Hodnotenie

Komisia sa zaviazala primeraným spôsobom hodnotiť všetky činnosti, pri ktorých dochádza k nakladaniu s prostriedkami EÚ, ako aj tie, pri ktorých sa finančné prostriedky nevynakladajú, a majú dosah na spoločnosť alebo hospodárstvo. Prostredníctvom hodnotenia sa zhromažďujú dôkazy s cieľom posúdiť výsledky dosiahnuté (alebo dosahované) prostredníctvom konkrétneho opatrenia a prijať závery k otázkam, či je opatrenie EÚ naďalej opodstatnené alebo by malo byť upravené.

Prostredníctvom hodnotenia Komisia kriticky skúma, či sú činnosti EÚ vhodné na daný účel a či prinášajú želané zmeny pre európskych občanov a podniky pri minimálnych nákladoch a prispievajú ku globálnej úlohe EÚ.

Komisia uplatňuje zásadu „najprv vyhodnotiť“, aby zabezpečila, že sa pri prijímaní politických rozhodnutí náležite zohľadňujú skúsenosti z predchádzajúcich opatrení EÚ. Preto by napríklad získané poznatky z hodnotenia mali byť od samého začiatku k dispozícii a slúžiť ako podklad k posúdeniu vplyvu.

Hodnotenia sú teda neodmysliteľnou súčasťou procesu prijímania rozhodnutí. Povinnosť vykonávať hodnotenia vyplýva z nariadenie o rozpočtových pravidláchpdf(4 MB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu , ktoré je právnym základom pre prijímanie opatrení (napr. z doložky o preskúmaní), a uvádza sa v nariadení Rady (EÚ) 2015/323 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 11. Európsky rozvojový fond.

Všetky hodnotenia by mali mať vysokú kvalitu a mali by rešpektovať zásady uvedené v najnovších usmerneniach o lepšej právnej regulácii.

Usmernenia o lepšej právnej regulácii uverejnené v roku 2015 zastrešujú celý cyklus tvorby politiky od prípravy až po hodnotenie. Súčasťou nových usmernení je aj súbor nástrojov, ktorý obsahuje dodatočné vysvetlenia ku konkrétnym prvkom usmernení.

Kontroly vhodnosti

Tradične sa hodnotenia Komisie týkali jednotlivých opatrení, zvýšený dôraz na výkonnosť však viedol k vytvoreniu nového typu hodnotení – tzv. kontrol vhodnostipdf(106 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu .

Kontroly vhodnosti sú komplexné hodnotenia oblasti politiky, ktorý sa zvyčajne zameriavajú na to, ako viaceré súvisiace legislatívne akty prispeli (či neprispeli) k dosiahnutiu cieľov politiky. Kontroly vhodnosti majú význam najmä z hľadiska zistenia prípadnej duplicity, nesúladu, synergií a kumulatívnych vplyvov regulácie.

Vzhľadom na ich zameranie sú hodnotenia a kontroly vhodnosti obzvlášť dôležité v súvislosti s nástrojmi, ktoré sa používajú na vykonávanie programu Komisie REFIT – pokračujúceho programu na neustále preskúmavanie celého súboru právnych predpisov EÚ a na zabezpečenie toho, že sú vhodné na daný účel, že sa minimalizuje regulačná záťaž a že sú identifikované a uplatňované všetky možnosti zjednodušenia.

Kontrola kvality

Výbor pre kontrolu regulácie zabezpečuje centralizovanú kontrolu kvality a podporné funkcie, pokiaľ ide o činnosti Komisie v oblasti posudzovania vplyvu a hodnotenia. Bola zriadený 1. júla 2015 a nahradil výbor pre posudzovanie vplyvu. Výbor skúma všetky návrhy posúdení vplyvu, hlavné hodnotenia a „kontroly vhodnosti“ existujúcich právnych predpisov, ktoré vypracováva Komisia, a vydáva k nim stanoviská.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 
Hlavné dokumenty
  • 19/05/2015 – Balík opatrení lepšej právnej regulácie English (en)
Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?