Další nástroje

Veřejná konzultace o revizi pokynů k posuzování dopadů

Veřejná konzultace o revizi pokynů k posuzování dopadů

Cíl konzultace

Evropská komise je odhodlána plnit své politické cíle s minimálními náklady a bez zbytečné regulační zátěže, a to ku prospěchu občanů i podniků. Komise za tím účelem využívá širokou škálu nástrojů inteligentní regulace. Jedním z těchto nástrojů je posuzování dopadů, které se využívá v počáteční fázi cyklu, kdy jsou vypracovávány nové návrhy. Posuzování dopadů zlepšuje kvalitu tvorby politiky tím, že zajišťuje, aby iniciativy a návrhy právních předpisů EU byly připravovány na základě transparentních, objektivních a vyčerpávajících informací o povaze problému, který je třeba řešit, o nákladech a přínosech alternativních postupů pro všechny zúčastněné strany a o tom, zda kroky EU představují určitou přidanou hodnotu.

Systém posuzování dopadů Evropské komise je od svého založení v roce 2002 neustále zlepšován, např. zveřejněním obecných pokynů v roce 2009 či doplňujících pokynů pro různé kategorie dopadů (např. hospodářská soutěž a mikropodniky, základní práva, sociální a územní dopady apod.). Na základě získaných zkušeností se Komise zavázala pokyny k posuzování dopadů přezkoumat. Pokyny jsou sice určeny pro interní použití v rámci Komise, avšak cílem konzultace bylo zjistit názor zúčastněných stran na návrh revidovaných pokynů.

Oblasti politiky

Institucionální záležitosti

Doba trvání konzultace

Od 1.7.2014 do 30.9.2014 konzultace již byla ukončena.

Podkladový dokument ke konzultaci

Podkladový dokument ke konzultaci najdete zdepdf(190 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu .

Kontaktní údaje

Odpovědný útvar: Evropská komise, generální sekretariát, oddělení SG C2 – „Posuzování dopadů“

E-mailová adresa: SG-IMPACT-ASSESSMENT-CONSULTATION@ec.europa.eu

Poštovní adresa:
Evropská komise
Generální sekretariát – oddělení SG C2 „Posuzování dopadů“
BERL 6/29
Rue de la Loi/Wetstraat 200
1040 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Výsledky konzultace

Komise by ráda poděkovala všem, kteří se veřejné konzultace zúčastnili.

Hlavní výsledky veřejné konzultacepdf(750 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  jsou již k dispozici.

Zveřejnění zaslaných příspěvků

Zaslané příspěvky najdete zde Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu .

Další postup

Komise zaslané příspěvky zanalyzuje a zpracuje. Na základě výsledků veřejné konzultace pak dokončí revizi pokynů k posuzování dopadů a zveřejní je na internetových stránkách Europa.

Referenční dokumenty a související konzultace

Další související informace najdete na internetových stránkách týkajících se posuzování dopadů: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_en.htm Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu 

Zároveň probíhá veřejná konzultace týkající se pokynů ke konzultacím se zainteresovanými stranami, kterou najdete zde Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu .