Extra tools

Openbare raadpleging over de herziening van de richtsnoeren voor effectbeoordelingen

Openbare raadpleging over de herziening van de richtsnoeren voor effectbeoordelingen

Doel van de raadpleging

De Europese Commissie is vastbesloten de beleidsdoelstellingen zo goedkoop mogelijk te halen. Dit is goed voor particulieren, bedrijven en werknemers en voorkomt onnodige administratieve lasten. Om dit te bereiken, gebruikt de Commissie een reeks instrumenten voor slimme regelgeving. Effectbeoordeling is een van die instrumenten. Het wordt ingezet in een vroeg stadium van de beleidsvorming, wanneer nieuwe voorstellen worden opgesteld. Effectbeoordeling draagt bij tot de kwaliteit van de beleidsvorming door ervoor te zorgen dat de initiatieven van de Commissie en voorstellen voor EU-wetgeving worden opgesteld op basis van transparante, volledige en sluitende informatie over de aard van het probleem dat moet worden aangepakt, de toegevoegde waarde van het optreden van de EU en de kosten en baten van alternatieven voor alle belanghebbenden.

Het effectbeoordelingssysteem van de Commissie is sinds de start in 2002 continu verbeterd. Sinds 2009 zijn er regelmatig richtsnoeren gepubliceerd over verschillende categorieën effecten (bijv. concurrentievermogen en micro-ondernemingen, grondrechten, sociale en territoriale impact). Voortbouwend op de ervaringen gaat de Commissie haar richtsnoeren voor effectbeoordeling in 2014 herzien. Deze richtsnoeren zijn bestemd voor intern gebruik binnen de Commissie, maar met deze raadpleging wil ze de standpunten van belanghebbenden te verzamelen.

Beleidsterreinen

Institutionele zaken

Termijn

Van 18/06/2014 tot 30/09/2014. The consultation is closed.

Discussienota en vragenlijst

Contactgegevens

Verantwoordelijke dienst: Europese Commissie, Secretariaat-generaal, eenheid SG C 2 — "Effectbeoordeling"

E-mail: SG-IMPACT-ASSESSMENT-CONSULTATION@ec.europa.eu

Postadres:
Europese Commissie
Secretariaat-generaal — Eenheid SG C2 "Effectbeoordeling"
BERL 6/29
Wetstraat 200
1040 Brussel
België

Bekijk de bijdragen

Please click here to view the contributions received.

Volgende stappen

Na afloop van de openbare raadpleging zal de Commissie de ontvangen bijdragen analyseren en verwerken. Op basis van de resultaten van de openbare raadpleging zal de Commissie de herziening van haar richtsnoeren voor effectbeoordelingen afronden en ze publiceren op de Europa-website.

Referentiedocumenten en andere, relevante raadplegingen

U vindt meer achtergrondinformatie op de website effectbeoordeling van de Commissie: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_en.htm

Openbare raadplegingen worden georganiseerd volgens de richtsnoeren voor de raadpleging van belanghebbenden.