Extra tools

Openbare raadpleging over de herziening van de richtsnoeren van de Commissie voor effectbeoordelingen

Openbare raadpleging over de herziening van de richtsnoeren voor effectbeoordelingen

Doel van de raadpleging

De Europese Commissie is vastbesloten de beleidsdoelstellingen te halen tegen zo laag mogelijke kosten. Dit is goed voor particulieren, bedrijven en werknemers en voorkomt onnodige administratieve lasten. Om dit te bereiken, gebruikt de Commissie een reeks instrumenten voor slimme regelgeving. Effectbeoordeling is een van die instrumenten. Het wordt ingezet in een vroeg stadium van de beleidsvorming, wanneer nieuwe voorstellen worden opgesteld. Effectbeoordeling draagt bij tot de kwaliteit van de beleidsvorming door ervoor te zorgen dat de initiatieven van de Commissie en voorstellen voor EU-wetgeving worden opgesteld op basis van transparante, volledige en sluitende informatie over de aard van het probleem dat moet worden aangepakt, over de toegevoegde waarde van het optreden van de EU en over de kosten en baten van alternatieven voor alle belanghebbenden.

Het effectbeoordelingssysteem van de Commissie is sinds de start in 2002 continu verbeterd. Sinds 2009 zijn er regelmatig richtsnoeren gepubliceerd over verschillende categorieën effecten (bijv. concurrentievermogen en micro-ondernemingen, grondrechten, sociale en territoriale impact). Voortbouwend op de ervaringen heeft de Commissie beloofd haar richtsnoeren voor effectbeoordeling te herzien. Deze richtsnoeren zijn bestemd voor intern gebruik binnen de Commissie, maar met deze raadpleging wilde ze de standpunten van belanghebbenden verzamelen.

Beleidsterreinen

Institutionele zaken

Raadplegingsperiode

Van 01/07/2014 tot 30/09/2014 De raadpleging is inmiddels beëindigd.

Raadplegingsdocument

Contactgegevens

Verantwoordelijke dienst: Europese Commissie, Secretariaat-generaal, eenheid SG C 2 — "Effectbeoordeling"

Functionele mailbox: SG-IMPACT-ASSESSMENT-CONSULTATION@ec.europa.eu

Postadres:
Europese Commissie
Secretariaat-generaal — Eenheid SG C2 "Effectbeoordeling"
BERL 6/29
Wetstraat 200
1040 Brussel
België

Resultaten van de raadpleging

De Commissie wil iedereen die aan de raadpleging heeft deelgenomen, hartelijk danken.

Belangrijkste resultaten van de raadplegingpdf(750 kB) Bekijk deze link in een andere taal 

Bekijk de bijdragen

Volgende stappen

De Commissie maakt een analyse van de ontvangen bijdragen. Op basis daarvan gaat de Commissie haar herziening van de richtsnoeren voor effectbeoordelingen afronden. De richtsnoeren worden vervolgens gepubliceerd op de Europa-website.

Referentiedocumenten en soortgelijke raadplegingen

U vindt meer achtergrondinformatie op: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_nl.htm Bekijk deze link in een andere taal 

Openbare raadplegingen worden georganiseerd volgens de richtsnoeren voor de raadpleging van belanghebbenden Bekijk deze link in een andere taal .