Inne narzędzia

Konsultacje społeczne dotyczące przeglądu wytycznych Komisji w sprawie oceny skutków

Konsultacje społeczne w sprawie przeglądu wytycznych Komisji dotyczących oceny skutków

Cel konsultacji

Komisja Europejska zamierza realizować cele polityczne przy minimalnych kosztach, z korzyścią dla obywateli, przedsiębiorstw i pracowników, przy jednoczesnym unikaniu wszelkich niepotrzebnych obciążeń regulacyjnych. Aby to osiągnąć, Komisja stosuje szeroki zestaw narzędzi z zakresu inteligentnych regulacji. Ocena skutków jest jednym z takich narzędzi, przeprowadzana jest na wczesnym etapie cyklu kształtowania polityki, kiedy opracowywane są nowe wnioski ustawodawcze. Przyczynia się ona do jakości procesu kształtowania polityki przez zagwarantowanie, że inicjatywy Komisji oraz wnioski ustawodawcze UE będą przygotowywane w oparciu o przejrzyste, kompleksowe i zrównoważone dowody dotyczące charakteru problemu, który należy rozwiązać, uwzględnią wartość dodaną działań UE oraz kosztów i korzyści wynikających z alternatywnych kierunków działania dla wszystkich zainteresowanych stron.

Komisyjny system oceny skutków poddawany był ciągłym usprawnieniom i ulepszeniom od momentu jego utworzenia w 2002 r., do opublikowania w 2009 r. wytycznych i dodatkowych wytycznych dotyczących różnych kategorii skutków (np. wpływu na konkurencyjność i mikroprzedsiębiorstwa, prawa podstawowe, społeczne i skutki terytorialne). W oparciu o zdobyte doświadczenia Komisja zobowiązała się do przeglądu opracowanych przez siebie wytycznych w sprawie oceny skutków w 2014 r. Niniejsze wytyczne przeznaczone są do użytku wewnętrznego w Komisji, ale celem tych konsultacji jest uzyskanie opinii zainteresowanych podmiotów na temat nowego projektu wytycznych.

Obszary polityki

Sprawy instytucjonalne

Czas trwania konsultacji

Od 18/06/2014 do 30/09/2014. The consultation is closed.

Dokument konsultacyjny oraz kwestionariusz

Towarzyszący mu dokument konsultacyjny można znaleźć tutajpdf(190 kB).

Dane kontaktowe

Odpowiedzialne służby: Komisja Europejska, Sekretariat Generalny, Dział SG C 2 – „Ocena wpływu”

Funkcyjna skrzynka pocztowa: SG-IMPACT-ASSESSMENT-CONSULTATION@ec.europa.eu

Adres pocztowy:
European Commission
Secretariat-General – Unit SG C2 "Impact Assessment"
BERL 6/29
Rue de la Loi 200,
1040 Bruksela
Belgia

Zobacz otrzymane odpowiedzi

Please click here Wybierz wersję językową tego linka  to view the contributions received.

Dalsze działania

Po zamknięciu konsultacji publicznych Komisja przetworzy i przeanalizuje otrzymane odpowiedzi. W oparciu o wyniki konsultacji publicznych Komisja zakończy przegląd wytycznych w sprawie oceny skutków oraz opublikuje je w portalu Europa.

Dokumenty źródłowe i inne powiązane konsultacje

Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie internetowej Komisji poświęconej ocenie skutków: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_en.htm Wybierz wersję językową tego linka 

Konsultacje społeczne przeprowadza się równolegle na podstawie wytycznych Komisji dotyczących konsultacji z zainteresowanymi stronami, z którym można się zapoznać tutaj Wybierz wersję językową tego linka .