Additional tools

Обществена консултация относно преразглеждането на насоките на Комисията за оценка на въздействието

Обществена консултация относно преразглеждането на насоките на Комисията за оценка на въздействието

Цел на консултацията

Европейската комисия е решена да постига целите на своите политики при минимални разходи, което ще е от полза за европейските граждани, предприятия и работещи, като същевременно ще се избягва всякаква ненужна регулаторна тежест. За тази цел Комисията използва широк набор от инструменти за интелигентно регулиране. Оценката на въздействието е един от тези инструменти, който се използва на ранен етап в процеса на изготвяне на политики, по-конкретно при разработването на нови предложения. Тя допринася за качеството на процеса на изготвяне на политики, като гарантира, че инициативите и предложенията на Комисията за законодателство на ЕС се изготвят въз основа на прозрачна, всеобхватна и балансирана информация за естеството на проблема, който трябва да бъде разрешен, за добавената стойност на действията на равнище ЕС, както и за цената и ползите от алтернативни начини на действие за всички заинтересовани лица.

От своето въвеждане през 2002 г. системата на Комисията за оценка на въздействието бе последователно укрепвана и подобрявана, като през 2009 г. бяха публикувани насоки, а след това и допълнителни ръководства във връзка с различни категории въздействие (напр. въздействие върху конкурентоспособността и микропредприятията, върху основните права, както и социални и териториални въздействия). Въз основа на натрупания опит Комисията е поела ангажимент да преразгледа своите насоки за оценка на въздействието. Тези насоки са предназначени за вътрешна употреба в Комисията, но целта на консултацията бе заинтересованите лица да могат да изразят своето мнение по проекта за преработени насоки.

Области на политиката

Институционални въпроси

Период на провеждане на консултацията

От 1.7.2014 г. до 30.9.2014 г. Консултацията приключи.

Документ за консултация

Придружаващият документ за консултацията може да бъде намерен тукpdf(190 kB) Choose translations of the previous link .

Координати за връзка

Отговорна служба: Европейска комисия, Генерален секретариат, отдел SG C2 – „Оценка на въздействието“

Ел. адрес: SG-IMPACT-ASSESSMENT-CONSULTATION@ec.europa.eu

Пощенски адрес:
European Commission
Secretariat-General – Unit SG C2 "Impact Assessment"
BERL 6/29
Rue de la Loi 200
1040 Brussels
Белгия

Резултати от консултацията

Комисията благодари на всички, участвали в обществената консултация

Основните заключения от консултациятаpdf(750 kB) Choose translations of the previous link  вече са достъпни.

Разглеждане на получените отговори

Моля, щракнете тук Choose translations of the previous link , за да разгледате получените отговори.

Следващи стъпки

Комисията ще обработи и анализира получените отговори. Въз основа на резултатите от консултацията Комисията ще приключи преразглеждането на своите насоки за оценка на въздействието и ще ги публикува на уебсайта Europa.

Документи за справка и други консултации, свързани с настоящата консултация

Повече информация може да бъде намерена на уебсайта на Комисията за оценката на въздействието: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_bg.htm Choose translations of the previous link 

Паралелно се провежда обществена консултация относно насоките на Комисията за консултации със заинтересованите лица, която е достъпна тук Choose translations of the previous link .