Αξιολόγηση

Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να αξιολογεί με αναλογικό τρόπο όλες τις δραστηριότητες της ΕΕ που απαιτούν ή δεν απαιτούν δαπάνες και έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία ή την οικονομία. Κατά την αξιολόγηση εκτιμάται βάσει αποδεικτικών στοιχείων κατά πόσο μια συγκεκριμένη παρέμβαση έχει αποδώσει (ή λειτουργεί) και εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με το αν η παρέμβαση της ΕΕ εξακολουθεί να είναι δικαιολογημένη ή πρέπει να τροποποιηθεί.

Κατά την αξιολόγηση, η Επιτροπή εξετάζει με κριτική διάθεση εάν οι δραστηριότητες της ΕΕ εξυπηρετούν τον επιδιωκόμενο σκοπό και επιφέρουν, με το ελάχιστο δυνατό κόστος, τις επιζητούμενες αλλαγές για τους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καθώς και εάν συμβάλλουν στην ανάδειξη του ρόλου της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει την αρχή «πρώτα αξιολόγηση» ώστε να διασφαλίζει ότι για κάθε απόφαση πολιτικής θα λαμβάνεται υπόψη η κτηθείσα πείρα από προηγούμενες δράσεις της Ένωσης. Έτσι, για παράδειγμα, η πείρα που αποκτάται από τις αξιολογήσεις θα πρέπει να τροφοδοτεί τις εργασίες εκτίμησης επιπτώσεων στο αρχικό στάδιο.

Οι αξιολογήσεις αποτελούν συνεπώς αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η διενέργειά τους επιβάλλεται από τον Δημοσιονομικό Κανονισμόpdf(4 MB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου , ο οποίος αποτελεί τη νομική βάση των παρεμβάσεων (π.χ. ρήτρες επανεξέτασης), και υποδεικνύεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/323 που διέπει το 11ο ΕΤΑ.

Όλες οι αξιολογήσεις θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και να σέβονται τις αρχές που περιγράφονται στις πιο πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας που δημοσιεύθηκαν το 2015 καλύπτουν το σύνολο του κύκλου πολιτικής, από τον σχεδιασμό έως την αξιολόγηση. Η εργαλειοθήκη που συνοδεύει τις νέες κατευθυντήριες γραμμές παρέχει συμπληρωματικές οδηγίες για συγκεκριμένα στοιχεία.

Έλεγχοι καταλληλότητας

Παραδοσιακά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενεργεί αξιολογήσεις για συγκεκριμένες παρεμβάσεις, αλλά η όλο και μεγαλύτερη σημασία που δίνεται στις επιδόσεις έχει οδηγήσει στη δημιουργία ενός νέου είδους αξιολόγησης, των ελέγχων καταλληλότητας.pdf(106 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Ο «έλεγχος καταλληλότητας» είναι μια πλήρης αξιολόγηση ενός τομέα πολιτικής, κατά την οποία εξετάζεται πώς πολλές συναφείς νομοθετικές πράξεις έχουν συμβάλει (ή όχι) στην επίτευξη των στόχων μιας πολιτικής. Οι έλεγχοι καταλληλότητας ενδείκνυνται ιδιαιτέρως για τον εντοπισμό αλληλεπικαλύψεων, αναντιστοιχιών και σωρευτικών επιπτώσεων των κανονιστικών διατάξεων.

Επειδή εστιάζουν σε συγκεκριμένα θέματα, οι αξιολογήσεις και οι έλεγχοι καταλληλότητας έχουν ιδιαίτερη σημασία ως μέσα για την εφαρμογή του προγράμματος REFIT της Επιτροπής. Πρόκειται για ένα κυλιόμενο πρόγραμμα που αποσκοπεί στη συνεχή αναθεώρηση του συνόλου της νομοθεσίας της ΕΕ ώστε να διασφαλίζεται ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι «κατάλληλη για τον εκάστοτε σκοπό», ότι περιορίζονται οι ρυθμιστικές επιβαρύνσεις και ότι εντοπίζονται και αξιοποιούνται όλες οι δυνατότητες απλούστευσης.

Ποιοτικός έλεγχος

Η Επιτροπή Ρυθμιστικού Ελέγχου εξασφαλίζει έναν κεντρικό ποιοτικό έλεγχο και στηρίζει τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την εκτίμηση των επιπτώσεων και τις αξιολογήσεις. Συγκροτήθηκε την 1η Ιουλίου 2015 και αντικατέστησε την Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων. Η Επιτροπή Ρυθμιστικού Ελέγχου εξετάζει όλα τα σχέδια εκτιμήσεων επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και σημαντικές αξιολογήσεις και «ελέγχους καταλληλότητας» της υφιστάμενης νομοθεσίας, και εκδίδει σχετικές γνωμοδοτήσεις.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 
Έγγραφα-κλειδιά
  • 19/05/2015 - Δέσμη μέτρων για τη βελτίωση της νομοθεσίας English (en)
Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;