Lisätyökalut

Julkinen kuuleminen vaikutusarviointia koskevien komission suuntaviivojen tarkistamisesta

Julkinen kuuleminen vaikutusarviointia koskevien komission suuntaviivojen tarkistamisesta

Kuulemisen tavoite

Euroopan komissio pyrkii saavuttamaan toimintapolitiikkojen tavoitteet mahdollisimman vähin kustannuksin. Lopputuloksesta on oltava hyötyä kansalaisille, yrityksille ja työntekijöille, ja toimissa on vältettävä tarpeettomia sääntelyrasitteita. Tämän vuoksi komissio käyttää monenlaisia järkevän sääntelyn välineitä. Vaikutusarviointi on yksi tällainen väline, jota käytetään poliittisen prosessin varhaisessa vaiheessa uusia ehdotuksia kehitettäessä. Vaikutusarviointi parantaa politiikkojen laatua varmistamalla, että EU-lainsäädäntöä koskevat komission aloitteet ja ehdotukset perustuvat kulloisenkin ongelman luonteesta kerättyyn avoimeen, kattavaan ja tasapuoliseen valmisteluaineistoon. Arvioinnissa otetaan huomioon myös EU:n toimien tuoma lisäarvo sekä vaihtoehtoisten poliittisten ratkaisujen edut ja haitat eri sidosryhmille.

Komission vaikutusarviointijärjestelmää on vahvistettu ja parannettu jatkuvasti siitä lähtien, kun se perustettiin vuonna 2002. Vaikutusarviointia koskevat suuntaviivat julkaistiin vuonna 2009, minkä jälkeen on annettu lisäohjeita erityyppisistä vaikutusarvioinnin kohteista (esim. kilpailukyky ja mikroyritykset, perusoikeudet, sosiaaliset ja alueelliset vaikutukset). Komissio on sitoutunut tarkistamaan vaikutusarviointia koskevia suuntaviivojaan saatujen kokemusten perusteella vuonna 2014. Vaikka suuntaviivat on tarkoitettu komission sisäiseen käyttöön, kuulemisen tavoitteena on kerätä sidosryhmien mielipiteitä suuntaviivaluonnoksesta.

Politiikan ala

Institutionaaliset asiat

Kuulemisen kesto

18.6.–30.9.2014

Kuulemisasiakirja ja kyselylomake

Kyselylomake on saatavana EU:n 24 virallisella kielellä.

Kuulemisasiakirja on saatavilla tästäpdf(185 kB).

Miten kuulemiseen voi osallistua?

Voit osallistua kuulemiseen:

  • täyttämällä verkkolomakkeen.
  • lähettämällä vastauksesi sähköpostissa Yhteystiedot-kohdassa annettuun osoitteeseen
  • lähettämällä vastauksesi postitse Yhteystiedot-kohdassa annettuun osoitteeseen.

Voit vastata millä tahansa EU:n 24 virallisella kielellä. Vastaus voidaan julkaista vastauskielellä. Avoimuusrekisteriin rekisteröitymättömien organisaatioiden vastaukset julkaistaan erikseen. Voit rekisteröityä tästä.

Vastaukset julkaistaan tällä sivustolla. Jos vastaukseen on selvästi merkitty "anonyymi", sitä käsitellään anonyyminä ja se julkaistaan ilman henkilötietoja.

Jos vastaukseen on selvästi merkitty "ei julkaistavaksi", sitä ei julkaista. Vastaajia pyydetään myös lukemaan liitteenä olevat tietosuojaperiaatteet, joissa annetaan tietoja henkilötietojen suojaamisesta ja vastausten käsittelystä.

Yhteystiedot

Asiasta vastaava yksikkö: European Commission, Secretariat-General, Unit SG C2 – "Impact Assessment"

Sähköposti: SG-IMPACT-ASSESSMENT-CONSULTATION@ec.europa.eu

Postiosoite:
European Commission
Secretariat-General – Unit SG C2 "Impact Assessment"
BERL 6/29
Rue de la Loi 200
1040 Brussels
Belgium

Vastaukset

Vastaukset ladataan sivulle vastaajakategorioittain sitä mukaa kuin niitä saadaan.

Avoimuuden varmistamiseksi organisaatioita pyydetään rekisteröitymään avoimuusrekisteriin, johon kirjataan tietyt tiedot organisaation toiminnasta julkisesti nähtäviksi. Rekisteröityessään organisaatio sitoutuu noudattamaan rekisterissä määriteltyä hyvää edunvalvontatapaa. Jos organisaatiota ei ole rekisteröity, sen vastaus julkaistaan rekisteröityjen organisaatioiden vastauksista erillään.

Seuraavat vaiheet

Kun kuuleminen on ohi, komissio analysoi ja käsittelee saadut vastaukset. Kuulemisessa saadun palautteen perusteella komissio viimeistelee tarkistetut vaikutusarvioinnin suuntaviivat ja julkaisee ne Europa-sivustolla.

Viiteasiakirjat ja muut asiaan liittyvät kuulemiset

Lisätietoa on saatavilla komission vaikutusarviointisivustolla osoitteessa: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_en.htm

Samaan aikaan järjestetään kuuleminen sidosryhmien kuulemista koskevista komission ohjeista, joka on saatavilla tästä.