Uirlisí breise

Comhairliúchán poiblí faoin athbhreithniú ar threoirlínte an Choimisiúin maidir le measúnú tionchair

Comhairliúchán poiblí faoin athbhreithniú ar threoirlínte an Choimisiúin maidir le measúnú tionchair

Cuspóir an chomhairliúcháin

Tá an Coimisiún Eorpach tiomanta a spriocanna beartais a bhaint amach ar an gcostas is íseal is féidir, le dul chun tairbhe do shaoránaigh, do ghnólachtaí agus d'oibrithe agus aon ualach rialála nach gá a seachaint. Chuige sin, úsáideann an Coimisiún raon leathan uirlisí le haghaidh rialáil chliste. Ar cheann de na huirlisí sin tá measúnú tionchair. Cuirtear i bhfeidhm go luath sa phróiseas déanta beartais é, tráth a bhíonn tograí nua á bhforbairt. Is fearr cáilíocht an phróisis déanta beartais dá bharr toisc go gcinntíonn sé go n-ullmhaíonn an Coimisiún a thionscnaimh agus a thograí le haghaidh reachtaíocht an Aontais Eorpaigh ar bhonn fianaise thrédhearcach chuimsitheach chothrom ar an gcineál faidhbe atá idir lámha, ar an mbreisluach a gheofar le beart ón Aontas Eorpach agus ar chostas agus sochar na roghanna beartas do na páirtithe leasmhara go léir.

Ó cuireadh ar bun in 2002 é tá neartú agus feabhsú déanta ar chóras measúnaithe tionchair an Choimisiúin. Foilsíodh treoirlínte in 2009 agus treoracha breise i dtaobh tionchar ar réimsí éagsúla (e.g. cumas iomaíochta agus micreafhiontair, cearta bunúsacha, tionchar ar chúrsaí sóisialta agus críochacha) ó shin. Tá an Coimisiún tiomanta athbhreithniú a dhéanamh ar na treoirlínte maidir le measúnú tionchair ar bhonn na taithí atá faighte aige. Is le haghaidh úsáid inmheánach sa Choimisiún a ceapadh na treoirlínte sin, ach ba é cuspóir an chomhairliúcháin tuairimí páirtithe leasmhara a fháil i ndáil leis na dréacht-treoirlínte athbhreithnithe.

Réimsí beartais

Gnóthaí institiúideacha

Tréimhse an chomhairliúcháin

Ón 01/07/2014 go dtí an 30/09/2014. Tá an comhairliúchán dúnta.

An doiciméad comhairliúcháin

Sonraí teagmhála

An tseirbhís ar a bhfuil an cúram: Ard-Rúnaíocht an Choimisiúin Eorpaigh, Aonad SG C2 – 'Measúnú Tionchair'

Bosca poist feidhmiúil: SG-IMPACT-ASSESSMENT-CONSULTATION@ec.europa.eu

Seoladh poist:
An Coimisiún Eorpach
Ard-Rúnaíocht an Choimisiúin Eorpaigh, Aonad SG C2 – 'Measúnú Tionchair'
BERL 6/29
Rue de la Loi 200
1040 An Bhruiséil
An Bheilg

Torthaí an chomhairliúcháin

Is mian leis an gCoimisiún buíochas a ghabháil leo siúd ar fad a bhí rannpháirteach sa chomhairliúchán poiblí

príomhthorthaí an chomhairliúcháin phoiblípdf(750 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  ar fáil anois.

Na haighneachtaí a fuarthas

Is féidir na haighneachtaí Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  a fuarthas a cheadú.

Na chéad chéimeanna eile

Déanfaidh an Coimisiún anailís agus próiseáil ar na freagraí a fuarthas. Déanfaidh an Coimisiún an t-athbhreithniú ar na treoirlínte maidir le measúnú tionchair a chríochnú de réir thoradh an chomhairliúcháin phoiblí agus foilseoidh sé na treoirlínte sin ar an suíomh gréasáin Europa.

Doiciméid tagartha agus comhairliúcháin ghaolmhara eile

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar an suíomh gréasáin atá ag an gCoimisiún faoi mheasúnú tionchair: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_ga.htm Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Is féidir comhairliúchán poiblí eile Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  a cheadú a rinneadh ag an am céanna i ndáil le treoirlínte an Choimisiúin maidir le comhairliúchán le páirtithe leasmhara.