Papildomos priemonės

Viešos konsultacijos dėl Komisijos poveikio vertinimo gairių persvarstymo

Viešos konsultacijos dėl Komisijos poveikio vertinimo gairių persvarstymo

Konsultacijų tikslas

Europos Komisija yra pasiryžusi įgyvendinti politikos tikslus mažiausiomis sąnaudomis, siekdama naudos piliečiams, įmonėms ir darbuotojams ir vengdama visos nereikalingos reglamentavimo naštos. Kad tai pasiektų, Komisija taiko įvairias pažangaus reglamentavimo priemones. Poveikio vertinimas yra viena iš tokių priemonių, taikomų ankstyvame politikos ciklo etape, kai rengiami nauji pasiūlymai. Jis padeda didinti politikos formavimo kokybę, nes užtikrinama, kad Komisijos iniciatyvos ir ES teisės aktų pasiūlymai būtų rengiami remiantis skaidriais, išsamiais ir įvairiapusiais duomenimis apie spręstinos problemos pobūdį, ES veiksmų papildomą naudą bei alternatyvių veikimo galimybių sąnaudas ir naudą visoms suinteresuotosioms šalims.

2002 m. sukurta Komisijos poveikio vertinimo sistema buvo nuolat stiprinama ir tobulinama: 2009 m. paskelbtos gairės, o vėliau – papildomos įvairių rūšių poveikio (pvz., konkurencingumui ir labai mažoms įmonėms, pagrindinėms teisėms, socialinio ir teritorinio poveikio) gairės. Remdamasi įgyta patirtimi, Komisija įsipareigojo 2014 m. savo Poveikio vertinimo gaires persvarstyti. Gairės skirtos Komisijos vidaus reikmėms, tačiau šių konsultacijų tikslas – sužinoti suinteresuotųjų šalių nuomones apie persvarstytų gairių projektą.

Politikos sritys

Instituciniai reikalai

Konsultacijų laikotarpis

Nuo 2014-06-18 iki 2014-09-30. The consultation is closed.

Konsultacijų dokumentas ir klausimynas

Pridėtas konsultacijų dokumentas pateikiamas čiapdf(190 kB).

Kontaktiniai duomenys

Atsakinga tarnyba – Europos Komisijos Generalinio sekretoriato SG C2 skyrius „Poveikio vertinimas“

Specialus e. pašto adresas – SG-IMPACT-ASSESSMENT-CONSULTATION@ec.europa.eu

Pašto adresas:
European Commission
Secretariat-General – Unit SG C2 "Impact Assessment"
BERL 6/29
Rue de la Loi 200
1040 Brussels
Belgium

Gautų atsakymų rodymas

Please click here Pasirinkti šios nuorodos vertimus  to view the contributions received.

Tolesni veiksmai

Pasibaigus viešoms konsultacijoms Komisija gautus atsakymus išanalizuos ir apdoros. Remdamasi viešų konsultacijų rezultatu, Komisija baigs persvarstyti savo Poveikio vertinimo gaires ir viešai jas paskelbs portale „Europa“.

Susiję dokumentai ir kitos šios srities konsultacijos

Daugiau pagrindinės informacijos galima rasti Komisijos poveikio vertinimui skirtoje interneto svetainėje adresu http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_en.htm. Pasirinkti šios nuorodos vertimus 

Tuo pat metu vykdomos viešos konsultacijos dėl Komisijos konsultacijų su suinteresuotosiomis šalimis gairių. Jas rasite čia Pasirinkti šios nuorodos vertimus .