Lisätyökalut

Julkinen kuuleminen vaikutusarviointia koskevien komission suuntaviivojen tarkistamisesta

Julkinen kuuleminen vaikutusarviointia koskevien komission suuntaviivojen tarkistamisesta

Kuulemisen tavoite

Euroopan komissio pyrkii saavuttamaan poliittiset tavoitteensa mahdollisimman vähin kustannuksin. Tuloksista on oltava hyötyä kansalaisille, yrityksille ja työntekijöille, ja toimissa on vältettävä tarpeettomia sääntelyrasitteita. Tämän vuoksi komissio käyttää monenlaisia järkevän sääntelyn välineitä. Vaikutusarviointi on yksi tällainen väline, jota käytetään poliittisen prosessin varhaisessa vaiheessa uusia ehdotuksia kehitettäessä. Vaikutusarviointi parantaa politiikan laatua varmistamalla, että EU-lainsäädäntöä koskevat komission aloitteet ja ehdotukset perustuvat kulloisenkin ongelman luonteesta kerättyyn avoimeen, kattavaan ja tasapuoliseen tietoon. Arvioinnissa otetaan huomioon myös EU:n toimien tuoma lisäarvo sekä vaihtoehtoisten poliittisten ratkaisujen edut ja haitat eri sidosryhmille.

Komission vaikutusarviointijärjestelmää on vahvistettu ja parannettu jatkuvasti siitä lähtien, kun se perustettiin vuonna 2002. Vaikutusarviointia koskevat suuntaviivat julkaistiin vuonna 2009, minkä jälkeen on annettu lisäohjeita erityyppisistä vaikutusarvioinnin kohteista (esim. kilpailukyky ja mikroyritykset, perusoikeudet, sosiaaliset ja alueelliset vaikutukset). Komissio on sitoutunut tarkistamaan suuntaviivoja kokemusten perusteella. Vaikka suuntaviivat on tarkoitettu komission sisäiseen käyttöön, kuulemisen tavoitteena oli kerätä sidosryhmien mielipiteitä suuntaviivaluonnoksesta.

Politiikan ala

Institutionaaliset asiat

Kuulemisen kesto

1.7.201430.9.2014. Kuuleminen on päättynyt.

Kuulemisasiakirja

Yhteystiedot

Asiasta vastaava yksikkö: Euroopan komissio, pääsihteeristö, yksikkö C.2 – Vaikutusten arviointi

Sähköposti: SG-IMPACT-ASSESSMENT-CONSULTATION@ec.europa.eu

Postiosoite:
European Commission
Secretariat-General – Unit SG C2 "Impact Assessment"
BERL 6/29
Rue de la Loi 200
1040 Brussels
Belgium

Kuulemisen tulokset

Komissio kiittää kaikkia kuulemiseen osallistuneita.

Kuulemisen tärkeimmät havainnotpdf(750 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot  ovat nyt saatavilla.

Vastaukset

Kuulemisessa saadut vastaukset Näytä edellisen linkin kieliversiot .

Seuraavat vaiheet

Komissio analysoi ja käsittelee saadut vastaukset. Kuulemisessa saadun palautteen perusteella komissio viimeistelee tarkistetut vaikutusarvioinnin suuntaviivat ja julkaisee ne EUROPA-sivustolla.

Viiteasiakirjat ja muut samaan aiheeseen liittyvät kuulemiset

Lisätietoa on saatavilla komission vaikutusarviointisivustolla osoitteessa: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_en.htm Näytä edellisen linkin kieliversiot 

Samanaikaisesti järjestettiin kuuleminen sidosryhmien kuulemista koskevista komission ohjeista Näytä edellisen linkin kieliversiot .