Uirlisí breise

Comhairliúchán poiblí ar an athbhreithniú ar threoirlínte an Choimisiúin maidir le measúnú tionchair

Comhairliúchán poiblí ar an athbhreithniú ar threoirlínte an Choimisiúin maidir le measúnú tionchair

Cuspóir an chomhairliúcháin

Tá an Coimisiún Eorpach tiomanta a spriocanna beartais a chomhlíonadh ar an gcostas is íseal is féidir, rud a rachaidh chun tairbhe do shaoránaigh, do ghnólachtaí agus d'oibrithe ach nach mbeidh aon ualach rialála nach gá ag baint leis. Chun an méid sin a bhaint amach, úsáideann an Coimisiún réimse mhór uirlisí le haghaidh rialála cliste. Ar cheann de na huirlisí sin tá measúnú tionchair. Cuirtear i bhfeidhm go luath sa phróiseas déanta beartais é, tráth a bhíonn tograí nua á bhforbairt. Ardaíonn sé caighdeán an phróisis déanta beartais trína chinntiú gur ar bhonn fianaise thrédhearcach chuimsitheach chothrom ar an gcineál faidhbe atá idir lámha, ar an mbreisluach a bhaineann le beart ón AE agus ar chostas agus sochar na roghanna beartas do na páirtithe leasmhara go léir a ullmhaítear tionscnaimh agus tograí an Choimisiúin le haghaidh reachtaíocht an AE.

Ó cuireadh ar bun in 2002 é tá neartú agus feabhsú déanta ar chóras measúnaithe tionchair an Choimisiúin. Foilsíodh treoirlínte in 2009 agus treoracha breise faoi thionchar ar réimsí éagsúla (e.g. cumas iomaíochta agus micreafhiontair, cearta bunúsacha, tionchar ar chúrsaí sóisialta agus críochacha) ó shin. Tá an Coimisiún tiomanta athbhreithniú a dhéanamh ar na treoirlínte maidir le measúnú tionchair in 2014 ar bhonn na taithí atá faighte aige go dtí seo. Is le haghaidh úsáide inmheánaí sa Choimisiún a ceapadh na treoirlínte sin, ach is é cuspóir an chomhairliúcháin seo tuairimí páirtithe leasmhara a lorg i ndáil leis na dréacht-treoirlínte athbhreithnithe.

Réimsí beartais

Gnóthaí institiúideacha

Tréimhse comhairliúcháin

Ón 18/6/2014 go dtí an 18/06/2014

Doiciméad comhairliúcháin agus ceistneoir

an ceistneoir le fáil i ngach ceann de 24 teanga oifigiúil an AE.

Tá an doiciméad comhairliúcháin gaolmhar le fáil anseopdf(185 kB).

Conas do fhreagra a chur isteach

Ba cheart do fhreagra a chur isteach:

  • nó ar líne, tríd an bhfoirm seo a líonadh.
  • trí ríomhphost chuig an mbosca poist feidhmiúil atá luaite faoi 'Sonraí teagmhála';
  • nó chuig an seoladh poist atá luaite san áit chéanna;

Is féidir leat an fhoirm a líonadh isteach in aon cheann de 24 teanga oifigiúil an AE. Féadfar do fhreagra a fhoilsiú sa teanga inar cuireadh isteach é. Foilseofar ar leithligh freagraí ó eagraíochtaí nach bhfuil cláraithe sa Chlár Trédhearcachta. Is féidir leat clárú anseo.

Is ar an leathanach gréasáin seo a fhoilseofar na freagraí. I gcás freagra a bhfuil 'gan ainm' marcáilte go soiléir air, is mar sin a chaithfear leis agus foilseofar é gan aon eolas pearsanta a nochtadh.

Ní fhoilseofar freagra a bhfuil 'ná foilsítear' luaite leis. Léigh an ráiteas príobháideachais a ghabhann leis an gcomhairliúchán le teacht ar eolas faoin tslí a gcaithfear le do shonraí pearsanta agus le do fhreagra.

Sonraí teagmhála

An tseirbhís atá freagrach as an gcomhairliúchán: Ard-Rúnaíocht an Choimisiúin Eorpaigh, Aonad SG C2 – 'Measúnú Tionchair'

Bosca poist feidhmiúil: SG-IMPACT ASSESSMENT-CONSULTATION@ec.europa.eu

Seoladh poist:
An Coimisiún Eorpach
Ard-Rúnaíocht an Choimisiúin Eorpaigh, Aonad SG C2 – 'Measúnú Tionchair'
BERL 6/29
Rue de la Loi 200
1040 an Bhruiséil
An Bheilg

Na hfreagraí a fheiceáil

Uaslódálfar na freagraí de réir na gcatagóirí éagsúla freagróirí de réir mar a fhaighfear iad.

Ar son na trédhearcachta, tá cuireadh á thabhairt d'eagraíochtaí eolas ábhartha fúthu féin a chur ar fáil don phobal trí chlárú sa Chlár Trédhearcachta agus trí ghlacadh lena Chód Iompraíochta. Mura bhfuil eagraíocht cláraithe, foilseofar a freagra ar leithligh ó fhreagraí na n-eagraíochtaí cláraithe.

Na chéad chéimeanna eile

Nuair a bheidh an comhairliúchán poiblí dúnta, déanfaidh an Coimisiún anailís agus próiseáil ar na freagraí a bheidh faighte aige. Bunaithe ar thoradh an chomhairliúcháin phoiblí, tabharfaidh an Coimisiún i gcrích an t-athbhreithniú ar na treoirlínte maidir le measúnú tionchair agus cuirfear ar fáil ar an suíomh gréasáin Europa iad.

Doiciméid tagartha agus comhairliúcháin eile atá ábhartha

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar an suíomh gréasáin atá ag an gCoimisiún faoi mheasúnú tionchair: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_ga.htm

Tá comhairliúchán poiblí eile, ar threoirlínte an Choimisiúin maidir le comhairliúchán le páirtithe leasmhara, á dhéanamh ag an am céanna.