Πρόσθετα εργαλεία

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την εκτίμησ

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την εκτίμηση επιπτώσεων

Αντικείμενο της διαβούλευσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να επιτυγχάνει τους στόχους των πολιτικών της με το ελάχιστο δυνατό κόστος, προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, αποφεύγοντας παράλληλα κάθε άσκοπη ρυθμιστική επιβάρυνση. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή χρησιμοποιεί μεγάλη ποικιλία εργαλείων έξυπνης νομοθεσίας. Ένα από αυτά τα εργαλεία είναι η εκτίμηση επιπτώσεων, που χρησιμοποιείται στα αρχικά στάδια του κύκλου πολιτικής, όταν διαμορφώνονται νέες προτάσεις. Συμβάλλει στην ποιότητα της χάραξης πολιτικής, διασφαλίζοντας ότι οι πρωτοβουλίες και οι νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής προετοιμάζονται βάσει διαφανών, εκτενών και ισορροπημένων αποδεικτικών στοιχείων για τη φύση του εκάστοτε προβλήματος, την προστιθέμενη αξία της δράσης της ΕΕ και το κόστος και τα οφέλη των εναλλακτικών τρόπων δράσης για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το σύστημα της Επιτροπής για την εκτίμηση επιπτώσεων ενισχύεται και βελτιώνεται συνεχώς από το 2002 που δημιουργήθηκε, με τη δημοσίευση κατευθυντηρίων γραμμών το 2009 και με συμπληρωματικές οδηγίες για τις διάφορες κατηγορίες επιπτώσεων (π.χ. ανταγωνιστικότητα και πολύ μικρές επιχειρήσεις, θεμελιώδη δικαιώματα, κοινωνικές και εδαφικές επιπτώσεις). Με βάση την πείρα που έχει αποκτηθεί, η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να αναθεωρήσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση επιπτώσεων. Παρόλο που κατευθυντήριες γραμμές προορίζονται μεν για εσωτερική χρήση από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, στόχος της διαβούλευσης ήταν να συγκεντρωθούν οι απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών για το σχέδιο αναθεώρησης των κατευθυντήριων γραμμών.

Τομείς πολιτικής

Θεσμικές υποθέσεις

Περίοδος διαβούλευσης

Από την 01/07/2014 έως τις 30/09/2014. Η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί.

Έγγραφο της διαβούλευσης

Το συνοδευτικό έγγραφο της διαβούλευσης είναι διαθέσιμο εδώpdf(190 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου .

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρμόδια υπηρεσία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Γραμματεία, Μονάδα SG C2 – «Εκτίμηση επιπτώσεων»

Υπηρεσιακή ηλεκτρονική θυρίδα: SG-IMPACT-ASSESSMENT-CONSULTATION@ec.europa.eu

Ταχυδρομική διεύθυνση:
European Commission
Secretariat-General – Unit SG C2 "Impact Assessment"
BERL 6/29
Rue de la Loi 200
1040 Brussels
Βέλγιο

Αποτελέσματα της διαβούλευσης

Η Επιτροπή ευχαριστεί όσους έλαβαν μέρος στη δημόσια διαβούλευση

Τα κύρια αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσηςpdf(750 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  είναι τώρα διαθέσιμα.

Δείτε τις απαντήσεις που ελήφθησαν

Κάντε κλικ εδώ Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου για να δείτε τις απαντήσεις που ελήφθησαν.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα αναλύσει και θα επεξεργαστεί όλες τις απαντήσεις που ελήφθησαν. Με βάση τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, η Επιτροπή θα οριστικοποιήσει την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για την εκτίμηση επιπτώσεων και θα τις δημοσιεύσει στον Europa.

Έγγραφα αναφοράς και άλλες συναφείς διαβουλεύσεις

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτίμηση επιπτώσεων: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_en.htm Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Διενεργείται παράλληλα δημόσια διαβούλευση για τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με τις διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου .