Lisatööriistad

Komisjoni mõjuhindamissuuniste läbivaatamist käsitlev avalik konsultatsioon

Komisjoni mõjuhindamissuuniste läbivaatamist käsitlev avalik konsultatsioon

Konsultatsiooni eesmärk

Euroopa Komisjon soovib saavutada poliitikaeesmärke minimaalse kuluga, tuues kasu kodanikele, ettevõtjatele ja töötajatele ning vältida ebavajalikku regulatiivset koormust. Selle eesmärgi saavutamiseks kasutab komisjon paljusid aruka reguleerimise vahendeid. Mõjuhinnang on üks selline vahend, mida kasutatakse poliitikatsükli varajases etapis, kui töötatakse välja uusi ettepanekuid. See aitab kaasa poliitikakujundamise kvaliteedile, tagades, et komisjoni algatusi ja ELi õigusaktide ettepanekuid koostatakse läbipaistvate, põhjalike ja tasakaalustatud tõendite alusel ning kooskõlas lahendatava probleemi olemusega, ELi meetmete lisaväärtusega ning alternatiivsete meetmete kulude ja tuludega kõigi sidusrühmade jaoks.

Komisjoni mõjuhindamissüsteemi on alates selle loomisest 2002. aastal pidevalt tugevdatud ja täiustatud. 2009. aastal avaldati suunised ning vahepealsel ajal on esitatud ka täiendavaid juhiseid eri liiki mõjude kohta, mis käsitlevad konkurentsivõimet ja mikroettevõtjaid, põhiõigusi, sotsiaalset ning territoriaalset mõju. Saadud kogemusele tuginedes võttis komisjon kohustuse vaadata läbi oma mõjuhindamissuunised. Asjaomased suunised on ette nähtud komisjonisiseseks kasutamiseks, kuid konsultatsiooni eesmärk oli koguda sidusrühmade arvamusi läbivaadatud suuniste eelnõu kohta.

Poliitikavaldkonnad

Institutsioonilised küsimused

Konsultatsiooni kestus

1.07.201430.9.2014 Konsultatsioon on lõppenud.

Konsultatsioonidokument

Kaasneva konsultatsioonidokumendi leiate siitpdf(190 kB) Valige lingiga seotud tõlked .

Kontaktandmed

Vastutav talitus: Euroopa Komisjon, peasekretariaat, üksus SG C2 – „Mõjuhinnang”

Eriotstarbeline e-posti aadress: SG-IMPACT-ASSESSMENT-CONSULTATION@ec.europa.eu

Postiaadress:
European Commission
Secretariat-General – Unit SG C2 „Impact Assessment”
BERL 6/29
Rue de la Loi 200
1040 Brussels
Belgium

Konsultatsiooni tulemused

Komisjon tänab kõiki konsultatsioonis osalenuid.

Avaliku konsultatsiooni peamised järeldusedpdf(750 kB) Valige lingiga seotud tõlked  on nüüd kättesaadavad.

Vaadake laekunud vastuseid

Laekunud vastuste vaatamiseks klõpsake siin Valige lingiga seotud tõlked .

Järgmised sammud

Komisjon analüüsib ja menetleb saadud vastuseid. Avaliku konsultatsiooni tulemuste alusel viib komisjon lõpule oma mõjuhindamissuuniste läbivaatamise ning avaldab need suunised portaalis Europa.

Viitedokumendid ja muud asjakohased konsultatsioonid

Rohkem taustteavet võib leida mõjuhinnangut käsitleval komisjoni veebisaidil: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_en.htm Valige lingiga seotud tõlked 

See avalik konsultatsioon toimub paralleelselt komisjoni sidusrühmadega konsulteerimise suuniseid käsitleva konsultatsiooniga Valige lingiga seotud tõlked .