Citi rīki

Sabiedriskā apspriešana par Eiropas Komisijas Ietekmes novērtējuma pamatnostādņu pārskatīšanu

Sabiedriskā apspriešana par Eiropas Komisijas Ietekmes novērtējuma pamatnostādņu pārskatīšanu

Apspriešanas mērķis

Eiropas Komisija ir apņēmusies politikas mērķus sasniegt ar pēc iespējas mazākām izmaksām un izvairoties no visiem nevajadzīgajiem regulējuma radītajiem šķēršļiem, lai tādējādi ieguvēji būtu iedzīvotāji, uzņēmumi un darba ņēmēji. Lai to panāktu, Komisija izmanto dažādus lietpratīgas regulēšanas rīkus. Viens no šādiem rīkiem ir ietekmes novērtējums, kuru veic agrīnā politikas izstrādes posmā, kad tiek sagatavoti jauni priekšlikumi. Ietekmes novērtējums uzlabo politikas veidošanas kvalitāti, nodrošinot, ka Komisijas iniciatīvas un jaunu ES tiesību aktu projektus sagatavo, pamatojoties uz pārredzamiem, vispatverošiem un līdzsvarā esošiem pierādījumiem par risināmās problēmas būtību, ES rīcības pievienoto vērtību un to, kādas būtu alternatīvu risinājumu priekšrocības un izmaksas visām ieinteresētajām personām.

Kopš 2002. gada, kad Komisija ieviesa ietekmes novērtējuma sistēmu, tā ir nemitīgi nostiprināta un uzlabota, 2009. gadā publicēja pamatnostādnes un papildu norādījumus par dažādiem ietekmes veidiem (piemēram, konkurētspēja un mikrouzņēmumi, pamattiesības, sociālā un teritoriālā ietekme). Pamatojoties uz gūto pieredzi, Komisija ir apņēmusies pārskatīt savas Ietekmes novērtējuma pamatnostādnes. Tās ir paredzētas iekšējai lietošanai Komisijā, tomēr šīs apspriešanas mērķis bija uzzināt ieinteresēto personu viedokli par pārskatīto pamatnostādņu projektu.

Politikas jomas

Institucionālās lietas

Apspriešanas periods

No 01.07.2014. līdz 30.09.2014. Šī apspriešana ir beigusies.

Apspriežamais dokuments

Apspriežamajam dokumentam varat piekļūt tepdf(190 kB) Izvēlieties saites tulkojumu .

Kontaktinformācija

Atbildīgais dienests: European Commission, Secretariat-General, Unit SG C2 – "Impact Assessment"

E-pasta adrese: SG-IMPACT-ASSESSMENT-CONSULTATION@ec.europa.eu

Pasta adrese:
European Commission
Secretariat-General – Unit SG C2 "Impact Assessment"
BERL 6/29
Rue de la Loi 200
1040 Brussels
Belgium

Apspriešanas rezultāti

Komisija pateicas visiem šīs sabiedriskās apspriešanas dalībniekiem.

Nu ir pieejamas galvenās šajā apspriešanā gūtās atziņaspdf(750 kB) Izvēlieties saites tulkojumu .

Skatīt saņemtos komentārus

Lai aplūkotu saņemtās atbildes, lūdzu, noklikšķiniet te Izvēlieties saites tulkojumu .

Kas notiks tālāk

Eiropas Komisija analizēs un apstrādās saņemtās atbildes. Pamatojoties uz šīs sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, Komisija pabeigs Ietekmes novērtējuma pamatnostādņu pārskatīšanu un tās publicēs portālā “Europa”.

Atsauces un cita veida dokumenti, saistītās apspriešanas

Plašāka informācija atrodama Komisijas tīmekļa vietnē par ietekmes novērtējumu: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_en.htm Izvēlieties saites tulkojumu 

Vienlaicīgi notiek sabiedriskā apspriešana par Komisijas pamatnostādnēm attiecībā uz apspriešanos ar ieinteresētajām personām. Tai varat piekļūt te Izvēlieties saites tulkojumu .