momentu jego utworzenia w 2002 r., do opublikowania w 2009 r. wytycznych i dodatkowych wytycznych dotyczących różnych kategorii skutków (np. wpływu na konkurencyjność i mikroprzedsiębiorstwa, prawa podstawowe, społeczne i skutki terytorialne). W oparciu o zdobyte doświadczenia Komisja zobowiązała się do przeglądu opracowanych przez siebie wytycznych w sprawie oceny skutków. Te wytyczne przeznaczone są do użytku wewnętrznego w Komisji, ale celem konsultacji było uzyskanie opinii zainteresowanych podmiotów na temat nowego projektu wytycznych.

Obszary polityki

Sprawy instytucjonalne

Czas trwania konsultacji

Od 01.07.2014 do 30.09.2014. Konsultacje zostały zakończone.

Dokument konsultacyjny

Dokument towarzyszący konsultacjom znajduje się tutajpdf(190 kB) Wybierz wersję językową tego linka .

Dane kontaktowe

Odpowiedzialny dział: Komisja Europejska, Sekretariat Generalny, Dział SG C 2 – „Ocena skutków”

Funkcyjna skrzynka pocztowa: SG-IMPACT-ASSESSMENT-CONSULTATION@ec.europa.eu

Adres pocztowy:
European Commission
Secretariat-General – Unit SG C2 "Impact Assessment"
BERL 6/29
Rue de la Loi 200
1040 Bruksela
Belgia

Wyniki konsultacji

Komisja pragnie podziękować wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych.

Najważniejsze wyniki konsultacjipdf(750 kB) Wybierz wersję językową tego linka  zostały już opublikowane.

Zobacz otrzymane odpowiedzi

Kliknij tutaj Wybierz wersję językową tego linka , aby zobaczyć nadesłane odpowiedzi.

Dalsze działania

Komisja przetworzy i przeanalizuje otrzymane odpowiedzi. W oparciu o wyniki konsultacji społecznych Komisja zakończy przegląd wytycznych w sprawie oceny skutków oraz opublikuje je w portalu Europa.

Dokumenty źródłowe i inne powiązane konsultacje

Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie internetowej Komisji poświęconej ocenie skutków: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_en.htm Wybierz wersję językową tego linka 

Konsultacje społeczne przeprowadza się równolegle na podstawie wytycznych Komisji dotyczących konsultacji z zainteresowanymi stronami, z którym można się zapoznać tutaj Wybierz wersję językową tego linka .