Hodnocení

Komise se zavázala, že přiměřeným způsobem posoudí všechny výdajové a nevýdajové činnosti EU, jež mají mít dopad na hospodářství nebo na celou společnost. V rámci těchto hodnocení se shromažďují důkazy, na jejichž základě se má posoudit úspěšnost určitého zásahu ze strany EU (popř. jeho funkčnost) a vyvodit závěry o tom, zda je stále odůvodněný nebo zda by bylo vhodné jej pozměnit.

Komise v hodnocení kriticky posuzuje, zda jsou činnosti EU vhodné k danému účelu, přinášejí, s minimálními náklady, žádoucí změny ve prospěch evropských podniků a občanů a přispívají ke globální úloze EU.

Komise uplatňuje zásadu „nejprve hodnotit“, což znamená, že před přijetím politického rozhodnutí se musí vždy náležitě zohlednit zkušenosti z minulých opatření EU. Závěry vyvozené z hodnocení by proto měly být k dispozici ještě před zahájením posouzení dopadů, jelikož slouží jako jeden z podkladových materiálů tohoto posouzení.

Hodnocení tudíž tvoří nesmírně důležitou součást rozhodovacího procesu. Jejich vypracování je povinné podle finančního nařízenípdf(4 MB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu , právního základu jednotlivých zásahů (např. ustanovení o přezkumu), a také podle nařízení Rady (EU) 2015/323 pro 11. Evropský rozvojový fond.

Všechna tato hodnocení by měla být vysoce kvalitní a měla by se řídit zásadami uvedenými v aktuálních pokynech ke zlepšování právní úpravy.

Pokyny ke zlepšování právní úpravy zveřejněné v roce 2015 se týkají celého cyklu tvorby politiky – od úvodních příprav po závěrečné vyhodnocení. Sada nástrojů Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu , která byla spolu s novými pokyny dána k dispozici, poskytuje doplňující pokyny ke konkrétním prvkům.

Kontroly účelnosti

Komise vždy prováděla hodnocení jednotlivých zásahů. Zvýšený důraz na výsledky však nyní přináší nový typ hodnocení: kontroly účelnostipdf(106 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu .

Kontrola účelnosti představuje ucelené hodnocení oblasti politiky a obvykle se zaměřuje na to, jak několik vzájemně souvisejících legislativních aktů přispělo k (nebo jinak ovlivnilo) dosažení cílů politiky. Kontroly účelnosti se uplatní zvláště v případě, chceme-li odhalit, kde se jednotlivé akty překrývají, zjistit rozpory v součinnosti a určit celkový dopad nařízení.

Hodnocení a kontroly účelnosti jsou vzhledem ke svému zaměření důležité zejména v kontextu nástrojů, jež se používají k realizaci iniciativy Komise s názvem REFIT Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu . Jedná se o průběžný program, jehož cílem je na základě kontinuálního přezkumu všech právních předpisů EU zajistit, aby splňovaly svůj účel, aby byla regulační zátěž co nejmenší a aby byly identifikovány a uplatněny všechny možnosti zjednodušení právní úpravy.

Kontrola kvality

Centrální kontrolu kvality zajišťuje výbor pro kontrolu regulace Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu , který plní i podpůrnou funkci při činnosti Komise v oblasti posuzování dopadů a provádění hodnocení. Byl zřízen 1. července 2015 a nahradil Výbor pro posuzování dopadů. Výbor Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  přezkoumává komisní návrhy posouzení dopadu a vydává k nim, jakož i ke všem důležitým hodnocením a „kontrolám účelnosti“ platných právních předpisů své stanovisko.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 
Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?