Допълнителни инструменти

Обществена консултация относно преразглеждането на насоките на Комисията за оценка на въздействието

Обществена консултация относно преразглеждането на насоките на Комисията за оценка на въздействието

Цел на консултацията

Европейската комисия е решена да постига целите на своите политики при минимални разходи, което ще е от полза за европейските граждани, предприятия и работещи, като същевременно ще се избягва всякаква ненужна регулаторна тежест. За тази цел Комисията използва широк набор от инструменти за интелигентно регулиране. Оценката на въздействието е един от тези инструменти, който се използва на ранен етап в процеса на изготвяне на политики, по-конкретно при разработването на нови предложения. Тя допринася за качеството на процеса на изготвяне на политики, като гарантира, че инициативите и предложенията на Комисията за законодателство на ЕС се изготвят въз основа на прозрачна, всеобхватна и балансирана информация за естеството на проблема, който трябва да бъде разрешен, за добавената стойност на действията на равнище ЕС, както и за цената и ползите от алтернативни начини на действие за всички заинтересовани лица.

От своето въвеждане през 2002 г. системата на Комисията за оценка на въздействието бе последователно укрепвана и подобрявана, като през 2009 г. бяха публикувани насоки, а след това и допълнителни ръководства във връзка с различни категории въздействие (напр. въздействие върху конкурентоспособността и микропредприятията, върху основните права, както и социални и териториални въздействия). Въз основа на натрупания опит Комисията е поела ангажимент да преразгледа своите насоки за оценка на въздействието през 2014 г. Тези насоки са предназначени за вътрешна употреба в Комисията, но целта на настоящата консултация е заинтересованите лица да могат да изразят своето мнение по проекта на преработени насоки.

Области на политиката

Институционални въпроси

Период на консултацията

От 18.6.2014 г. до 30.9.2014 г. The consultation is closed.

Документ за консултацията и въпросник

Въпросникът е достъпен на всички 24 официални езика на ЕС. 

Координати за връзка

Отговорна служба: Европейска комисия, Генерален секретариат, отдел SG C2 – „Оценка на въздействието“

Ел. адрес: SG-IMPACT-ASSESSMENT-CONSULTATION@ec.europa.eu

Пощенски адрес:
European Commission
Secretariat-General – Unit SG C2 "Impact Assessment"
BERL 6/29
Rue de la Loi 200
1040 Brussels
Belgium

Разглеждане на получените отговори

Please click here Избор на превод за предходната връзка  to view the contributions received. 

Следващи стъпки

След приключването на обществената консултация Комисията ще обработи и анализира получените отговори. Въз основа на резултатите от консултацията Комисията ще приключи преразглеждането на своите насоки за оценка на въздействието и ще ги публикува на уебсайта Europa.

Документи за справка и други консултации, свързани с настоящата консултация

Повече информация може да бъде намерена на уебсайта на Комисията за оценката на въздействието: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_en.htm Избор на превод за предходната връзка 

Паралелно се провежда обществена консултация относно насоките на Комисията за консултации със заинтересованите лица, която е достъпна тук Избор на превод за предходната връзка .