Citi rīki

Sabiedriskā apspriešana par Eiropas Komisijas Ietekmes novērtējuma pamatnostādņu pārskatīšanu

Sabiedriskā apspriešana par Eiropas Komisijas Ietekmes novērtējuma pamatnostādņu pārskatīšanu

Apspriešanas mērķis

Eiropas Komisija ir apņēmusies politikas mērķus sasniegt ar pēc iespējas mazākām izmaksām un izvairoties no visiem nevajadzīgajiem regulējuma radītajiem šķēršļiem, lai tādējādi ieguvēji būtu iedzīvotāji, uzņēmumi un darba ņēmēji. Lai to panāktu, Komisija izmanto dažādus lietpratīgas regulēšanas rīkus. Viens no šādiem rīkiem ir ietekmes novērtējums, kuru veic agrīnā politikas izstrādes posmā, kad tiek sagatavoti jauni priekšlikumi. Ietekmes novērtējums uzlabo politikas veidošanas kvalitāti, nodrošinot, ka Komisijas iniciatīvas un jaunu ES tiesību aktu projektus sagatavo, pamatojoties uz pārredzamiem, vispatverošiem un līdzsvarā esošiem pierādījumiem par risināmās problēmas būtību, ES rīcības pievienoto vērtību un to, kādas būtu alternatīvu risinājumu priekšrocības un izmaksas visām ieinteresētajām personām.

Kopš 2002. gada, kad Komisija ieviesa ietekmes novērtējuma sistēmu, tā ir nemitīgi nostiprināta un uzlabota, 2009. gadā publicēja pamatnostādnes un papildu norādījumus par dažādiem ietekmes veidiem (piemēram, konkurētspēja un mikrouzņēmumi, pamattiesības, sociālā un teritoriālā ietekme). Pamatojoties uz gūto pieredzi, Komisija ir apņēmusies 2014. gadā pārskatīt savas Ietekmes novērtējuma pamatnostādnes. Tās ir paredzētas iekšējai lietošanai Komisijā, tomēr šīs apspriešanas mērķis ir uzzināt ieinteresēto personu viedokli par pārskatīto pamatnostādņu projektu.

Politikas jomas

Institucionālās lietas

Apspriešanas periods

No 18.06.2014. līdz 30.09.2014.

Apspriežamais dokuments un anketa

Anketa ir pieejama visās 24 Eiropas Savienības oficiālajās valodās, un to varat atrast te.

Apspriežamajam dokumentam varat piekļūt tepdf(185 kB).

Kā iesniegt komentārus

Atbildes varat iesniegt ar kādu no šīm metodēm:

  • tīmeklī aizpildot veidlapu, kurai varat piekļūt te.
  • pa e-pastu uz adresi, kas norādīta sadaļā “Kontaktinformācija”;
  • pa parasto pastu uz tajā pašā sadaļā norādīto adresi;

Varat uz anketas jautājumiem atbildēt jebkurā no Eiropas Savienības 24 oficiālajām valodām. Atbildi uz anketas jautājumiem, iespējams, publicēs (tajā pašā valodā, kādā tā iesniegta). Atbildes, kas saņemtas no Pārredzamības reģistrā nereģistrētām organizācijām, tiks publicētas atsevišķi. Reģistrēties varat te.

Saņemtās atbildes publicēs šajā tīmekļa vietnē. Atbildes, kurās skaidri norādīts, ka tās ir anonīmas, tiks publicētas, nenorādot ziņas par šīs atbildes sniedzēju, un pret tām izturēsies kā pret anonīmām.

Atbildes, kuru autors norādījis, ka tās nav atļauts publicēt, netiks publicētas. Lai uzzinātu, kā tiks apstrādāti jūsu personas dati un iesniegtā anketa, izlasiet šai apspriešanai paredzēto paziņojumu par personas datu aizsardzību.

Kontaktinformācija

Atbildīgais dienests: European Commission, Secretariat-General, Unit SG C2 – "Impact Assessment"

E-pasta adrese: SG-IMPACT ASSESSMENT-CONSULTATION@ec.europa.eu

Pasta adrese:
European Commission
Secretariat-General – Unit SG C2 "Impact Assessment"
BERL 6/29
Rue de la Loi 200
1040 Brussels
Belgium

Skatīt saņemtos komentārus

Saņemtās atbildes augšupielādēs, iedalītas respondentu kategorijās (tādā secībā, kā atbildes saņemtas).

Pārredzamības interesēs organizācijas aicinām sniegt atklātībai visu būtisko informāciju par tām, reģistrējoties Interešu pārstāvju reģistrā un pieņemot tā ētikas kodeksu. Nereģistrēto organizāciju iesniegtos komentārus publicēs atsevišķi no tiem, kurus iesniegušas reģistrētās organizācijas.

Kas notiks tālāk

Kad sabiedriskā apspriešana būs beigusies, Eiropas Komisija analizēs un apstrādās saņemtās atbildes. Pamatojoties uz šīs sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, Komisija pabeigs Ietekmes novērtējuma pamatnostādņu pārskatīšanu un tās publicēs portālā “Europa”.

Atsauces un cita veida dokumenti, saistītās apspriešanas

Plašāka informācija atrodama Komisijas tīmekļa vietnē par ietekmes novērtējumu: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_en.htm

Vienlaicīgi notiek sabiedriskā apspriešana par Komisijas pamatnostādnēm attiecībā uz apspriešanos ar ieinteresētajām personām. Tai varat piekļūt te.