Πρόσθετα εργαλεία

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την εκτίμησ

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την εκτίμηση επιπτώσεων

Αντικείμενο της διαβούλευσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να επιτύχει τους στόχους των πολιτικών της με το ελάχιστο δυνατό κόστος, προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, αποφεύγοντας παράλληλα κάθε άσκοπη ρυθμιστική επιβάρυνση. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή χρησιμοποιεί μεγάλη ποικιλία εργαλείων έξυπνης νομοθεσίας. Η εκτίμηση επιπτώσεων είναι ένα τέτοιο εργαλείο, που λειτουργεί στα αρχικά στάδια του κύκλου πολιτικής, όταν διαμορφώνονται νέες προτάσεις. Συμβάλλει στην ποιότητα της χάραξης των διαφόρων πολιτικών διασφαλίζοντας ότι οι πρωτοβουλίες και οι νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής προετοιμάζονται βάσει διαφανών, εκτενών και ισορροπημένων αποδεικτικών στοιχείων για τη φύση του εκάστοτε προβλήματος, την προστιθέμενη αξία της δράσης της ΕΕ καθώς και το κόστος και τα οφέλη εναλλακτικών τρόπων δράσης για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το σύστημα της Επιτροπής για την εκτίμηση επιπτώσεων ενισχύεται και βελτιώνεται συνεχώς από το 2002 που δημιουργήθηκε , με τη δημοσίευση κατευθυντηρίων γραμμών το 2009 και με συμπληρωματικές οδηγίες για τις διάφορες κατηγορίες επιπτώσεων (π.χ. ανταγωνιστικότητα και πολύ μικρές επιχειρήσεις, θεμελιώδη δικαιώματα, κοινωνικές και εδαφικές επιπτώσεις). Με βάση την πείρα που έχει αποκτηθεί, η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να αναθεωρήσει το 2014 τις κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση επιπτώσεων. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές προορίζονται μεν για εσωτερική χρήση από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, αλλά στόχος της παρούσας διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν οι απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών για το σχέδιο αναθεώρησης των κατευθυντήριων γραμμών.

Τομείς πολιτικής

Θεσμικά θέματα

Περίοδος διαβούλευσης

Από τις 18/06/2014 μέχρι τις 30/09/2014. The consultation is closed.

Έγγραφο και ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης

Δείτε εδώ pdf(190 kB)το συνοδευτικό έγγραφο της διαβούλευσης.

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρμόδια υπηρεσία: European Commission, Secretariat-General, Unit SG C2 – "Impact Assessment"

Υπηρεσιακή ηλεκτρονική θυρίδα: SG-IMPACT-ASSESSMENT-CONSULTATION@ec.europa.eu

Ταχυδρομική διεύθυνση:
European Commission
Secretariat-General – Unit SG C2 "Impact Assessment"
BERL 6/29
Rue de la Loi 200
1040 Brussels
Βέλγιο

Δείτε τις απαντήσεις που ελήφθησαν

Please click here to view the contributions received.

Επόμενα βήματα

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλύσει και θα επεξεργαστεί όλες τις απαντήσεις. Με βάση τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, η Επιτροπή θα οριστικοποιήσει την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για την εκτίμηση επιπτώσεων και θα τις δημοσιεύσει στον Europa.

Έγγραφα αναφοράς και άλλες συναφείς διαβουλεύσεις

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτίμηση επιπτώσεων: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_en.htm

Διενεργείται παράλληλα δημόσια διαβούλευση για τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με τις διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.